Een eetstoornis heeft alles te maken met een verstoorde en obsessieve manier van omgaan met eten.

Maar.... eigenlijk heeft het niets te maken met eten, dun of dik zijn. Het heeft allemaal te maken met de manier waarop je omgaat met jezelf, anderen en de wereld om je heen. Het heeft te maken met een negatief zelfbeeld en lichaamsbeeld. Met angst om te leven, zichtbaar te zijn, verantwoording te nemen. Met te weinig zelfvertrouwen, te weinig eigenwaarde. Met niet zeggen wat je denkt, en niet doen wat je wilt. Of misschien niet eens weten wat je vindt en wat je voelt. Het heeft allemaal te maken met gevoelens van onzekerheid, angst, schaamte, schuld en eenzaamheid. Je stelt hoge eisen aan jezelf en anderen en hebt behoefte aan houvast en controle. (bron: Carmen Netten, directeur Stichting Human Concern )

kenmerken

Een eetstoornis verwijst naar een stoornis in het denken, voelen en handelen rond eten. De stoornis veroorzaakt vaak totale ontwrichting van het psychische en sociale leven en kan leiden tot beperkingen op verschillende gebieden:

 • Sociaal functioneren, bijvoorbeeld geïsoleerd raken, niet deelnemen aan onderwijsactiviteiten of sociale activiteiten.
 • Emotioneel functioneren, bijvoorbeeld  angst (zie student met angst), gebrek aan zelfvertrouwen, perfectionisme, somberheid (zie student met somberheidsklachten en depressie) en soms met suïcidale gedachten. 
 • Lichamelijk functioneren, bijvoorbeeld klachten als chronische vermoeidheid. 

belemmeringen bij onderwijsactiviteiten 

 • Concentratie bij volgen van onderwijs en zelfstudie.
 • Energie tekort bij het volgen van onderwijs en studeren.
 • Functioneren in werkgroepen.

Mogelijke onderwijsmaatregelen en voorzieningen

Een verklaring is nodig die de aanvraag voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden rechtvaardigt. Procedure aanvraag voorzieningen: raadpleeg het stappenplan.

begeleiding(tips)/onderwijsmaatregelen

 • Bied periodieke extra begeleidingsgesprekken aan.
 • Ondersteun bij het zoeken naar hulp als de klachten niet over gaan. Verwijs door naar de studentenpsycholoog.
 • Bespreek in hoeverre de student aan medestudenten/docenten uitleg geeft over de persoonlijke omstandigheden.
 • Houd, indien nodig, contact met de docenten
 • Bespreek en bied hulp bij het maken van een aangepast haalbaar programma als de eetstoornis studievertraging (heeft) veroorzaakt of om ruimte te geven voor therapeutische behandeling.
 • Ondersteun bij tijdelijke studieonderbreking voor deeltijd- of dagbehandeling.
 • Verwijs naar de studentendecaan voor de aanvraag van eventuele financiële ondersteuning.

toetsvoorzieningen

 • Extra toetstijd.

bruikbare hulpmiddelen

De geboden tools zijn niet bedoeld ter vervanging van professionele psychologische of medische hulpverlening, maar een aanvulling op de gewone 'spreekkamerhulpverlening' bij een bevoegde (huis)arts of psycholoog. Neem bij (psychische) klachten contact op met de studentenpsycholoog of een externe reguliere hulpverlener.

Interne Aanbod begeleiding

Voor opleidingsgebonden begeleiding is de studieadviseur van de opleiding het eerste aanspreekpunt.
Voor opleidingoverstijgende individuele begeleiding en advisering zijn de studentbegeleiders van Student Affairs Coaching & Counselling te raadplegen.

interne aanbod ondersteuning

UT ondersteuningsaanbod van trainingen, workshops, studievaardigheden.

regelingen bij studiebeperking

voor studenten met een studiebeperking
naar de regelingen
Overzicht van interne en externe ondersteunende (financiële) regelingen bij studiebeperkingen.

externe aanbod begeleiding en ondersteuning

Om gebruik te maken van het externe begeleidingsaanbod Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) is een verwijzing van de huisarts nodig. Vergoeding voor psychologische hulp is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraar. Het eigen risico is hierop van toepassing. 

 • BalanzTwente - Centrum voor eetstoornissen Twente (GGZ).
 • PsyQ GGZ Enschede.
  Individuele of groeps behandeling en on-line behandeling.
 • Eten de baas - anonieme online behandeling bewust omgaan met eten (zowel met als zonder verwijzing).
  Onderdeel van het aanbod Tactus verslavingszorg, Enschede.
 • Stichting Human Concern - GGZ instelling gespecialiseerd in eetstoornissen.

Ondersteuning zonder verwijzing en/of kosten

 • Ixta Noa GGZ Enschede.
  Laagdrempelige ondersteuning voor mensen met uiteenlopende problemen. 
 • Korrelatie
  Landelijke organisatie, biedt anonieme professionele, psychische en psychosociale hulp. Telefonisch en online.
 • Sensoor
  Telefonische professionele hulpdienst wanneer je ergens anoniem over wilt praten.
 • 113
  Platform voor preventie van zelfmoord. Hulpverlening en informatie via internet en telefoon. 24/7 bereikbaar.
  Handreiking suïcidepreventie binnen het onderwijs.

tips voor docenten

 • Geef duidelijk aan wat je verwacht van de student.
 • Verwijs door naar de studieadviseur of studentbegeleiders van SACC.

Overzicht deskundigheid bevorderende activiteiten voor docenten en studiebegeleiders.

tips voor studenten

 • Vraag (professionele) hulp als het nodig is: zoek mensen die kunnen helpen en steunen.
 • Neem contact op met je studieadviseur, de studentendecaan of studentenpsycholoog als de eetstoornis studeren in de weg zit.
 • ikookvanmij.nl - online ontmoetingsplek voor mensen met alle vormen van een eetstoornis (onderdeel van Stichting Human Concern).
 • 5 minuteninfo: verminder stress 

informatiebronnen

literatuur /publicaties

Er is veel geschreven over eetstoornissen. Zie het overzicht op de website van Human Concern.
Raadpleeg eveneens de informatiebronnen bij psychische problematiek.

websites

Video/films

 • Stillen
  Film naar aanleiding van de theatervoorstelling Stillen. Illustreert de lange weg naar herstel van een eetstoornis.