Een Basis- en SeniorKwalificatie Examinering als vereiste

Een BKE en SKE
Een van de adviezen van de commissie Bruijn in Vreemde ogen dwingen in 2012 betrof het (beter) opleiden van examinatoren. Dit advies pakte de Vereniging Hogescholen op door een expertgroep in leven te roepen om een programma van eisen op te stellen voor een basis- en seniorkwalificatie examinering (afgekort: BKE/SKE) voor docenten. Als doelgroep gelden alle hbo docenten die examinator zijn, lid zijn van een examencommissie, assessor of gecommitteerde zijn. De BKE maakt onderdeel uit van het 'Protocol inzake wederzijdse erkenning basiskwalificatie didactische bekwaamheid' (BDB) voor het hbo.
Op dit moment geldt de BKE/SKE voor het hbo. Bruijn, voorzitter van de Commissie Externe validering examenkwaliteit hoger beroepsonderwijs die in 2012 het eerder genoemde rapport Vreemde ogen dwingen uitbracht, pleit in een interview in een Hobéon Special over kwaliteitszorg*, voor uitbreiding naar het universitair onderwijs. Wel geldt dat universiteiten al wat langer de BasisKwalificatie Onderwijs (BKO) kennen, waar “toetsing en beoordeling” onderdeel van uitmaakt. Voor dit onderdeel kent geldt echter geen afzonderlijke, formele, certificering.

Inhoud van het programma van eisen
Aan het programma voor de BKE/SKE liggen een “kwaliteitspiramide voor eigentijds toetsen en beoordelen” en de “toetscyclus” ten grondslag. Hierdoor wordt een duidelijke relatie gelegd tussen het ontwerpen en afnemen van een toets voor een vak of onderwijseenheid en de visie op toetsing en het toetsbeleid op het niveau van de opleiding. Invoering van de BKE en SKE vormt daarmee voor instellingen/opleidingen meteen ook een dringende aanleiding om dergelijke zaken goed op orde te hebben.

Uitgaande van de kwaliteitspiramide en de toetscyclus zijn leerdoelen, indicatoren en beoordelingscriteria aangegeven voor een BKE en SKE.
Een BKE is bedoeld voor alle docenten met verantwoordelijkheid voor beslissingen over studenten op het niveau van een vak of onderwijseenheid. Een SKE is bedoeld voor docenten met verantwoordelijkheid voor beslissingen over studenten op niveau van het curriculum (propedeuse, hoofdfase, afstudeerfase). Hierbij kan het gaan om docenten in de rol van kwaliteitsborger, een senior docent die nieuwe docenten begeleidt en leden van een toetscommissie of examencommissie.
Hogescholen kunnen zelf de wijze bepalen waarop de docenten bewijzen aan de kwalificaties te voldoen. Ook kunnen de hogescholen zelf bepalen of en welke professionaliseringsactiviteiten in dit kader worden aangeboden. Wel dienen ze een plan van aanpak hiervoor op te nemen in het jaarverslag dat gevalideerd dient te worden door een externe organisatie.
Verschillende organisaties en instellingen springen in op de behoefte aan scholing op dit gebied en bieden hiervoor cursussen of trajecten aan.


Meer informatie

Bronnen:

·

* Interview in: Hobéon Special 'Kwaliteitszorg in het onderwijs: Op de rails of ontspoord? 

·

** illustratie uit:” iconVerantwoord toetsen en beslissen in het hoger beroepsonderwijs - een voorstel voor een programma van eisen voor een basis- en seniorkwalificatie examinering (BKE/SKE)

·

Vreemde ogen dwingen (mei 2012)

·

iconProtocol inzake wederzijdse erkenning basiskwalificatie didactische bekwaamheid


========================================================================

Nieuwsitem op de kennissite Toetsing www.utwente.nl/toetsing. Auteur: W.D.J. Vlas, CES-Onderwijskundige Dienst, Universiteit Twente.