Checklist Toetsbeleid op opleidingsniveau

Versie 1.0

Voor opleidingen is het in het kader van ophanden zijnde accreditaties van groot belang om toetsbeleid op orde te hebben. Dit betekent niet alleen dat het beleid rond toetsing en beoordeling is gedocumenteerd, maar ook – en vooral – dat dit beleid in de praktijk aantoonbaar uitgevoerd wordt en de effecten daarvan tot uiting komen.

Bijgevoegde checklist helpt om na te gaan in hoeverre het beleid op opleidingsniveau al op orde is cq op welke punten er nog (verbeter)acties noodzakelijk zijn. De checklist sluit direct aan bij het in 2011 ontwikkelde en ingevoerde “UT Toetskader”.

In het tweede deel worden onderwerpen voor een toetsbeleid-plan (het in een document weergegeven beleid) gegeven. De onderwerpen verwijzen weer naar de onderdelen in de checklist. De checklist zelf is uitgebreider, omdat ook implementatieaspecten zijn meegenomen.

Hier en daar is in de tekst een voetnoot te vinden. De voetnoten zijn op de laatste pagina’s te vinden en geven een toelichting, verduidelijking, aandachtspunt of suggestie weer.

Voor het inventariseren van de stand van zaken m.b.t. toetsbeleid kan zowel gestart worden met de checklist als met het overzicht van de onderdelen van het toetsbeleid-plan. Voor de volledigheid wordt aangeraden allebei in te vullen.

Aangeraden wordt deze checklists in te vullen en/of te bespreken in een groep bestaande uit o.a. de voorzitter van de examencommissie (en een of meer leden en/of griffier), de opleidingsdirecteur, de opleidingscoördinator en, desgewenst, een onderwijskundige of deskundige op dit terrein. Op basis van discussie hierover en door het vaststellen van punten die nog niet op orde zijn of waar nog onduidelijkheid over bestaat, kunnen concrete actiepunten worden geformuleerd en verantwoordelijkheden worden belegd.
Voor een overzicht van rollen, taken en verantwoordelijkheden van actoren die betrokken zijn bij toetsbeleid, wordt verwezen naar de bijlage bij het UT-Toetskader.

NB. De lijsten zijn niet uitputtend of voorschrijvend maar zijn in de eerste plaats bedoeld om structuur te geven aan de gedachtevorming over toetsbeleid en alles wat daar bij komt kijken (en dat is heel wat!).
Voel u vrij punten aan te vullen, anders te formuleren of het belang ervan ter discussie te stellen.

Op de kennissite: www.utwente.nl/toetsing proberen wij (met een in de loop der tijd groeiend aanbod) voorbeelden en handreikingen bij de verschillende onderdelen uit de lijsten aan te reiken. Stuur ons vooral ook uw voorbeelden en tips toe! Ook vind u hier informatie over professionaliseringsmogelijkheden.

Veel succes gewenst bij het verder vormgeven van en uitvoering geven aan toetsbeleid binnen uw opleiding!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit instrument is ontwikkeld in het kader van het project: “Implementatie UT-kader Toetsbeleid” in 2011. Voor vragen hierover, voor reacties en suggesties ter verbetering of voor bijdragen aan de kennissite:

Helma Vlas w.d.j.vlas@utwente.nl +31 53 489 6915 / 2056

Link naar: Checklist Toetsbeleid op opleidingsniveau