Vereniging

Kascontrole Commissie

Op 27 maart 2009 benoemde de Algemene Leden Vergadering de heren drs. Roelf Laats en drs. Hemmo Hemmes in de kascontrolecommissie. De benoeming van deze commissie, haar taak en haar bevoegdheden vloeien voort uit artikel 48 lid 2 van het BW dat hieronder is weergegeven.

Art. 48 lid 2 van het Burgerlijk wetboek

Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

De genoemde tweede zin van lid 1 luidt:
Het (bestuur) legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de (algemene) vergadering over.