In 2003 is door de kascommissie aangegeven dat voor de jaren 2001 en 2002 geen sluitende balans en winst en verliesrekening kon worden opgesteld. In 2003 is het nieuwe bestuur aangetreden waarbij vanaf oktober 2003 de beschikkingsbevoegdheid over de rekeningen is overgedragen.

Dit financiële verslag gaat over de jaren 2004 en 2005 en bevat een overzicht van de inkomsten en uitgaven van deze jaren plus een baten/lastenoverzicht. Tevens is voor 2006 een begroting opgesteld.

Allereerst is geprobeerd zicht te krijgen op de daadwerkelijke financiële stand van zaken van de VTB. Kopieën van dagafschriften van de Postbank zijn opgevraagd en de financiële administratie is opnieuw opgezet. Tot begin 2004 zijn er rekeningen binnengekomen en betaald over de voorgaande jaren. Een reconstructie van de jaren 2001 en 2003 is aan de batenkant niet geheel mogelijk in verband met het ontbreken van alle detailgegevens over de ontvangsten van de contributie die middels automatische incasso zijn geïnd c.q. zijn ingevorderd voor de jaren 2001/2002. In 2002 is voor het laatst contributie geheven. Bij de 152 leden met een automatische incasso machtiging is in 2001 en 2002 echter niets afgeboekt. In mei 2003 is bij deze leden eenmalig een bedrag van 40 euro afgeboekt voor de jaren 2001 en 2002. 11 Leden hebben deze automatische incasso laten terugboeken. Gecorrigeerd waren in 2002 428 betalende leden. Ter informatie is een overzicht van de contributie van de leden gevoegd zoals deze in 2001 t/m 2003 is binnengekomen. Niet geïnde contributie over de jaren 2001 en 2002 wordt als oninbaar beschouwd.

Aan de batenkant is er duidelijkheid over de subsidie van de faculteit BBT: deze wordt niet meer verstrekt.

Het aantal rekeningen van de VTB is beperkt tot twee:

  • Postbank, zakelijke girorekening
  • ASN Bank, ASN Sparen

De VTB had en heeft geen kleine kas.

Baten

Omdat er in 2004 en 2005 geen almanak is uitgegeven en er weinig activiteiten zijn georganiseerd heeft het bestuur besloten geen contributie te innen over deze jaren.

Rente inkomsten

Aangezien er geen inkomsten zijn en er wel beperkte uitgaven zijn gepleegd zijn de rente inkomsten van de ASN Bank gedaald van 448,68 euro in 2004 (rente over 2003) tot 377, 48 euro in 2005 (over 2004).

Lasten

Girotelabonnement Postbank

Per maand in 2004 5,22 euro, in 2005 5,77 euro.

Kamer van koophandel

De Vereniging Twente Bestuurskundigen betaalt als vereniging jaarlijks de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. In 2004 en 2005 bedraagt deze uitgave 24,93 euro.

Internet

De uitgaven voor de internetsite van de VTB zijn in 2005 fors gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De stijging wordt veroorzaakt door allereerst het opzetten van een nieuwe site en ten tweede het doorbelasten van de uitgaven door de UT. Gekozen is voor een jaarlijks abonnement op het contentmanagementsysteem Webshare waarmee de site op de site van de Universiteit Twente wordt onderhouden.

Bijdrage Sirius Sights

In 2005 is gestart met het financieel ondersteunen van de Sirius Sights. We hopen dat deze gezamenlijke uitgave gaat uitgroeien tot een volwaardige vervanger van de InterDisciplinair. Sirius Sights wordt verzonden aan alle leden van de Sirius en de VTB. De VTB draagt per nummer 750 euro bij en kan een aantal tekstuele bijdragen leveren. Sirius verzorgt de totstandkoming van de uitgaven en draagt zorg voor de verspreiding. In 2005 zijn er drie nummers uitgebracht. Voor twee nummers is inmiddels een betaling verricht (1500 euro). De betaling voor het derde nummer zal in 2006 plaatsvinden na ontvangst van een rekening van Sirius.

Kerst/nieuwjaarkaarten

In 2004 zijn aan alle leden van de VTB kerst/nieuwjaarkaarten verstuurd. In 2004 bedroeg de uitgave voor de kaartenactie inclusief verzending: 649,72.

Algemene leden vergadering (ALV) plus bestuurskosten

2005

Op 22 maart 2005 is de eerste ALV gehouden in Utrecht. De uitgaven van deze bijeenkomst zijn als volgt:

  • Zaalhuur 275,00 euro
  • Koffie, cake en fris 42,90 euro
  • Diner 209,60 euro
  • Totaal 527,50 euro

Op 16 juni 2005 is een bijeenkomst gehouden in Utrecht. De uitgaven van deze bijeenkomst zijn als volgt:

  • Zaalhuur 275,00 euro
  • Koffie en cake 96,75 euro
  • Totaal euro: 371,75 euro

29 september 2005, bijeenkomst te Utrecht.

Op 25 november 2005 stond een bijeenkomst en een gesprek met BBT en Sirius gepland. In verband met barre weersomstandigheden bleek Enschede niet bereikbaar.

De bestuursleden hebben in 2004 en 2005 geen reiskosten of andere additionele onkosten gedeclareerd.

Activiteiten

In 2003 is een mailing verricht aan alle leden van de VTB met een uitnodiging voor de Open Dag van 24 mei en de beleidsvoornemens van 2003. Op 24 mei 2003 is een bijdrage geleverd aan de Open Dag van de Universiteit Twente.

In juli 2003 is het nulnummer van de nieuwsbrief van de VTB verzonden. In oktober 2003 is het eerste nummer van de nieuwsbrief van de VTB verzonden en is de regiobijeenkomst in Den Haag gehouden.

In 2005 zijn er drie Sirius Sights verspreid en is een mailing verricht aan alle leden van de VTB met een uitnodiging voor de ALV van 12 januari 2006.

In 2004 en 2005 is de internetsite van de VTB operationeel en inhoudelijk verbeterd.