Expert-modules voor examencommissieleden

In januari en begin februari 2012 organiseert de Onderwijskundige Dienst in het kader van het project “Implementatie UT-Toetskader Toetsbeleid” drie expert-modules over toetsbeleid en toetskwaliteit voor Examencommissieleden. De thema’s zijn: de nieuwe verantwoordelijkheden van Examencommissies; het beoordelen van de kwaliteit van geconstrueerde toetsen; het beoordelen van de kwaliteit van toetsen o.b.v. de toetsresultaten.
Ook andere belangstellenden van de UT zijn uiteraard welkom, maar de inhoud van cursus is wel specifiek toegesneden op de doelgroep examencommissies.

Drie expert-modules voor examencommissieleden
In het nieuwe jaar bieden we drie expert-modules aan voor examencommissieleden (e.a. belangstellenden):

·

module 1: Nieuwe verantwoordelijkheden van examencommissies (26 jan.)

·

module 2: Toetskwaliteit: constructie van toetsen (9 feb.)

·

module 3: Toetskwaliteit: analyse van toetsen (16 feb.)

Verderop vindt u een beschrijving van iedere module. Iedere module duurt een dagdeel (9.00 – 12.30 uur) en zal plaatsvinden in de Drienerburght.

Aanmelden vooraf
Indien u belangstelling heeft om aan (een van) de modules deel te nemen, kunt u zich via het onderstaand formulier aanmelden. Qua inhoud sluiten de modules bij elkaar aan, maar iedere module kan ook afzonderlijk gevolgd worden.
Meldt u zich bij voorkeur zo snel mogelijk aan; uiterlijk 10 dagen voor aanvang van een module.
De kosten voor iedere module bedragen 150,- euro. Dit is inclusief koffie/thee e.d. en materialen.

Het minimum aantal deelnemers per module bedraagt 6; het maximum aantal: 20. Indien er zich meer dan 20 personen aanmelden, gaat de inschrijving op volgorde van aanmelding. We zullen dan een reservelijst aanleggen en bij een voldoende aantal reserve-deelnemers zo mogelijk besluiten tot een tweede datum.
Indien u wel zou willen deelnemen, maar op de opgegeven datum of data niet aanwezig kunt zijn, geef dit dan aan op het aanmeldformulier. Indien dit voor meerdere mensen geldt, zullen wij bekijken of er een oplossing te vinden is (bijv. een extra cursus op een andere dag) .

Maatwerk
De modules die we aanbieden, kunnen ook als maatwerkcursussen worden aangevraagd. Waarbij de omvang, inhoud en de vorm van een cursus toegesneden kan worden op specifieke vragen of behoeften.
Over de kosten hiervoor zullen - afhankelijk van de omvang, vorm en inhoud - afzonderlijk afspraken worden gemaakt. Bij vragen hierover of een verzoek hiervoor kunt u contact opnemen met: Helma Vlas (w.d.j.vlas@utwente.nl; tel: 6915).


Kennissite Toetsing
Er is een kennissite in leven geroepen: http://www.utwente.nl/toetsing . Op deze site willen we in de loop der tijd zoveel mogelijk nuttige informatie en good practices met betrekking tot toetsing en toetsbeleid plaatsen voor de doelgroepen: docenten, examencommissies en bestuurders/-onderwijsmanagers. Mocht u zelf mooie voorbeelden weten of interessante websites of literatuurbronnen kennen, laat het ons weten zodat we in gezamenlijkheid deze site steeds waardevoller maken! (Stuur naar: w.d.j.vlas@utwente.nl)


Beschrijving van de drie modules

Expert-module 1: Nieuwe verantwoordelijkheden van Examencommissies
26 jan. 2011; 9.00 – 12.30 uur. Locatie: Drienerburght

Wat is er sinds de nieuwe WHW bijgekomen aan taken voor de Excie? Over hoeveel toetstechnische kennis moet een Excie-lid beschikken? Wat kun je als Excie doen om de toetskwaliteit te waarborgen en te verhogen? Hoe is de verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen een Excie en bijvoorbeeld de opleidingsdirecteur? Wat houdt het UT Toetskader nu in en welke consequenties heeft dat voor een opleiding? Hoe weet ik of onze opleiding nu op de goede weg is?

Doelen van deze module
Aan het einde van de module kunt u als Examencommissielid:

·

de verantwoordelijkheden, taken, rollen van een Excie benoemen en aangeven welke deskundigheid nodig is

·

aangeven binnen welke (wettelijke) kaders een Excie opereert;

·

aangeven op welke wijze de Excie een rol kan vervullen bij het controleren en stimuleren van de toetskwaliteit binnen een opleiding

·

een jaarverslag opstellen

·

het UT Toetskader interpreteren en de consequenties daarvan aangeven voor het opleidingsbeleid, nagaan in hoeverre het opleidingsbeleid voldoet aan het UT Toetskader en actiepunten formuleren om lacunes aan te pakken

·

hulpmiddelen lokaliseren voor het goed laten functioneren van de Excie.

Onderwerpen o.a.:

1) Rol, taken en verantwoordelijkheden van examencommissies
- wettelijk kader (WHW)
- accreditatie-vereisten
- verantwoordelijkheden, taken, rollen
- stimuleren en controleren van toetskwaliteit
- professionele werkwijze en deskundigheid van de Excie
- jaarverslag

2) Toetsbeleid binnen de UT
- UT Toetskader
- toetsbeleid op opleidingsniveau
- hulpmiddelen voor Excie’s

Expert-module 2: Toetskwaliteit: constructie van toetsen
9 feb. 2011; 9.00 – 12.30 uur. Locatie: Drienerburght

Welke functies hebben toetsen? Wanneer kies je welke toetsvorm? Hoe beoordeel je de kwaliteit van toetsen en examens? Welke middelen kun je inzetten als Excie om de toetskwaliteit te verhogen? Wat is de functie van een toetsmatrijs?

Doelen van deze module
Aan het einde van de module kunt u als Examencommissielid:

·

aangeven welke functies toetsing kan hebben

·

aangeven wat de belangrijkste toetsvormen zijn en nagaan of een toetsvorm passend is bij de leerdoelen

·

aangeven hoe je de kwaliteit van een toets vaststelt
- beoordelen of een toets voldoet aan de kwaliteitseisen
- de betekenis van een toetsschema en toetsmatrijs aangeven en een schema of de matrijs
relateren aan de afgenomen toets

·

aangeven op welke wijze je(als Excie) binnen een opleiding de kwaliteit van toetsing kunt bevorderen


Onderwerpen:
1) Functies van toetsen
2) Toetsvormen
3) Randvoorwaarden en kwaliteitseisen voor toetsing

-

belang van en richtlijnen voor goede Leerdoelen

-

kwaliteitseisen: validiteit, betrouwbaarheid, transparantie

-

cesuur

3) Blauwdruk voor toetsing en keuze voor de passende toetsvorm
- toetsplan op curriculumniveau
- toetsschema en toetsmatrijs

4) Aandachtspunten bij beoordeling van een toets

- goede vraag- of opdrachtformulering, verdeling van de vragen over de leerdoelen, niveau van vragen

- antwoordmodel

- beoordelingscriteria / rubrics

- beoordelingsvoorschriften

5) Hoe waarborg je de toetskwaliteit
- controle + verbeterslag: screening toetsen + terugkoppeling + verbetering
- opzetten van peer review
- scholing organiseren

6) Middelen om toetskwaliteit te verhogen
- scholing docenten
- peer review docenten

Expert-module 3: Toetskwaliteit: analyse van toetsen

16 feb. 2011; 9.00 – 12.30 uur. Locatie: Drienerburght

Waarom is toetsanalyse nu nodig? Heeft een analyse zin bij 20 studenten? Moet je ook bij opdrachten een toetsanalyse laten uitvoeren? Welke analyse is bij open vragen goed, welke analyse bij mc-vragen? Elektronische verwerking van de tentamenresultaten: hoe werkt dat? Hoe interpreteer je de resultaten van een analyse? Welke terugkoppeling geef je een docent?

Doelen van deze module
Aan het einde van de module kunt u als Examencommissielid

·

aangeven waarom toetsevaluatie en analyse van toetsresultaten van belang is

·

aangeven op welke wijze de evaluatie gedaan kan worden en welke informatie wordt verkregen

·

toetsanalyseresultaten interpreteren

·

terugkoppeling geven aan een docent o.b.v. analysegegevens

·

aangeven wanneer de beoordeling van een toets moet worden bijgesteld n.a.v. analyseresultaten en manieren weten voor deze bijstelling (cesuur aanpassen; vragen verwijderen…)

·

de kwaliteit van antwoordmodellen en beoordelingscriteria beoordelen en terugkoppeling geven o.b.v. de beoordeling


Onderwerpen o.a.:
1) Evaluatie van toetsen (= kwaliteitszorg)

-

evaluatiemethoden: evaluatiegegevens van studenten; analyse van resultaten en antwoorden
door docent; psychometrische gegevens

-

welke informatie leveren deze methoden en wat kun je daarmee

2) Indicatoren voor toetsen en toetsitems

-

welke waarden zijn van belang

-

hoe interpreteer je de resultaten

-

wat kun je o.b.v. resultaten concluderen en terugkoppelen

-

wanneer is onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk (cesuur bijstellen; vraag verwijderen)?

3) Beoordelen van de kwaliteit van antwoordmodellen en beoordelingscriteria en –voorschriften