Beroepskwalificatie Studieloopbaanbegeleiding

Projecten rond studieloopbaanbegeleiding


Studie(loopbaan)begeleiding vervult een prominente rol binnen het onderwijssysteem van de Universiteit Twente. Met een aanbod aan professioneel opgezette en uitgevoerde begeleiding wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de onderwijsdoelstellingen die de UT nastreeft.
De UT ziet het als haar missie om, door het bieden van persoonsgerichte, professionele studieloopbaanbegeleiding, voor al haar studenten te komen tot snelle allocatie, optimale studievoortgang en het vinden van passende uitdagingen tijdens het gehele studietraject, met als einddoel hen optimaal voor te bereiden op een vervolgstudie of carrièrestart.


Om deze ‘missie’ instellingsbreed te kunnen waarmaken en waarborgen, heeft de Onderwijskundige Dienst eind 2007 de opdracht van het College van Bestuur gekregen om studiebegeleiding binnen de Universiteit Twente te onderzoeken en te komen tot een voorstel voor een instellingsbrede visie op en toekomstige aanpak voor studiebegeleiding. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met het Platform Studiebegeleiding. De projectleiding was in handen van N.M. Hofman (studieadviseur TG, faculteit TNW) en W.D.J. Vlas (Onderwijskundig medewerker S&O-OD).
Het project resulteerde in 2009 in een UT-brede beleidsnotitie “Studieloop-baanbegeleiding UT - Visie & Aanpak”.
Om het beleid een stimulans te geven zijn meerdere projecten ingezet, zie kader verderop.

In latere jaren is, gevoed door de invoering van een nieuw onderwijsmodel (Twents Onderwijs Model), een vernieuwd beleidskader ontwikkeld en voorjaar 2014 officieel in werking gesteld. De implementatie van het beleidskader en het optimaliseren van de begeleiding, vormen continue aandachtspunten voor de UT en zijn aangemerkt als speerpunten voor het instellingsbrede kwaliteitszorgbeleid.

Dat alle activiteiten van de afgelopen jaren effect sorteren, komt tot uiting in de tevredenheid van de studenten over studiebegeleiding. In de Nationale Studenten Enquête (NSE) van 2015 scoort de UT op het gebeid van “studieloopbaanbegeleiding” significant hoger dan het landelijke gemiddelde.

Projecten

Voor het in 2012 opgezette project Inrichting Studieloopbaanbegeleiding in het kader van TOM (1)

zijn vier deelprojecten geformuleerd. Deze deelprojecten richten zich op:

 • het vaststellen van de gemeenschappelijke inhoudelijke visie en uitgangspunten voor studieloopbaanbegeleiding, passend bij de nieuwste ontwikkelingen in het hoger onderwijs en aansluitend bij het Twents OnderwijsModel;
 • opzet en uitvoering van het kwalificatietraject Beroepskwalificatie Studieloopbaanbegeleiding (BKS) voor studieadviseurs. Ontwikkeld, naar voorbeeld van het Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) traject voor docenten. In feb. 2013 is de UT-pilot gestart met 13 deelnemers. Het BKS-traject kan rekenen op veel belangstelling van andere universiteiten en gestreefd wordt naar toekomstige landelijke erkenning van het certificaat i.s.m. de LVSA.
 • het structureel inbedden van de Study & Career Service, Writing Centre en Loopbaanbegeleiding. Deze voorzieningen bieden extracurriculaire cursussen en begeleiding op het gebied van algemene academische en professionele vaardigheden, schrijfvaardigheden (Engels, Nederlands) en loopbaanorientatie en -keuzes. 
  Daarnaast stimulering van de ketenbenadering: het streven naar een soepel, efficiënt en in aansluiting op elkaar opererende keten van decentrale en centrale voorzieningen op het gebied van studieloopbaanbegeleiding;
 • vooronderzoek voor het stimuleren en faciliteren van intake- en matchingsgesprekken bij de opleidingen.

Wilt u meer informatie over bovenstaande thema’s, neem dan contact op met:

Marieke Hofman, TG: n.m.hofman@utwente.nl; tel: 053-489 3098 / bgg 3300.

Helma Vlas, OD: w.d.j.vlas@utwente.nl; tel: 053-489 – 6915 / bgg 2050.

(1) Projectleiding: Marieke Hofman, TG studieadviseur en vz Platform Studiebegeleiding & Helma Vlas, medewerker Onderwijskundige Dienst.

Rapporten, notities en presentaties:

 • Beleidsnota Studieloopbaanbegeleiding UT – Visie & Aanpak. Maart 2009.
 • Projectuitvoering: vanuit Platform Studiebegeleiding: Marieke Hofman; vanuit S&O Servicecentrum / OD : Helma Vlas, Karen Slotman
 • Stilstand Vervolgd – Actualisering van de stilstandcijfers voor de bachelor- en masteropleidingen van de UT. Peters, Vlas, Hofman. (2008).

  Een visie op studiebegeleiding en het werk van een studieadviseur. Interne notitie. Hofman, Tel, Dijken, Boomgaard, Tempelman, Brink. (2007).

  Stilstaan bij Stilstand - Eindrapport project Reactivering Stilstandstudenten; ITBE/OC doc 03-43, dec. 2003; W.D.J.Vlas & C.B. Vaneker; I.S.M. Platform Studiebegeleiding.

  Presentatie seminar KU Leuven, 23 april 2015 over Studieloopbaanbegeleiding aan de UT en de Beroepskwalificatie studieloopbaanbegeleiding.