Zie Home BKS

Projecten rond studieloopbaanbegeleiding


De kwaliteit van studie(loopbaan)begeleiding vormt een belangrijk aandachtspunt voor de Universiteit Twente. De UT ziet het als haar missie om, door het bieden van persoonsgerichte, professionele studieloopbaanbegeleiding, voor al haar studenten te komen tot snelle allocatie, optimale studievoortgang en het vinden van passende uitdagingen tijdens het gehele studietraject, met als einddoel hen goed voor te bereiden voor een vervolgstudie of de carrièrestart. 

Om deze ‘missie’ instellingsbreed te kunnen waarmaken en waarborgen, heeft de toenmalige  Onderwijskundige Dienst (nu CELT) eind 2007 de opdracht van het College van Bestuur gekregen om studiebegeleiding binnen de Universiteit Twente te onderzoeken en te komen tot een voorstel voor een instellingsbrede visie op en toekomstige aanpak voor studiebegeleiding. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met het Platform Studiebegeleiding. De projectleiding was in handen van N.M. Hofman (studieadviseur TG, faculteit TNW) en W.D.J. Vlas (Onderwijskundig medewerker CELT).
Het project resulteerde in 2009 in een UT-brede beleidsnotitie “Studieloopbaanbegeleiding UT - Visie & Aanpak”. Om het beleid een stimulans te geven zijn vervolgens meerdere projecten en activiteiten UT breed opgezet en uitgevoerd. Bij deze projecten werd geopereerd vanuit een in aansluiting op elkaar opererende keten van decentrale en centrale voorzieningen voor studenten, in nauwe samenwerking met de dienst Strategie & Beleid en het Platform Studiebegeleiding. Gewerkt is aan o.a.:  

 • het vaststellen van de instellingsbrede visie en uitgangspunten voor studieloopbaanbegeleiding, passend bij de nieuwste ontwikkelingen in het hoger onderwijs en het Twents OnderwijsModel;
 • de opzet en uitvoering van het kwalificatietraject Beroepskwalificatie Studieloopbaanbegeleiding (BKS) voor studieadviseurs. Ontwikkeld, naar voorbeeld van het Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) traject voor docenten. In feb. 2013 is de UT-pilot gestart met 13 deelnemers. De BKS pilot werd met veel belangstelling gevolgd door andere universiteiten en is aanleiding geweest om in LVSA-verband professionalisering van studieadviseurs een stevige impuls te geven.
 • het opzetten en structureel inbedden van een Study & Career Service, Writing Centre en Loopbaanbegeleiding-service. Deze voorzieningen bieden extracurriculaire cursussen en begeleiding op het gebied van algemene academische en professionele vaardigheden, schrijfvaardigheden (Engels, Nederlands) en loopbaanorientatie en -keuzes. Tegenwoordig ingebed in de dienst Centre for Educational Support (CES): Skills lab, Writing Centre, Career Services
 • stimulering van de ketenbenadering: het toewerken naar een soepel, efficiënt en in aansluiting op elkaar opererende keten van decentrale en centrale voorzieningen op het gebied van studieloopbaanbegeleiding;
 • vooronderzoek voor het stimuleren en faciliteren van intake- en matchingsgesprekken bij de opleidingen.

In latere jaren is, gevoed door de invoering van een nieuw onderwijsmodel (Twents Onderwijs Model), een vernieuwd beleidskader ontwikkeld dat voorjaar 2014 officieel van kracht werd. De implementatie van het beleidskader en het optimaliseren van de begeleiding, vormen continue aandachtspunten voor de UT en zijn aangemerkt als speerpunten voor het instellingsbrede kwaliteitszorgbeleid.
November 2015 is door het toenmalige CvB het besluit genomen om het BKS-traject, als kalificatietraject voor studieadviseurs, structureel tot beleid te maken; alle studieadviseurs werkzaam bij de UT worden geacht de komende jaren het BKS-traject te volgen.   
Dat alle activiteiten van de afgelopen jaren effect sorteren, komt tot uiting in de tevredenheid van de studenten over studiebegeleiding. In de Nationale Studenten Enquête (NSE) van 2015 scoorde de UT op het gebied van “studieloopbaanbegeleiding” bijvoorbeeld significant hoger dan het landelijke gemiddelde.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over bovenstaande thema’s, neem dan contact op met de projectleiders:
Marieke Hofman, TG: n.m.hofman@utwente.nl; tel: 053-489 3098 / bgg 3300.
Helma Vlas, OD: w.d.j.vlas@utwente.nl; tel: 053-489 – 6915 / bgg 2050.

Rapporten, notities en presentaties

 • Studieloopbaanbegeleiding aan de UT. Van visie naar aanpak op opleidingsniveau.Maart, 2015. Notitie voor externe belangstellenden. 
 • Presentatie seminar KU Leuven, 23 april 2015 over Studieloopbaanbegeleiding aan de UT en de Beroepskwalificatie studieloopbaanbegeleiding.
 • PosterpresentatieBKS-traject op internationale conferentie NACADA, mei 2013. 
 • Beleidsnota Studieloopbaanbegeleiding UT – Visie & Aanpak. Maart 2009. Projectuitvoering: vanuit Platform Studiebegeleiding: Marieke Hofman; vanuit S&O Servicecentrum / OD : Helma Vlas, Karen Slotman.
 • Stilstand Vervolgd – Actualisering van de stilstandcijfers voor de bachelor- en masteropleidingen van de UT. Peters, Vlas, Hofman. (2008).
 • Een visie op studiebegeleiding en het werk van een studieadviseur. Interne notitie. Hofman, Tel, Dijken, Boomgaard, Tempelman, Brink. (2007).
 • Stilstaan bij Stilstand - Eindrapport project Reactivering Stilstandstudenten; ITBE/OC doc 03-43, dec. 2003; W.D.J.Vlas & C.B. Vaneker; I.S.M. Platform Studiebegeleiding.