Regelingen

BSA - toetsingsverzoek / application form

Alleen van toepassing op eerstejaars Bachelor studenten. Aanvragen ingediend
na 30 juni van het lopende studiejaar worden niet in behandeling genomen.
---------------------------------
Only applicable to firstyear Bachelor students.
Applications filed after June 30 of the current academic year will not be considered.

Persoonsgegevens / Personal data
Studievertraging opgelopen door / Study delay due to

Periode van het lopende studiejaar waarin de omstandigheid zich voordeed (begindatum lopende studiejaar is 01-09 en einddatum is 31-08)
Period of time of the current academic year in which the circumstance took place (start date current academic year is 01-09 and end date is 31-08)

- -
- -

Upload gevraagde bewijsstukken / Upload required documents

Toelichting op de aanvraag / Explanation on your application

Een omschrijving van de omstandigheden verduidelijkt jouw aanvraag /
A specification of the circumstances will clarify your application

Contact met een studieadviseur / Contact with a Student Adviser

Studievertraging moet zijn gemeld bij je studieadviseur /
Study delay should have been reported to your study adviser.

Heb je samen met jouw studieadviseur een aangepast studieplan opgesteld? /
Have you drawn up an adapted study plan with your study adviser?

Contact met studentendecaan / Contact with Student Counsellor

Geef aan bij wie je bent geweest of met wie je een afspraak hebt gemaakt. /
Please indicate whom you have contacted or with whom you have made an appointment.

Datum van de afspraak was/is /
Date of the appointment was/is

- -
toets de volgende code in: 56601