Zie Organisatie

Opleidingscommissie BMT-BME

De opleidingscommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. Hiertoe houdt de opleidingscommissie toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en procedures inzake het onderwijs binnen de opleidingen Biomedische Technologie en Biomedical Engineering.

De commissie is een raadgevend comité dat bestaat uit gelijk aantal studenten en medewerkers, voorgezeten door een docent. De commissie adviseert de programmadirecteur over alle educatieve zaken, geeft advies en zal altijd zijn besluitvorming verduidelijken. De opleidingscommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de opleidingen ten behoeve van de kwaliteit van onderwijs. Deze adviezen worden voorgelegd aan de opleiding door middel van officiële brieven waarna de opleiding dan wel faculteitsbestuur binnen twee maanden verzocht wordt te reageren op het advies of voorstel. 

Volgens haar taakomschrijving is de OLC verantwoordelijk voor de algehele kwaliteit van het door de opleiding aangeboden onderwijs. Haar belangrijkste taken zijn:

  • Alle evaluaties van cursussen te onderzoeken en hierover in gesprek te gaan met de opleiding;
  • Evalueren van de werking van het kwaliteitszorgsysteem;
  • Beoordelen van het onderwijsbeleid van de opleiding(en);
  • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen of voorstellen doen aan het management van de opleiding en aan de decaan, over alle aangelegenheden die het onderwijs van de betreffende opleiding(en) betreffen.
  • Controle van de curricula en de toelatings-/examencriteria;
  • Specifieke onderdelen van de onderwijs- en examenregeling (OER) goedkeuren en daarover advies uitbrengen
  • De uitvoering van de OER beoordelen;

Goedgekeurde notulen van de OLC-bijeenkomsten zijn op te vragen bij de griffier BOZ-BMT. bmttnw@utwente.nl

Mocht je interesse hebben in de taken en activiteiten van de OLC stuur dan een mail naar: bmttnw@utwente.nl.