Werkwoorden bij beheersingsniveaus van Bloom

In 1956 publiceerde een commissie onder leiding van Benjamin Bloom een systeem voor de classificatie van doelstellingen. Deze indeling wordt nog steeds gebruikt en is een handzaam middel voor studenten en docenten om activiteiten van studenten en het typen vragen in tentamens te ordenen en te benoemen. Bloom en de zijnen hebben de doelstellingen geordend in een opklimmende moeilijkheidsgraad. Men zou de taxonomie als een trap kunnen voorstellen. Iedere volgende trede is ingewikkelder en omvat steeds de vorige treden.

1. Kennis: Doe je boek dicht en noem de zes denkniveaus van Bloom.

2. Inzicht: Hier zijn drie vragen. Op welk niveau van Bloom zijn de vragen gesteld?

3. Toepassing: Hoe kan kennis van Blooms taxonomie het lesgeven verbeteren?

4. Analyse: Vergelijk Blooms taxonomie met een indeling van anderen.

5. Synthese: Ontwerp een nieuwe en betere indeling van denkniveaus.

6. Evaluatie: Behoort Bloom een verplicht onderdeel te zijn van opleidingen?

Beheersingsniveau

gedragskenmerk

operationele ‘werkwoorden’

Weten

feiten-reproductie, herkenning, herinnering

classificeren, herkennen, identificeren, in volgorde plaatsen, lokaliseren, navertellen, noemen, onderkennen, opsommen, reproduceren, rubriceren, selecteren, uit elkaar houden, weergeven

Inzien

begrip, interpretatie, logische reproductie

aanduiden, aangeven, formuleren, illustreren, karakteriseren, opdracht geven, schetsen, signaleren, typeren, met eigen woorden vertellen, vertegenwoordigen

Toepassen

elementen uit ‘weten’ en ‘inzien’ hanteren in nieuwe situaties;

kiezen van de juiste wetten, regels, schema’s, begrippen enzovoorts

aandeel leveren, aangeven van grenzen, hiaten e.d., behandelen, berekenen, beschrijven, bewaken, bijdragen, definiëren, demonstreren, gebruiken, hanteren, oplossen, opstellen, een overzicht geven, procedure kiezen en volgen, rapporteren, schatten, uitleggen, verduidelijken, voorspellen, voorstel doen, vormgeven vragen formuleren

Analyseren,

synthetiseren

ordenen naar inhoud, vorm, functie e.d.; samenstellen van elementen tot een uniek en origineel geheel

afkeuren, afleiden, afwegingen maken, alternatieven voorleggen, argumenteren, becommentariëren, belangen afwegen, concluderen, construeren, controleren, discussiëren, herformuleren, leiding geven, modelleren, motiveren, onderhandelen,

ontwerpen, fouten opsporen, opbouwen, problemen oplossen, ordenen, organiseren, overleggen, prioriteiten stellen, relateren, samenstellen, samenvatten, uitvoeren, tot stand brengen

Integreren

evalueren, beoordelen, toepassen buiten eigen discipline

adviseren, beoordelen, commentaar geven, kritisch doorlichten, evalueren, ondersteunen, oordelen, verdedigen, toetsen, zelfstandig optreden

Bronnen:

http://xyofeinstein.wordpress.com/2010/02/01/de-taxonomy-van-bloom-geupdatet-naar-de-digitale-wereld/

http://www.st.ewi.tudelft.nl/~mathijs/portfolio/1_ontwerpen/EindtermenAlgemeen.pdf

## ga naar overzicht job-aids