CES - SACC (NL)

Erkende verenigingen/organisaties (basislijst)

Hoe kan ik zien welke verenigingen in aanmerking komen voor activismebeurzen?

In Bijlage B van de FOBOS staat vermeld welke verenigingen/organisaties voor activismebeurzen in aanmerking komen (basislijst) met daarbij vermeld het maximaal aan te vragen beurzen. Deze verenigingen zijn onderverdeeld in categorie 2 en 3.
De verenigingen/organisaties die staan vermeld bij categorie 1 krijgen geen beurzen uit de basislijst, maar kunnen net als die uit categorie 2 en 3 via hun koepels een verzoek doe voor Extra-/Incidentele activismebeurzen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Groeps aanvraag

Wanneer kan de groepsaanvraag worden ingediend?

De online groepsaanvraag kan door de erkende vereniging/organisatie na afloop van het kalenderjaar tot 1 april worden ingediend (dus de groepsaanvraag voor 2017 kan worden ingediend in de maanden januari t/m maart 2018).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wie doet de groepsaanvraag voor de vereniging/organisatie en hoe werkt het?

De vereniging/organisatie wijst 1 student aan die de groepsaanvraag gaat indienen. De aanvrager moet nog wel beschikking over een geldig studentenaccount (vervalt 3 maanden na uitschrijven). Naam en studentnummer van de aanvrager worden, via de Student Union, doorgegeven aan de griffie CPO. De griffie zorgt ervoor dat de betreffende student rechten krijgt om in te loggen op het aanvraagsysteem. Je krijgt een mail zodra je kunt inloggen.
Bij de groepsaanvraag geef je aan welke studenten recht hebben op activismebeurzen en hoe de beurzen over de studenten worden verdeeld. Je kunt de groepsaanvraag opgeslaan en later weer aanpassen. Echter als de groepsaanvraag is verstuurd (ingediend), is zelf wijzigen niet meer mogelijk (neem indien nodig contact op met de griffie CPO).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar moet de aanvrager op letten bij invullen van een groepsaanvraag?

De studenten zijn tijdens de aanvraagperiode ingeschreven aan een voltijds bekostigde UT bachelor- of masteropleiding.
ITC-studenten, pre-masterstudenten en studenten ingeschreven aan een post-initiële opleiding komen niet in aanmerking.
De studenten moet een positief BSA hebben behaald voor de opleiding waarvoor hij staat ingeschreven (bij een uitgesteld BSA wordt de aanvraag voor de betreffende student aangehouden tot een definitief BSA is vastgesteld).
De studenten moet aan de UT collegegeld hebben betaald en nog niet eerder een graad hebben behaald.
Het kalenderjaar waarover de aanvraag loopt, valt binnen de C+1 periode van de student. (C+1 = cursusduur plus 1 uitloopjaar).
De student heeft nog niet het maximum aantal beurzen gekregen tijdens het kalenderjaar (12) of tijdens de gehele studieperiode (18).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoeveel beurzen uit de basislijst kunnen worden aangevraagd?

In Bijlage B van de FOBOS-regeling staat precies aangegeven hoeveel beurzen een vereniging/organisatie kan aanvragen (basislijst) en wat de maximale verdeling per persoon is. 
Stel jouw vereniging mag 6 beurzen verdelen met een maximum van 2 beurzen per persoon, kun je bij een bestuur van 3 bestuursleden ieder het maximum van 2 beurzen toekennen. Ben je met minder bestuursleden, blijft het maximum per persoon: 2 beurzen. Zijn jullie met meer bestuursleden, kun je de beurzen verdelen over de bestuursleden. Je kunt echter alleen hele beurzen verdelen; dus bijvoorbeeld 6 maal 1 beurs of 2 maal 1 beurs en 2 maal 2 beurzen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Heeft onze vereniging/organisatie (ook) recht op Extra-/Incidentele acitivismebeurzen (= beurzen voor klein activisme)?

De Student Union en de koepelbesturen stellen vast welke vereniging/organisatie in aanmerking komt voor Extra-/Incidentele activismebeurzen. Bij het invoeren van de groepsaanvraag kun je precies zien hoeveel beurzen je kunt verdelen; de aantallen uit de Basislijst en uit Extra/Incidenteel staan apart aangegeven. Je dient per student aan te geven hoeveel beurzen hij krijgt uit de Basislijst en/of uit Extra/Incidenteel.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Individuele aanvraag  

Wanneer kan een student een individuele aanvraag indienen?

Zodra de griffie CPO de groepsaanvraag heeft ontvangen en gecontroleerd, krijgen alle studenten die daarop staan een mail met het verzoek de aanvraag aan te vullen met hun persoonlijke gegevens (IBAN, BSN) en de aanvraag goed te keuren. Als alle studenten die op die groepsaanvraag staan hun gegevens hebben ingevuld, goedgekeurd en verstuurd (ingediend), wordt de groepsaanvraag in behandeling genomen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is het bedrag voor een activismebeurs?

Het bedrag is gelijik aan 1/12e van het collegegeld dat je bent verschuldigd op 1 september voorafgaande aan het kalenderjaar waarover je de activismebeurs krijgt. Het wordt uitbetaald als een gift.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Moet ik belasting betalen over toegekende activismebeurzen?

Nee, een activismebeurs is een vergoeding uit het profileringsfonds (WHW. 7.51) en is gedefiscaliseerd.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik ben een internationale student van buiten de EER. Wat betekent dit voor de studievoortgangsmonitoring in het kader van het Modern Migratiebeleid (MoMi)?

Toegekende activismebeurzen tellen meer voor het verlagen van de studievoortgangsnorm voor MoMi-studenten.
tot 2 beurzen = norm 30 EC
3 beurzen = norm 25 EC
4 beurzen = norm 20 EC
5 beurzen = norm 15 EC
6 beurzen = norm 10 EC
7 beurzen = norm 5 EC
8 of meer beurzen = norm 0 EC

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag