Handreiking voor examencommissies HBO ook handig voor WO

In opdracht van de HBO-Raad is voor hogescholen een “Handreiking Examencommissies” opgesteld (feb. 2011). In de handreiking wordt beschreven op welke wijze binnen hogescholen examencommissies en hun rol het beste vorm kunnen krijgen; zowel vanuit inhoudelijk als bestuurlijk oogpunt.
Veel van wat beschreven is evengoed van toepassing voor (examencommissies van) universiteiten.

De Handreiking bevat twee categorieën aanbevelingen:

·

Voor de instellingsbesturen over de randvoorwaarden waarbinnen examencommissies functioneren.

·

Voor examencommissies. Deze heeft het karakter van een ‘code of good conduct’. Niet verbindend, maar wel raadzaam.

In de Handreiking voor examencommissies komen diverse onderwerpen aan de orde:

·

Samenstelling van de examencommissie

·

Leden van het management en de examencommissie

·

Benoeming door het instellingsbestuur

·

Rol van externen

·

Kwaliteitszorg van toetsing en examinering

·

Aanwijzing van examinatoren

·

De uitreiking van diploma’s

·

Vrijstellingen en EVC’s

·

De rol van de examencommissie bij de accreditatie

·

Regeling examencommissies en huishoudelijk reglement

·

Het jaarlijks verslag aan het instellingsbestuur

De Handreiking voor examencommissies geeft verder een overzicht van de relevante wetsartikelen uit de WHW, en een opsomming van de gebruikte bronnen.

Publicatie: Geslaagd! Handreiking voor examencommissies *
http://www.hbo-raad.nl/hbo-raad/publicaties/doc_download/1310-handreiking-voor-examencommissies *
(* Indien file niet op 1e pagina staat in het publicatie-overzichtsmenu, dan even verder bladeren.)