Functieprofiel clustercoördinator International Office

Functieprofiel clustercoördinator International Office.

Het International Office (IO)

Het International Office bestaat uit een administratief en een beleidsmatig deel.

Het administratieve deel maakt onderdeel uit van de afdeling Student en Onderwijsadministratie S&OA. Dit deel omvat de generieke taakgroep internationale studenten met als taken:

 • administratie internationale studenten;
 • coördinatie Internationalisering;
 • beurzen;
 • Visa;
 • Huisvesting.

Het beleidsmatige deel van het International Office is ondergebracht in het projectbureau S&O en valt onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directeur S&O.

Het International Office draagt bij aan zowel de internationalisering van de campus als aan internationalisering van de Universiteit Twente als geheel. Dit doet zij door een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het internationaliseringbeleid van de instelling en daarnaast door het bieden van een aantal diensten aan studenten en medewerkers van de UT met als doel hen te ondersteunen bij hun internationale ervaringen en wensen, zowel in het buiten­land als op de UT campus. Er wordt daarbij intensief samengewerkt met de faculteiten.

Door het signaleren van relevante externe en interne ontwikkelingen op het gebied van internationalisering en de vertaling naar de benodigde aanpassingen binnen de UT draagt het IO bij aan de vertaling van internationale ontwikkelingen in de wereld, de EU en in Nederland naar faculteiten/opleidingen en diensten van de UT

Voor de ondersteuning van internationale studenten op de UT wordt samengewerkt met studentenorganisaties en -netwerken zoals het Platform Internationale Studenten Twente en het Erasmus Student Network.

Het international Office heeft een omvang van ca 5 fte.

Omschrijving van de functie afdelingshoofd Student- en onderwijsadministratie

De clustercoördinator International Office draagt als één van de twee hoofdtaken in opdracht van de directeur S&O en in nauwe samenwerking met de concerndirectie S&C bij aan de beleidsvorming op het gebied van de internationalisering aan de universiteit Twente en de praktische vertaling hiervan.

De clustercoördinator International Office geeft als tweede hoofdtaak namens het afdelingshoofd S&OA leiding aan de generieke taakgroep internationale studenten.

De coördinator levert de noodzakelijke input aan het afdelingshoofd S&OA over de inhoud van de plannen en rapportages van de afdeling zoals jaarplannen, begrotingen en budgetrapportages.

De coördinator geeft de noodzakelijke inhoudelijke input aan de af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten met de klanten (CvB, faculteiten, Student Union). De coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten en voor de contacten met de afnemers van de taakgroep; studenten en onderwijsmedewerkers.

De coördinator werkt nauw samen met interne partners zoals de overige service centra en concerndirecties UT en externe partners zoals de IBG.

Kernactiviteiten van de functie

Algemeen:

 • Verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de taakgroep internationale studenten.

Beleidsverantwoordelijkheid:

 • Draagt bij aan de beleidsvorming op het gebied van de internationalisering UT en de praktische vertaling hiervan.

Personeelsbeleid:

 • Geeft in opdracht van het afdelingshoofd S&OA leiding aan de medewerkers van de generieke taakgroep internationale studenten;
 • Draagt zorg voor een efficiënte en effectieve manier van werken (transparant, resultaatgericht en samenwerkend), waar mogelijk op projectbasis.

Financieel beleid:

 • Geeft input geven aan het financiële beleid van de afdeling S&OA en geeft hieraan uitvoering. Hieronder valt de noodzakelijke inbreng voor de jaarplannen, begrotingen en budgetrapportages van de afdeling;

Dienstverlening en communicatie:

 • Geeft input geven aan de inhoud van de af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten met de klanten (CvB, faculteiten, Student Union) en voert deze uit;
 • Onderhoudt actief relaties met de afnemers (studenten en onderwijsmedewerkers);
 • Voorziet in de goede informatievoorziening vanuit de taakgroep internationale studenten;
 • Werkt samen met de overige clustercoördinatoren en projectmedewerkers S&O, de Servicecentra/concerndirecties UT (in het bijzonder de concerndirectie S&C) en met externe partners.
 • Onderhoudt namens de directeur S&O, respectievelijk het afdelingshoofd S&OA interne en externe netwerken die bijdragen aan de goede beleidsontwikkeling en de ontwikkeling en dienstverlening van de taakgroep internationale studenten.

Profiel van het afdelingshoofd

De clustercoördinator International Office heeft een academische denk- en werkwijze en heeft aantoonbare deskundigheid en ervaring op het gebied van het thema internationalisering in een universitaire omgeving. De clustercoördinator kan goed omgaan en samenwerken met individuele professionals in een academische setting en gaat adequaat om met de complexe (bestuurlijke) verhoudingen binnen een universitaire organisatie. De coördinator kent de behoeften en omstandigheden van de afnemers. De coördinator heeft overtuigingskracht, inspireert en is klantgericht. De coördinator beschikt over voldoende visie op de ontwikkelingen rond het thema internationalisering om nieuwe ontwikkelingen te volgen en in te brengen in de beleidsontwikkeling van de UT. Hierbij rekening houdend met de ondernemende en internationale ambities van de UT en de Campus als unieke leer- en leefomgeving.

De clustercoördinator International Office is goed in staat input en uitvoering te geven aan het vastgestelde personeelsbeleid. Hij/zij is goed in staat om medewerkers te motiveren door met visie en overtuigingskracht richting te geven aan de uitvoering van het vastgestelde beleid en de omstandigheden en voorwaarden te scheppen waarbinnen zij hun werk optimaal kunnen uitvoeren. Daarnaast worden tijdig knopen doorgehakt en maatregelen genomen. Hij/zij zorgt ervoor dat de afzonderlijke medewerkers in zijn/haar taakgroep als team werken en deelnemen aan projecten binnen en buiten de afdeling.

De clustercoördinator International Office is goed in staat input en uitvoering te geven aan het vastgestelde financiële beleid van de afdeling S&OA.

Samenvatting belangrijkste competenties

 • Heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • Kan beleidsmatige taken goed combineren met uitvoerende taken;
 • Kan zich verdiepen en inleven in de inhoud en behoeften van de klanten en afnemers;
 • Kan goed in teamverband werken;
 • Kan goed omgaan met complexe (bestuurlijke) verhoudingen binnen een universitaire organisatie;
 • Werkt klantgericht met oog voor zowel de gewenste als de mogelijke dienstverlening;
 • Is stressbestendig;
 • Bezit goede communicatieve vaardigheden.