Functieprofiel clustercoördinator Studentbegeleiding S&OB

Functieprofiel clustercoördinator Sport Studentactiviteiten en Campus

Het cluster Sport van de afdeling Studentactiviteiten en Campus.

Het cluster Sport maakt onderdeel uit van de afdeling Studentactiviteiten en Campus (SA&C). Het cluster Sport ondersteunt de activiteiten op het gebied van de extracurriculaire sportactiviteiten van studenten, medewerkers en derden. De Student Union is beleidsverantwoordelijk voor deze activiteiten.
De Universiteit Twente bezit één van de mooiste universitaire sportaccommodaties in Nederland: een Sportcentrum met een groot aantal faciliteiten waaronder sporthallen, binnen- en buitenzwembad, tennisbanen, fitnessruimte, krachthonk, (kunst)grasvelden, een atletiekbaan en een watersportcomplex.
Binnen het cluster werken ca 45 mensen waarvan 25 sportinstructeurs. 35 verenigingen maken gebruik van de faciliteiten en daarnaast zijn vele honderden studenten en medewerkers wekelijks actief met vrije sportbeoefening en (bedrijfs)fitness. De primaire doelgroep wordt gevormd door studenten die via overlegstructuren mede vormgeven aan de noodzakelijke en gewenste ondersteuning.
De omvang bestaat uit 13 fte.

Omschrijving van de functie clustercoördinator Sport Studentactiviteiten en Campus

Preambule: de afdeling SA&C wordt aangestuurd door een afdelingshoofd die tevens clustercoördinator Sport óf Cultuur is. De andere clustercoördinator werkt in teamverband nauw samen met het afdelingshoofd en functioneert als teamleider van het tweede cluster waarbij het afdelingshoofd SA&C de eindverantwoordelijkheid draagt.

De clustercoördinator Sport draagt binnen de afdeling SA&C zorg voor de inhoudelijke beleidsvorming op het gebied van de sportactiviteiten UT en ondersteunt de Student Union bij het opstellen van de beleidsplannen waarvoor deze beleidsverantwoordelijkheid heeft.
Als teamleider zorgt de clustercoördinator Sport voor de uitvoering van de organisatorische, personele en financiële gang van zaken in het Sportcentrum.
De clustercoördinator Sport levert het afdelingshoofd de noodzakelijke inhoud van de deelplannen en -rapportages van het Sportcentrum zoals jaarplannen, begrotingen en budgetrapportages.
De clustercoördinator Sport levert het afdelingshoofd op het deelgebied sport de noodzakelijke inhoud van de af te sluiten dienstverleningoverkomsten met de klanten (Student Union, CvB, faculteiten).
De clustercoördinator Sport is op het deelgebied sport verantwoordelijk voor de contacten met de afnemers (studenten, studentenverenigingen en medewerkers UT) en met externe partners en instellingen op het gebied van sport.
De clustercoördinator Sport is verantwoordelijk voor de informatievoorzieningen van het cluster Sport en werkt hiertoe nauw samen met de informatiemanager S&O.

Kernactiviteiten van de functie

Algemeen:

 • Zorgt als teamleider voor het algemeen functioneren van het cluster Sport op de meest efficiënte wijze en zodanig dat de professionals hun kerntaken optimaal kunnen uitvoeren én als team functioneren;
 • Indien van toepassing: zorgt met het afdelingshoofd gezamenlijk en als team voor het adequaat functioneren van de afdeling SA&C waarbij het belang van het Service Centrum en de UT als geheel vooropstaat.

Beleidsverantwoordelijkheid:

 • Vormt het beleid op het gebied van sport.

Personeelsbeleid:

 • Geeft als teamleider input aan het personeelsbeleid van het cluster Sport en geeft hieraan uitvoering;
 • Geeft als teamleider de functionele leiding aan de professionals van het cluster Sport;
 • Draagt zorg voor een efficiënte en effectieve manier van werken (transparant, resultaatgericht en samenwerkend), waar mogelijk op projectbasis.

Financieel beleid:

 • Geeft Als teamleider input ten behoeve van het financiële beleid van de afdeling SA&C en geeft hieraan uitvoering binnen het cluster Sport. Hieronder valt de noodzakelijke inbreng voor de jaarplannen, begrotingen en budgetrapportages van de afdeling.

Dienstverlening en communicatie:

 • Geeft input aan de specifieke inhoud van de af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten met de klanten (Student Union, CvB, faculteiten) en voert deze uit;
 • Onderhoudt het actief relatiebeheer met de afnemers (studenten, medewerkers UT en derden);
 • Voorziet in de goede informatievoorziening vanuit het cluster;
 • Werkt samen met de informatiemanager S&O, de Servicecentra/concerndirecties UT en met externe partners;
 • Onderhoudt in de functie van teamleider interne en externe netwerken op het gebied van sport.

Profiel van de clustercoördinator Sport

De clustercoördinator Sport heeft een academische denk- en werkwijze en heeft aantoonbare deskundigheid en ervaring op het gebied van de sportbeoefening in universitaire omgeving. De clustercoördinator kan goed omgaan met individuele professionals in een academische setting en gaat adequaat om met de complexe (bestuurlijke) verhoudingen binnen een universitaire organisatie. In het geval dat het afdelingshoofd en de clustercoördinator niet uit één en dezelfde persoon bestaan, werkt de clustercoördinator als teamgenoot en in onderling vertrouwen samen met het afdelingshoofd.
Het goed kunnen omgaan met studenten en (student)bestuurders - met wederzijdse en gelijkwaardige inbreng en met begrip voor de specifieke situatie - vormt een noodzakelijke voorwaarde voor de functie.

De clustercoördinator Sport beschikt over voldoende visie op het gebied van het sportbeleid gericht op de specifieke doelgroepen om nieuwe ontwikkelingen te volgen en in te brengen in de beleidsontwikkelingen op de gebieden waarvoor de Student Union respectievelijk het CvB verantwoordelijk is.
De clustercoördinator heeft visie op de toekomst van het studentenactivisme binnen de Universiteit Twente. Met oog voor de ondernemende en internationale ambities en voor de Campus als unieke leer- en leefomgeving met een grote mate van eigen beleidsverantwoordelijkheid voor de studenten.
De clustercoördinator functioneert als teamleider en kan goed delegeren. Waar nodig worden tijdig knopen doorgehakt en maatregelen genomen. De clustercoördinator zorgt ervoor dat de afzonderlijke professionals in het cluster als team opereren en deelnemen aan projecten binnen en buiten het cluster.

Samenvatting belangrijkste competenties

 • Is expert op het vakgebied van sportactiviteiten in een academische setting;
 • Bezit natuurlijk teamleiderschap: faciliterend, motiverend, coachend, persoonsgericht en doortastend;
 • Heeft een analytisch denkvermogen: kan hoofd- en bijzaken onderscheiden;
 • Volgt proactief nieuwe ontwikkelingen en brengt deze in;
 • Werkt klantgericht met oog voor de gewenste dienstverlening in een academische omgeving;
 • Kan adequaat omgaan met de complexe (bestuurlijke) verhoudingen in een universiteit. Vooral op het gebied van de extra curriculaire studentactiviteiten;
 • Stuurt procesmatig zijn cluster aan, indien aan de orde op basis van dienstverleningsovereenkomsten;
 • Bezit goede communicatieve vaardigheden.