Vragen t.b.v. een opdrachtenontwerpschema

(niet uitputtend)

Welke handelingen moet een kandidaat verrichten voor het aanpakken van het probleem? (informatie verzamelen, verwerken en bruikbaar maken; situaties analyseren vanuit een theoretisch kader; verschillende theoretische kaders integreren tot consistente probleembeschrijvingen; oplossingen zoeken en vormgeven; contacten aangaan; interviewen; zich presenteren; samenwerken; onderhandelen; leiding geven; delegeren; specifiek rolgedrag vertonen; zich evalueren tegen externe standaarden voor professioneel gedrag)

Welke kwaliteitscriteria worden gesteld? (productcriteria: volledigheid, functionaliteit, correctheid, acceptatie door werkveld, bruikbaarheid, consistentie, efficiëntie, elegantie; procescriteria: methodisch handelen, doelgerichtheid, documentatie, klantgerichtheid)

In welke vorm wordt de prestatie gecommuniceerd? (noteren getal, beschrijven van een situatie, een ontwerp, een product, een demonstratie)

Welke ‘harde’ bronnen heeft de kandidaat ter beschikking bij het leveren van de prestatie? (boeken, rekenmachine, wetbundel, computer, specialistische software, tekentafel, internet, vakdeskundigen, collega-studenten)

Welke ‘theoretische’ bronnen heeft de kandidaat nodig voor het aanpakken van het probleem? (vakspecifieke kennis en -methoden, protocollen, conventies)

Welke contexten zijn typisch voor de gevraagde prestatie? (type bedrijf, type cliënt, type ontwerp, type opdrachtgever, rol van de kandidaat)

Wat is de mate van bruikbare informatie en wat is de mate van ruis?

Welke voorkennis wordt geacht aanwezig te zijn?

Hoeveel tijd heeft de kandidaat voor een opdracht?

Uit hoeveel opdrachten bestaat de toets?

Zijn er standaardinstrumenten voorhanden? (functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, standaardvragenlijsten voor klantgerichtheid, accuratesse, durf, organisatiebewustzijn)

Bron:

Moerkerke, G. Roode, R. de & Doorten. M. Toetsen met vaardigheidstoetsen. In Berkel. H. van & Bax, A. (red.) Toetsen in het hoger onderwijs. (2006) ISBN 90 313 3639

http://www.projecten.ou.nl/gmo/animaties/13TOETSEN%20MET%20VAARDIGHEIDSTOETSEN_website.pdf

## ga naar overzicht job-aids