Bacheloropdracht

Planning bacheloropdracht

Planning Bachelor-opdracht Biomedische Technologie

Week

Actie student

Werken aan

10

Kies een onderzoeksgroep waar je je bacheloropdracht uit zou willen voeren. Je kunt afstuderen bij de BMT-vakgroepen binnen MIRA (zie www.utwente.nl/mira )

Oriëntatie op opdracht

8

Neem contact op met de contactpersoon of de hoogleraar van de vakgroep en bespreek de mogelijkheden voor het doen van een opdracht

Oriëntatie op opdracht

4

Maak afspraken over de dagelijkse begeleiding en de samenstelling van de bacheloropdrachtcommissie. Zie Regels Examencommissie voor de eisen voor de samenstelling van deze commissie (artikel 14) zie regels examencommissie

Organisatie opdracht

2

Gegevens bacheloropdracht invoeren in SMS

(opdrachtbeschrijving en begeleiding). Zie voor toelichting op dit formulier het document. Je komt in SMS via het studentenportal: applicaties onderwijs

Organisatie opdracht

2/1

Oriëntatie op bacheloropdracht en start literatuurstudie

Voorbereiden opdracht

1

Bijeenkomsten:

Maandag: voorbereiding bacheloropdracht

Vrijdag: feedback op onderzoeksplan  (NB ook indien opdracht ander kwartiel)

Start bachelor-opdracht; literatuurstudie.

Bijwonen bijeenkomsten

Literatuurstudie

Onderzoeksplan

2

Bespreking onderzoeksplan (inclusief planning) met begeleiders. (Format staat op Blackboard)

Onderzoeksplan

Uitvoering opdracht

3


Uitvoering opdracht (indien mogelijk ook beginnen met verslag)

4


Uitvoering opdracht (schrijven verslag)

5Uitvoering opdracht (schrijven verslag)

6

Voortgangsgesprek met studieadviseur (tijdig inplannen via secretariaat BMT NH 103 of 053 489 3150) (NB: ook mogelijk bij opdracht in andere kwartielen)

Uitvoering opdracht (schrijven verslag)

7

Tussentijds overleg met de bacheloropdrachtcommissie over de voortgang van de opdracht (kan ook eerder of later, maar zorg ervoor dat je tussentijds feedback krijgt op je voortgang)

Uitvoering opdracht (schrijven verslag)

8


Uitvoering opdracht (schrijven verslag)

9


Verslag schrijven

10


Verslag schrijven

10

Inleveren eindverslag bij begeleider. Colloquium aanvragen. Zorg ervoor dat het verslag minimaal 1 week voor je colloquium in het bezit is van de bacheloropdrachtcommissie

Voorbereiden presentatie


Presentatie voorbereiden en oefenpraatje houden

Voorbereiden presentatie

11

Afronding d.m.v. colloquium (presentatie en verdediging van je verslag)

Afronding bacheloropdracht


Inleveren goedgekeurd verslag bij de opleiding