Vereniging

Statuten

Naam en Zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam:

VERENIGING TWENTSE BESTUURSKUNDIGEN”.

De Vereniging is opgericht op tien oktober

Negentienhonderdvierentachtig en is gevestigd te ENSCHEDE

Doel

Artikel 2

 1. De vereniging heeft tot doel: het onderhouden en verstevigen van de band tussen afgestudeerden aan de faculteit der Bestuurskunde van de Universiteit Twente (hierna te noemen UT-BSK) onderling en met UT_BSK en het behartigen van alle belangen van haar leden die in verband kunnen worden gezien met de aan de UT-BSK genoten opleiding.
 2. Zij tracht dit doel te verwezenlijke door:
  1. Het geven van informatie over de stand van zaken en ontwikkelingen van de studie der Bestuurskunde in het algemeen en van UT-BSK in het bijzonder;
  2. Het organiseren van bijeenkomsten met een sociaal en/of educatief karakter;
  3. Elk ander wettelijk middel, dat voor het doel bevorderlijk is.

Verenigingsjaar

Artikel 3

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

Leden

Artikel 4

 1. De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden, ereleden en begunstigende leden.
 2. Gewone leden en buitengewone leden zijn natuurlijke personen die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
 3. Ereleden zijn natuurlijke personen die op grond van hun kwaliteiten door de Algemene Vergadering als zodanig zijn benoemd.
 4. Begunstigende leden zijn natuurlijke- of rechtspersonen die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse contributie en zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.

Lidmaatschap

Artikel 5

 1. Een aanvraag voor het lidmaatschap wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur. Het bestuur beslist binnen twee maanden over de toelating. Tegen een besluit van het bestuur kan in beroep worden gegaan bij de Algemene Vergadering.
 2. Men kan als gewoon lid worden toegelaten nadat het doctoraal examen UT-BSK is behaald.
 3. Men kan als buitengewoon lid worden toegelaten, nadat aan een instelling van wetenschappelijk onderwijs een doctoraal examen is behaald.
 4. Men kan als begunstigend lid worden door jaarlijks een nader door het bestuur aan te geven bedrag van contributie te voldoen.

Schorsing

Artikel 6

 1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste zes maanden, in het geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
 2. Deze periode kan ten hoogste eenmaal worden verlengd.
 3. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen aan de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Beëindigen lidmaatschap

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. Door het overlijden van het lid. Is het een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
  2. Door opzegging;
  3. Door opzegging namens de vereniging;
  4. Door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt schriftelijk. Het lidmaatschap eindigt met ingang van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.