FAQ

Ik wil meer uit mijn studie halen. Wat is er allemaal mogelijk?

Excellence Stream (wiskunde)
Dit is een programma voor studenten van technische opleidingen die zich - naast hun eigen studieprogramma - verder willen verdiepen in de wiskunde. De beste studenten van een aantal technische opleiding worden hiervoor uitgenodigd. Het programma begint in kwartiel 1.3 en loopt de hele bachelor-opleiding door. Voor deelname aan de Excellence Stream ontvang je (deel)certificaten. Meer informatie bij Mark Rijkeboer of op www.utwente.nl/excellence.

Honours Programma
Het Honoursprogramma is een breed studieprogramma, waarbij je kennismaakt met grote wetenschappers en de praktijk van wetenschapsbeoefening. Het programma (30 EC) start in september van het tweede studiejaar en duurt anderhalf jaar.  Het programma is open voor topstudenten van alle opleidingen. Na afronding van het Honourprogramma krijg je de aantekening ‘graduated with Honours’ op je diploma. Meer over de informatiebijeenkomst en aanmeldprocedure: http://www.utwente.nl/honours/

Studeren in het buitenland
partneruniversiteit
Wil je graag in het buitenland studeren? Je kunt de minor (derde jaar) gebruiken om een aantal maanden bij een buitenlandse partneruniversiteit te studeren. Excellente studenten kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van de opleiding. We proberen een oplossing te vinden voor de verroosterde verplichte WB-vakken. Meer informatie bij Dorien van de Belt.

Talentenprogramma
Het HSP Talentenprogramma is bestemd voor excellente studenten die tijdens of na hun studie in Nederland minimaal 6 en maximaal 24 maanden in het buitenland willen studeren op bachelor- (laatste fase) of masterniveau. 

Dubbele master
Denk je erover om twee masteropleidingen te doen? In overleg met je studieadviseur kun je de vrije ruimte in de bachelor zo inrichten, dat deze voorbereidt op het doen van een dubbele master. Als de aansluitende master goed gekozen wordt, kan het afstudeertraject deels gecombineerd worden. Meer informatie over het combineren van masteropleidingen bij Kees Ruijter.

Zomercursus
Tijdens de zomer worden diverse zomercursussen aangeboden, zoals Programming in Engineering en Triz. Deze vakken kunnen als keuzevak in het derde studiejaar worden opgenomen. Maar ook diverse andere universiteiten in binnen- en buitenland bieden interessante zomercursussen aan.

Cum laude afstuderen

1.

De examencommissie stelt een met lof regeling vast voor de bacheloropleiding.

2.

De regeling omvat de volgende criteria:

a.

In geval de student bij het afleggen van het Bachelorexamen blijk heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheid, kan dit op het diploma met de woorden "met lof" worden vermeld.

b.

Uitzonderlijke bekwaamheid is aanwezig wanneer aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

i.

het gemiddelde der beoordelingscijfers, behaald voor onderdelen van het afsluitend examen (B-programma), niet zijnde een project, bedraagt tenminste 8,0.

ii.

bij het bepalen van bovenbedoeld gemiddelde worden de onderdelen waarvoor geen oordeel in de vorm van een cijfer is gegeven dan wel een vrijstelling is verleend buiten beschouwing gelaten.

iii.

geen enkel examenonderdeel in het B-programma is met een onvoldoende beoordeeld en ten hoogste één examenonderdeel is beoordeeld met het cijfer 6.

iv.

voor maximaal een derde van de totale omvang van het B-programma is een vrijstelling verleend.

v.

het eindcijfer voor Project F bedraagt minimaal een 8.

vi.

bij boven genoemde punten worden extra vakken niet meegerekend.

vii.

de bacheloropleiding is afgerond binnen vier jaar, tenzij bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de examencommissie, een grotere overschrijding rechtvaardigen. Tot de bijzondere omstandigheden worden in ieder geval gerekend de omstandigheden die worden erkend bij de toekenning van afstudeersteun.

c.

Indien niet geheel aan deze richtlijnen is voldaan kan de voorzitter van de afstudeercommissie of de bachelorcoördinator een voorstel tot toekenning van het predicaat 'met lof' voorleggen aan de examencommissie. In dat geval dienen de bijzondere omstandigheden en de uitzonderlijkheid van de prestatie extra te worden beargumenteerd.

(bron: Examencommissiereglement bacheloropleiding Werktuigbouwkunde 2010-2011, artikel 12)