Zie Psychische problematiek

Studeren met somberheidsklachten en depressie

Een sombere stemming, gevoel van leegte en het verlies van interesse en plezier.

Bij een aanhoudende en blijvende somberheid is er vaak sprake van een depressie. Dit kan eenmalig voorkomen maar ook periodiek terugkeren. De ernst van een depressie wordt mede bepaald door de duur en intensiteit van de symptomen en de gevolgen voor het dagelijks leven en het sociale functioneren. Somberheid en depressieve klachten kunnen de studieprestaties op verschillende manieren beïnvloeden en diverse lichamelijke en psychische klachten geven. Een depressie kan ook het gevolg zijn van een lichamelijke aandoening.

KENMERKEn

psychisch

 • Sombere gevoelens, verminderde belangstelling, nergens zin in hebben.
 • Waardeloos gevoel / schuldgevoel. Gevoel een last voor anderen te zijn.
 • Vervlakking van emoties, gevoel van leegte.
 • Gevoel van angst, wanhoop, machteloosheid.
 • Terugkerende gedachten over dood en zelfdoding.

lichamelijk

Gedachten en Gedrag

 • Prikkelbaar en piekeren.
 • Concentratieproblemen, vergeetachtigheid.
 • Besluiteloosheid.
 • Komt tot weinig actie.
 • Traagheid in denken.
 • Wanhopig, moedeloos.

belemmeringen bij onderwijsactiviteiten 

 • Vermoeidheid en concentratieverlies bij toetsen en tentamens.
 • Verstoord korte termijn geheugen bij colleges volgen, bestuderen van studiemateriaal en informatie verwerken.                                                           
 • Aanwezig zijn bij onderwijsactiviteiten.
 • Moeite met plannen en plannen maken.
 • Moeite iets af te maken.
 • Deelnemen aan projectgroep: samenwerken / presenteren.
 • Deelname aan practica.
 • Motivatie en inzet.

Mogelijke onderwijsmaatregelen en voorzieningen

Een verklaring is nodig die de aanvraag voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden rechtvaardigt. Procedure aanvraag voorzieningen: raadpleeg het stappenplan.

begeleiding(tips)/onderwijsmaatregelen

 • Periodieke extra begeleidingsgesprekken.
 • Bespreek en bied hulp bij het maken van een aangepast haalbaar studieprogramma als de depressie studievertraging veroorzaakt of om ruimte te geven voor therapeutische behandeling.
 • Student motiveren professionele hulp te zoeken, bied hulp bij doorverwijzing naar de studentenpsycholoog.
 • Verwijs naar de studentendecaan voor het aanvragen van een (financiële) ondersteuning binnen of buiten de UT.
 • Ondersteun bij tijdelijke studieonderbreking voor deeltijd- of dagbehandeling.

Toetsvoorzieningen

 • Aparte ruimte bij toetsen.
 • Rustruimte.

Bruikbare hulpmiddelen

De geboden tools zijn niet bedoeld ter vervanging van professionele psychologische of medische hulpverlening, maar een aanvulling op de gewone 'spreekkamerhulpverlening' bij een bevoegde (huis)arts of psycholoog. Neem bij psychische klachten contact op met de studentenpsycholoog of een externe reguliere begeleider.

 • Mindfulnesstraining
  Intern trainingsaanbod van Student Affairs Coaching & Counselling (UT).
 • Grip op je dip
  Samen met anderen een on-line cursus (via gesloten chat) om te voorkomen dat iemand lang in een dip blijft zitten of in een depressie raakt. De cursus is geen therapie.
 • Snel beter in je vel
  Online trainingen aan om zelfstandig te werken aan slaap-, pieker- of stressklachten.
 • Voluit leven
  Zelfhulpcursussen voor mensen die het leven als onbevredigend ervaren en/of last hebben van stress, pijn, vermoeidheid, sombere gevoelens of angst.
 • Ontspanningsoefeningen tegen depressie (geluidsopnames) - bijvoorbeeld van het Fonds Psychische Gezondheid.
 • Mindfulness coach app
  App met oefeningen om te leren ontspannen en mediteren.
 • Kleur je leven
  On-line behandelprogramma met begeleiding op afstand. Met o.a. een stemmingsdagboek en video's met oefeningen. Ontwikkeld door het Trimbos-instituut.

Interne begeleidingsaanbod

Voor opleidingsgebonden begeleiding is de studieadviseur van de opleiding het eerste aanspreekpunt.
Voor opleidingoverstijgende individuele begeleiding en advisering zijn de studentbegeleiders van Student Affairs Coaching & Counselling te raadplegen.

interne ondersteuningsaanbod

UT ondersteuningsaanbod van trainingen, workshops, studievaardigheden.

regelingen bij studiebeperking

voor studenten met een studiebeperking
naar de regelingen
Overzicht van interne en externe ondersteunende (financiële) regelingen bij studiebeperkingen.

Externe aanbod begeleiding en ondersteuning

Om gebruik te maken van het externe begeleidingsaanbod Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) is een verwijzing van de huisarts nodig. Vergoeding voor psychologische hulp is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraar. Het eigen risico is hierop van toepassing. 

Ondersteuning met verwijzing van de huisarts

Raadpleeg tevens het externe aanbod bij studeren met psychische problematiek.

Ondersteuning zonder verwijzing en/of kosten

 • Ixta Noa
  GGZ Enschede (binnenlopen zonder verwijzing)
 • Korrelatie
  Landelijke organisatie, biedt anonieme professionele, psychische en psychosociale hulp. Telefonisch en online.
 • Sensoor
  Telefonische hulpdienst wanneer je ergens anoniem over wilt praten.
 • 113
  Platform voor preventie van zelfmoord. Hulpverlening en informatie via internet en telefoon. 24/7 bereikbaar.
  Handreiking suïcidepreventie binnen het onderwijs.

Tips voor docenten

 • Duidelijke feedback geven.
 • Betreffende student wijzen op de mogelijkheden van begeleiding en ondersteuning, doorverwijzen naar studieadviseur en studentenpsycholoog.

Overzicht deskundigheid bevorderende activiteiten voor docenten en studiebegeleiders.

Tips voor studenten

Het kan opluchten om over je depressieve gevoelens of gedachten te praten met iemand die je vertrouwt. 

informatiebronnen

Literatuur/publicaties

Informatie voor begeleiders

websites

 • Ik student
  Persoonlijke ervaringen van studenten met moeheid, stress, overspannenheid, somberheid en ander ongemak. Een het verband van deze klachten met studie en het studentenleven.
 • Depri&dan
  Multiculturele jongeren website met informatie over depressieve gevoelens en wat je er zelf aan kunt doen.
 • Grip op je dip
  Informatie, tips en online hulp voor jongeren bij somberheid en depressie.
 • MIND Blue 
  Online community waar mensen met een depressie en hun naasten ervaringen kunnen delen én met elkaar in contact kunnen komen. Initiatief van Fonds Psychische gezondheid/Korrelatie en het Landelijk Platform GGz.
 • MINDYoung
  Stress en prestatiedruk. Informatie, herkenbare verhalen, nieuws en tips over alles wat met je MIND te maken heeft.
 • Stichting Scherp maakt documentaires en campagnes over maatschappelijke thema’s en problemen onder jongeren, zoals psychologische problemen, prestatiedruk, het voldoen aan idealen en verwachtingen, het nastreven van succes en het worstelen met suïcidale gedachten.  
 • Landelijke depressie vereniging van en voor mensen met een depressie en hun naasten.

Video/films