Ondersteuning surveillance

Richtlijnen gedurende schriftelijke en chromebooktoetsen

Infographic docenten 

Infographic studenten 

Evaluatieformulier surveillanten Wanneer er bij een tentamen grote aantallen deelnemen, kan er ter ondersteuning een externe surveillant aangevraagd worden. Deze surveillant kan jou als docent ondersteunen tijdens het uitdelen van de toetsen, het surveilleren en de inname van toetsen gedurende de reguliere toetstijd.

Inzet van een externe surveillant
Voor de inzet van externe surveillanten wordt gebruik gemaakt van een vaste groep surveillanten die via Randstad ingehuurd wordt. Met deze constructie kan de continuïteit en de beschikbaarheid van ervaren surveillanten worden gewaarborgd. Betreffende surveillanten worden voorafgaand getraind voor wat betreft hun werkzaamheden en hun rol als surveillant.


Wat zijn de verschillende rollen?
Surveillant:   De persoon die toezicht houdt bij het afnemen van het tentamen
Docent:        De verantwoordelijke docent voor het te tentamineren vak dan wel de vakdeskundigheid die door deze is aangewezen


Wie is waar verantwoordelijk voor?
Surveillant:
De surveillant is verantwoordelijk voor de goede orde tijdens het tentamen en ziet er op toe dat het tentamenreglement wordt nageleefd. Daarnaast maakt de surveillant bij een vermoeden van fraude een melding aan de docent door middel van het formulier ‘proces-verbaal bij tentamens'.

Docent:
De docent is bij het tentamen aanwezig en is verantwoordelijk voor het aanleveren en mee terug nemen van de tentamens op de betreffende toetslocatie. Daarnaast is de docent verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk opsturen van een eventueel proces-verbaal naar de examencommissie.

Surveillant ter ondersteuning van docent
In principe vragen we bij het Tentamenbureau enkel een externe surveillant aan ter ondersteuning van de docent. Dit omdat de docent verantwoordelijk is voor het aanleveren en innemen van de tentamens. Daarnaast is het voor de inhoudelijke kennis van belang dat de docent bij de toets aanwezig is.

Vaak hanteren opleidingen een grens van 60 studenten alvorens ze een surveillant aanvragen. Deze surveillant komt dan direct naar de betreffende toetslocatie en zal tijdens de reguliere toetstijd ondersteunen (extra tijd dient door de docent zelf gesurveilleerd te worden). Deze surveillant kan [via dit formulier] aangevraagd worden bij het Tentamenbureau van de betreffende opleiding. 

Kosten
De kosten voor een externe surveillant ter ondersteuning van de docent worden per inhuur doorbelast naar het opgegeven OFI nummer van de faculteit.