Functieprofiel clustercoördinator Onderwijsbegeleiding S&OB

Functieprofiel clustercoördinator Onderwijsbegeleiding S&OB.

Het cluster Onderwijskundige Dienst van de afdeling Onderwijs en Onderwijs Begeleiding

Het cluster Onderwijskundige Dienst bestaat uit de Onderwijskundige dienst (OD) en maakt onderdeel uit van de afdeling Student en Onderwijsbegeleiding S&OB. De onderwijskundige dienstverlening OD is er op gericht de kwaliteit van het UT-onderwijs in al zijn facetten mee te helpen behouden en verbeteren. Vooral de voor opleidingen gemeenschappelijke aspecten vormen daarbij het aandachtsveld.

De ondersteuning richt zich op de taakgebieden: professionalisering van docenten en studenten, ICT in het onderwijs, onderwijsontwikkeling en –vernieuwing, kwaliteitszorg & accreditatie (de ondersteuning van docenten en opleidingsdirecteuren bij de handhaving en verbetering van kwaliteit van het onderwijs, het functioneren als klankbord voor beleidsontwikkeling en de ondersteuning bij visitaties, accreditaties en vakevaluaties).

De bezetting bestaat uit ca 14 fte.

Omschrijving van de functie clustercoördinator Onderwijskundige Dienst S&OB

Preambule: de afdeling S&OB wordt aangestuurd door een afdelingshoofd die tevens clustercoördinator Onderwijskundige Dienst óf Studentbegeleiding is. De andere clustercoördinator werkt in teamverband nauw samen met het afdelingshoofd en functioneert als teamleider van het tweede cluster waarbij het afdelingshoofd S&OB de eindverantwoordelijkheid draagt.

De clustercoördinator Onderwijskundige Dienst draagt binnen de afdeling S&OB zorg voor de inhoudelijke beleidsvorming op het gebied van de onderwijsbegeleiding.

Als teamleider zorgt de clustercoördinator op een persoonsgerichte wijze voor de uitvoering van de organisatorische, personele en financiële gang van zaken binnen het cluster Onderwijskundige Dienst.

De clustercoördinator Onderwijskundige Dienst levert het afdelingshoofd de noodzakelijke inhoud van de deelplannen en -rapportages van het cluster Onderwijskundige Dienst zoals jaarplannen, begrotingen en budgetrapportages.

De clustercoördinator levert het afdelingshoofd op het deelgebied onderwijsbegeleiding de noodzakelijke inhoud van de af te sluiten dienstverleningoverkomsten met de klanten (faculteiten, CvB, Student Union).

De clustercoördinator is op het deelgebied onderwijsbegeleiding verantwoordelijk voor de contacten met de afnemers (facultaire onderwijsmedewerkers, medewerkers van de concerndirectie S&C, studenten en overige medewerkers UT) en met externe partners en instellingen op het gebied van de onderwijsbegeleiding.

De clustercoördinator is verantwoordelijk voor de informatievoorzieningen van het cluster Onderwijskundige Dienst en werkt hiertoe nauw samen met de informatiemanager S&O.

Kernactiviteiten van de functie

Algemeen:

 • Zorgt als teamleider voor het algemeen functioneren van het cluster Onderwijskundige Dienst op de meest efficiënte en effectieve wijze en zodanig dat de professionals hun kerntaken optimaal kunnen uitvoeren én als team functioneren;
 • Indien van toepassing: zorgt met het afdelingshoofd gezamenlijk en als team voor het adequaat functioneren van de afdeling S&OB waarbij het belang van het Service Centrum en de UT als geheel vooropstaat.

Beleidsverantwoordelijkheid:

 • Vormt het beleid op het gebied van onderwijsbegeleiding en ondersteuning.

Personeelsbeleid:

 • Geeft als teamleider input aan het personeelsbeleid van het cluster Onderwijskundige Dienst en geeft hieraan uitvoering;
 • Geeft als teamleider op een persoonsgerichte wijze de functionele leiding aan de professionals van het cluster Onderwijskundige Dienst;
 • Draagt zorg voor een efficiënte en effectieve manier van werken (transparant, resultaatgericht en samenwerkend), waar mogelijk op projectbasis.

Financieel beleid:

 • Geeft als teamleider input ten behoeve van het financiële beleid van de afdeling S&OB en geeft hieraan uitvoering binnen het eigen cluster. Hieronder valt de noodzakelijke inbreng voor de jaarplannen, begrotingen en budgetrapportages van de afdeling.

Dienstverlening en communicatie:

 • Geeft input aan de specifieke inhoud van de af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten met de klanten (faculteiten, CvB, Student Union) en voert deze uit;
 • Onderhoudt het actief relatiebeheer met de afnemers (studenten, medewerkers UT);
 • Voorziet in de goede informatievoorziening vanuit het cluster Onderwijskundige Dienst;
 • Werkt samen met de informatiemanager S&O, de Servicecentra/concerndirecties UT en met externe partners;
 • Onderhoudt in de functie van teamleider interne en externe netwerken op het gebied van onderwijsbegeleiding.

Profiel van de clustercoördinator Onderwijskundige Dienst

De clustercoördinator Onderwijskundige Dienst heeft een academische opleiding en heeft aantoonbare deskundigheid en ervaring op het gebied van de onderwijsbegeleiding en ondersteuning. De clustercoördinator Onderwijskundige Dienst kan goed omgaan met individuele professionals van universitair opleidingsniveau en geeft als teamleider op persoonsgerichte wijze sturing vanuit een inhoudelijke visie op de universitaire onderwijsbegeleiding en ondersteuning.

De clustercoördinator Onderwijskundige Dienst beschikt over een specialistische visie op het gebied van de universitaire onderwijsbegeleiding en ondersteuning. De coördinator Onderwijskundige Dienst heeft daarbij een visie op de toekomst van het onderwijs, de student en het studeren bij de Universiteit Twente. Met oog voor de ondernemende en internationale ambities en voor de Campus als unieke leer- en leefomgeving met een grote mate van diversiteit aan opleidingen en een eigen verantwoordelijkheid voor de studenten. De clustercoördinator Onderwijskundige Dienst volgt nieuwe ontwikkelingen en brengt deze in bij de beleidsvoorbereidingen van de afdeling S&OB.

De clustercoördinator Onderwijskundige Dienst gaat adequaat om met de complexe (bestuurlijke) verhoudingen binnen een universitaire organisatie en bevordert vanuit een inhoudelijke visie en met gevoel voor de specifieke situaties de samenwerking met de faculteiten en de concerndirectie S&C op het gebied van de onderwijsbegeleiding.

In het geval dat het afdelingshoofd S&OB en de clustercoördinator niet uit één en dezelfde persoon bestaan, werkt de clustercoördinator als teamgenoot en in onderling vertrouwen samen met het afdelingshoofd.

De clustercoördinator Onderwijskundige Dienst functioneert als teamleider en kan goed delegeren. Waar nodig worden tijdig knopen doorgehakt en maatregelen genomen. De clustercoördinator Onderwijskundige Dienst zorgt ervoor dat de afzonderlijke professionals in het cluster als team functioneren en deelnemen aan projecten binnen en buiten het cluster.

Samenvatting belangrijkste competenties

 • Is expert op het vakgebied van de universitaire onderwijsbegeleiding en ondersteuning;
 • Bezit natuurlijk teamleiderschap: faciliterend, motiverend, coachend, persoonsgericht en doortastend;
 • Kan adequaat omgaan met de complexe (bestuurlijke) verhoudingen in een universitaire organisatie;
 • Heeft een analytisch denkvermogen: kan hoofd- en bijzaken onderscheiden;
 • Volgt proactief nieuwe ontwikkelingen en brengt deze in;
 • Werkt klantgericht met oog voor de gewenste dienstverlening in een academische omgeving;
 • Stuurt procesmatig zijn cluster aan, indien aan de orde op basis van dienstverleningsovereenkomsten;
 • Bezit goede communicatieve vaardigheden.