Gedachten over en voorwaarden voor het flexibiliseren van toetsing

Flexibilisering van Toetsing - Creëren van voorwaarden voor een breed toetsrepertoire in het hoger onderwijs

Uitgave: Stichting Digitale Universiteit

Auteurs: Silvester Draaijer, Leendert van Gastel, Vic Peeters, Pascale Frinking, Christoffel Reumer

In dit boek draait het om flexibeler toetsen in het onderwijs. Onder flexibele toetsing wordt verstaan: “…een situatie waarbij er in het onderwijs een breed repertoire van

toetsingsmogelijkheden beschikbaar is, waaruit student, docent, opleiding en instelling in onderlinge interactie voor hun leer- of onderwijssituatie een geschikte keuze kunnen maken en tot uitvoer kunnen brengen”.

Het boek licht toe wat daar allemaal komt kijken, met een focus op de veelheid aan functies die toetsen in het onderwijs kunnen vervullen, de rol en invloed van ICT daarbij en op het benodigde beleid en de organisatie-inrichting.


Het boek is bedoeld voor iedereen die het toetsbeleid bepaalt binnen het hoger onderwijs en geschikt voor:

• beleidsmedewerkers

• leden van examencommissies

• leden van toetscommissies

• toetsdeskundigen

• deskundigen op het terrein

Leeswijzer (zoals beschreven in het boek)
Hoofdstuk 2 van dit boek gaat in op toetsen in soorten en maten en de mogelijke functies die toetsvragen en toetsen in het onderwijs kunnen vervullen. Ook wordt het ‘ideale’ toetsproces

beschreven. Dat proces vormt een leidraad om specifieke aspecten van het toetsproces later aan

op te kunnen hangen. Het hoofdstuk vormt een algemene inleiding op de wijze waarop toetsing in

de rest van het boek wordt beschouwd.

ICT is een belangrijk middel om toetsen te flexibiliseren. Om de kansen die ICT biedt in het

onderwijs te realiseren zal een instelling, opleiding of docent systematisch aan de slag moeten

gaan. Er is beleid nodig dat de juiste randvoorwaarden creëert en daarnaast de juiste sturing geeft

om de kansen systematisch te kunnen benutten; niet alle kansen hoeven te worden benut. De

beleidsmatige aspecten van flexibeler toetsen komen aan de orde in hoofdstuk 3 van dit boek. Dit

hoofdstuk is uitermate geschikt voor beleidsmedewerkers van instellingen en opleidingen.

Het vierde hoofdstuk gaat dieper in op de bredere ‘omgeving’ die nodig is om de kansen te

realiseren. Het gaat in op verschillende ICT-programma’s, de benodigde IT-infrastructuur en de

vereiste ondersteuningsorganisatie. Dit hoofdstuk is met name interessant voor IT-beheerders,

toetsdeskundigen en onderwijskundigen.
Het laatste hoofdstuk van dit boek bevat in een notendop de negen belangrijkste inzichten die dit
boek ons inziens verschaft.
In de bijlage tenslotte, vindt u een uitgebreidere beschrijving van allerlei software programma’s die in de tekst van de vorige hoofdstukken is genoemd
.”