Regelingen (waaronder OER)

Vrijstelling en overgangsregeling

Vrijstelling

Mogelijk heb je voordat je met je BMT-opleiding begon een start gemaakt bij een andere hoger onderwijs opleiding of deze al helemaal afgerond. Als je voor bepaalde tentamens al een voldoende hebt gehaald bij de andere opleiding, dan kun je voor die vakken vrijstellingen vragen. Als je op basis van je vooropleiding recht meent te hebben op meerdere vrijstellingen, dan wordt je vooropleiding integraal beoordeeld door de studieadviseur. De daaruit voortvloeiende vrijstellingen worden vastgesteld door de Examencommissie.

Het is verstandig een en ander tijdig te bespreken met de studieadviseur en vervolgens schriftelijk aan te vragen bij de Examencommissie. Incidentele vrijstellingen voor een enkel vak moet je zelf aanvragen bij de Examencommissie. Dit kan met een Vrijstellingsformulier op de internetpagina van S&OA-TNW. Dit formulier moet ondertekend worden door de docent voor wiens vak je vrijstelling vraagt. Vrijstellingen worden als regel in de cijferlijsten vermeld met een ‘VR’, tenzij het gaat om identieke vakcodes die in een andere opleiding door hetzelfde cluster / dezelfde docent zijn toegeleverd. In het laatste geval kan het cijfer worden ‘meegenomen’.

Overgangsregelingen

Kom je op een later tijdstip in je studie tot de conclusie dat je de opleiding niet wilt afmaken en wil je overstappen naar een andere opleiding, neem dan contact op met de studieadviseur. Deze zal je in contact brengen met de studieadviseur van de andere opleiding. Het resultaat zal dikwijls een afspraak zijn met de Examencommissie van de nieuwe opleiding over hoe je je ‘oude’ opleiding afrondt en over eventuele vrijstellingen op basis van reeds behaalde resultaten.

Overgangsregeling 2011

In collegejaar 2011-2012 is Biomedische Technologie van start gegaan met een nieuw curriculum. Studenten die deels het oude curriculum hebben gevolgd en instromen in het nieuwe curriculum, dienen zich te melden bij de studieadviseur om een persoonlijke planning te maken. Zij kunnen de volgende vrijstellingen aanvragen:

Kwartiel

Vakdomein

Vergelijkbaar vak

Volledige vrijstelling

Opmerkingen

1A

Algemene chemie – theoretisch gedeelte

Grondslagen van de Chemie (191355361)

Ja

 

1A

Algemene chemie – practicum

Practicum chemie & biomaterialen (192713020)

Ja


1A

Wiskunde

Inleiding Wiskunde I (191511911)

Ja

 

1A

Biochemie

Bouw en werking van cellen

Ja


1B

Geometrische optica practicum

BMPO-MAM-Optica (191402110)

Gedeeltelijk

Enkele practicumonderdelen geen vrijstelling.

1B

Geometrische optica (theoretisch gedeelte)

MAM Optica (191402090)

Ja


1B

Celbiologie

Bouw en Werking van Cellen (191350065)

Gedeeltelijk

Vrijstelling voor de toets (40% van het eindcijfer)

1B

Wiskunde

Inleiding Wiskunde II (191511921)

Ja

 

2A

Anatomie en Fysiologie

BMPO-MAM I

(192702025)

Ja


2A

Optisch meten op weefsel (practicum)

Practicum BMPO MAM Optica

Gedeeltelijk

Indien het practicum “BMPO-mam-optica” is behaald en specifiek de proef ppg binnen dat practicum is gedaan wordt er vrijstelling gegeven voor het practicumdeel van optisch meten op weefsel.

2B

Anatomie en Fysiologie

Anatomie & Fysiologie v.h. bewegen (192702005)

Gedeeltelijk

Het microscopiepracticum bind- en steunweefsel voor het project moet wel worden gevolgd.

Bij vrijstellingen in het nieuwe curriculum worden cijfers meegenomen in de weging van het nieuwe kwartiel. Hiervoor wordt het Formulier behoud deelcijfer gebruikt op de internetpagina van S&OA-TNW. Dit formulier moet ondertekend worden door de docent. Voor andere vakdomeinen wordt geen vrijstelling gegeven.

Studenten die vakken uit het oude curriculum nog moeten afronden, krijgen in november en maart nog de gelegenheid tot een herkansing. Dit rooster staat op de BMT-website, en inschrijven gebeurt via Blackboard. Instructies over beide op deze pagina. Dit zijn de laatste herkansingen die voor deze vakken worden georganiseerd door de opleiding.