Groepsaanvraag activismebeurzen

Wanneer kan de groepsaanvraag worden ingediend?

Na afloop van het kalenderjaar kan tot 1 april een online groepsaanvraag worden ingediend door een erkende vereniging/organisatie.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wie kan de groepsaanvraag voor de vereniging/organisatie indienen en hoe werkt het?

De vereniging/organisatie wijst 1 student aan die de groepsaanvraag gaat indienen
(= aanvrager). Die aanvrager moet nog wel beschikking over een geldig studentenaccount (vervalt 3 maanden na uitschrijven).
Naam en studentnummer van de aanvrager worden, via de Student Union, doorgegeven aan de griffie CPO. De griffie zorgt ervoor dat de aanvrager rechten krijgt om in te loggen en zo de online groepsaanvraag kan indienen. De aanvrager krijgt een mail zodra inloggen mogelijk is.
Geef bij de groepsaanvraag aan:
- welke studenten recht hebben op activismebeurzen,
- hoeveel beurzen per student wordt aangevraagd (let op het maximum
   aantal beurzen per person (zie FOBOS Bijlage B
Je kunt de groepsaanvraag opslaan en later weer aanpassen. Echter als de groepsaanvraag is verstuurd (ingediend), is zelf wijzigen niet meer mogelijk (neem indien nodig contact op met de griffie CPO).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar moet de aanvrager op letten bij invullen van een groepsaanvraag?

• De studenten zijn tijdens de aanvraagperiode ingeschreven aan een voltijds 
   UT bachelor- of masteropleiding.
• Pre-masterstudenten en studenten ingeschreven aan een post-initiële opleiding
   komen niet in aanmerking.
• De studenten moet een positief BSA hebben behaald voor de opleiding waarvoor hij
   staat ingeschreven (bij een uitgesteld BSA wordt de aanvraag voor de betreffende
   student aangehouden tot een definitief BSA is vastgesteld).
• De studenten moeten aan de UT collegegeld hebben betaald en nog niet eerder een
   graad hebben behaald.
• Het kalenderjaar waarover de aanvraag loopt, valt binnen de C+1 periode van de
   bachelor of master (C+1 = cursusduur plus 1 uitloopjaar).
• De student heeft nog niet het maximum aantal beurzen gekregen tijdens het
   kalenderjaar (12) of tijdens de gehele studieperiode (18).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoeveel beurzen kunnen we aanvragen?

De beurzen kunnen alleen in hele beurzen worden toegekend.

In FOBOS Bijlage B staat precies aangegeven hoeveel beurzen een vereniging/organisatie maximaal kan aanvragen. Daar staat ook vermeld wat het maximum aantal beurzen per persoon is.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

De samenstelling van ons bestuur is groter/kleiner dan anders. Wat betekent dat voor de aanvraag?

Kleiner bestuur: je kunt per persoon niet meer aanvragen dan het vastgestelde maximum. Niet alle begrote beurzen kunnen worden toegekend. Deze resterende beurzen worden toegevoegd aan de categorie Extra- en Incidentele beurzen.

Groter bestuur: Je kunt niet meer dan het totaal aantal beurzen voor je vereniging aanvragen. Je mag wel bij de aanvraag het aantal beurzen (in hele beurzen) verdelen over dat grotere bestuur.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Heeft onze vereniging/organisatie recht op Extra-/Incidentele acitivismebeurzen (= beurzen voor klein activisme)?

De Student Union en de koepelbesturen stellen aan het eind van elk kalenderjaar vast welke vereniging/organisatie voor dat jaar in aanmerking komt voor Extra- en Incidentele activismebeurzen. Bij het invoeren van de groepsaanvraag kun je precies zien hoeveel beurzen je kunt verdelen: de aantallen uit het basisbudget en uit het extra budget staan apart aangegeven. Je dient per student aan te geven hoeveel beurzen hij krijgt uit het basisbudget en/of uit het extra budget.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag