Regelingen

Hoorzitting

Wanneer je een voorgenomen negatief studieadvies ontvangt, krijg je ook de mogelijkheid een hoorzitting aan te vragen. Je krijgt dan de gelegenheid om aan een gedelegeerde van het opleidingsbestuur toe te lichten waarom je meent dat dit voorgenomen negatief advies onterecht is. Hoe zeer je gemotiveerd bent voor deze studie is daarbij niet van invloed op de beslissing. Wel zal het opleidingsbestuur bij het definitieve advies rekening moeten houden met bijzondere omstandigheden. Soms kan het zinvol zijn je omstandigheden nader toe te lichten en daarvoor biedt de hoorzitting gelegenheid.

De hoorzitting is uitdrukkelijk niet bedoeld om (voor het eerst) omstandigheden te melden die al eerder gemeld hadden moeten worden bij de studieadviseur en de CPO commissie. Een hoorzitting kan wel zinvol zijn als je bijvoorbeeld:

  • Voldoende kunt onderbouwen dat het niet mogelijk was je omstandigheden tijdig te kunnen melden bij de CPO commissie. Realiseer je hierbij wel dat je met bewijsstukken zal moeten komen. 

    Voorbeeld: de deadline voor het indienen van een aanvraag bij de CPO commissie was 30 juni. Door ernstige familieomstandigheden (1e graad) was je in juni nauwelijks op de UT en is je helemaal ontschoten dat je de aanvraag moest indienen. Je studieadviseur is echter wel op de hoogte van de situatie. Je kunt ook de familieomstandigheden aantonen (denk aan verklaring opname ziekenhuis of overlijdensbericht).

  • Wanneer zich omstandigheden hebben voorgedaan ná de deadline van melding bij de CPO-commissie. Hierbij zal je moeten kunnen onderbouwen dat het niet behalen van de BSA norm een direct gevolg is van deze omstandigheden.

    Voorbeeld:Je had begin juli nog een reparatiemogelijkheid voor een module. Je kampte toen met problemen waarvoor je uiteindelijk psychiatrische behandeling hebt gekregen. Hierdoor je de deadline hebt gemist. Je kunt met een medische verklaring aantonen dat je in de betreffende week niet in staat was tot studeren.

  • Van mening bent dat de impact van de omstandigheden die je hebt gemeld in relatie tot je studievoortgang groter is geweest dan kon worden voorzien.

    Voorbeeld:Je hebt dit jaar de modules niet volledig kunnen afronden en hebt bij de CPO melding gemaakt van je functiebeperking. Je omstandigheden zijn erkend en toch krijg je een voorgenomen negatief BSA. Je bent echter van mening er door je handicap aanloopproblemen zijn geweest die onvoldoende zijn meegewogen en wilt dit graag toelichten.

Let op: bovengenoemde voorbeelden zijn situaties waarin je van een hoorzitting gebruik kunt maken om jouw visie toe te lichten. Het opleidingsbestuur zal dit betrekken bij het eindoordeel. Dit geeft echter geen garantie dat dit tot een ander (definitief) advies zal leiden.

Bij het voorgenomen negatief studieadvies is aangegeven dat je binnen vijf werkdagen een afspraak moet maken voor het aanvragen van de hoorzitting . Houd rekening met deze deadline! Op de onderwijspagina’s van jouw opleiding staat meer informatie over de wijze van aanvragen van een hoorzitting.