Zie Archief vereniging

Beleidsvoornemens VTB bestuur

Het bestuur heeft voor de komende periode de volgende doelen gesteld:

 • Inspirerende inhoudelijke activiteiten;
 • Leuke sociale activiteiten;
 • Versterken van het netwerk;
 • Verstevigen communicatie met de faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie;
 • Borgen continuïteit doelstelling vereniging.

Inhoudelijke activiteiten

De inhoudelijke activiteiten zullen worden uitgebouwd. We willen hierbij gebruik maken van aanwezige de deskundigheid bij leden, met name voor onderwerpen die bestuurskundig 'hot' zijn.

Uitgangspunten bij de activiteiten zijn:

* niet alle activiteiten zijn grootschalig: het gaat om de mensen die er zijn,

* de activiteiten wisselen tussen de voornaamste locaties waar leden wonen:

Enschede en Den Haag,

* waar mogelijk wordt aangehaakt op reeds door andere verwante organisaties georganiseerde

activiteiten (Bekader, UT, VB).

Leden worden uitgenodigd om ook zelf activiteiten te organiseren. Dat kan incidenteel of via een netwerk. Het opzetten en onderhouden van deze netwerken door individuele leden wordt gestimuleerd en financieel ondersteund.

Overzicht van bestaande netwerken:

 • Virtueel netwerk (de site)
 • Netwerk gemeenten (in oprichting)
 • Netwerk gezondheidszorg (doorstart)

Sociale activiteiten

De VTB is er natuurlijk ook om je oud-studiegenoten weer eens te ontmoeten en bij te praten daarom willen we ook een aantal sociale activiteiten organiseren. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een excursie naar de Grolschbrouwerij. Maar ook aan de sportievelingen wordt gedacht: de Batavierenrace.

Versterken netwerk

Lid zijn heeft de nodige voordelen. We zullen de voordelen van VTB voor de leden duidelijker communiceren. Wist je bijvoorbeeld dat de VTB:

 • Een professioneel netwerk biedt;
 • Inhoudelijke activiteiten;
 • Sociale activiteiten;
 • Een almanak;
 • Een website;
 • Nieuwsbrieven;
 • Toezending van Sirius Sights;
 • Gratis toegang tot de Universiteitsbibliotheek (een besparing van 15 euro);
 • Korting op het lidmaatschap van de Vereniging voor Bestuurskunde. Als VTB lid betaal je jaarlijks maar 15 euro in plaats van 75,50 euro (prijzen van 2003).

(De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) is opgericht om een brug te slaan tussen praktijk en theorie. De vereniging wil langs multidisciplinaire weg bijdragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Zie ook de website van de VB: www.bestuurskunde.nl. )

Verstevigen communicatie met de faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie (BBT)

Het bestuur ziet er naar uit de goede contacten met de faculteit, onder andere met de decaan en de secretariële ondersteuning, te continueren.

De faculteit wordt uitgedaagd om gebruik te maken van de kennis en kunde van haar afgestudeerden voor de huidige opleiding en het stimuleren van nieuwe instroom. Ook andersom wordt bezien hoe de uitwisseling van kennis en kunde vanuit de universiteit naar haar alumni kan worden bevorderd.

De VTB neemt deel aan de praktijkraad. De VTB vraagt specifiek aandacht voor de aansluiting tussen de opleiding en de beroepspraktijk. Hierbij wordt met name aandacht gevraagd voor het afschaffen van de verplichte stage en stimuleren van het zogenaamde ‘rugzakje’. Recent afgestudeerden krijgen het recht om na het afstuderen nog een aantal terugkomcolleges te volgen.

Borgen continuïteit doelstelling vereniging

De vereniging heeft tot doel:

 • Het onderhouden en verstevigen van de band tussen afgestudeerden aan de faculteit der Bestuurskunde van de Universiteit Twente onderling en met UT-BSK en het behartigen van alle belangen van haar leden die in verband kunnen worden gezien met de aan de UT-BSK genoten opleiding.

Door:

 • Geven van informatie over de stand van zaken en ontwikkelingen van de studie der Bestuurskunde in het algemeen en van UT-BSK in het bijzonder;
 • Het organiseren van bijeenkomsten met een sociaal en/of educatief karakter;
 • Elk ander wettig middel, dat voor het doel bevorderlijk is.

Het aantal studenten dat na hun afstuderen lid wordt van de VTB neemt af. Ook bij ons slaat de vergrijzing toe. Om de instroom te bevorderen zullen de volgende acties worden ondernomen:

 • Nieuwe afstudeerders worden actief door het VTB bestuur benaderd over het doel van onze vereniging. Onder andere door bijdragen aan het Sirius katern;
 • Om de instroom van nieuwe leden te bevorderen wordt elke afgestudeerde een jaar gratis lidmaatschap aangeboden met een voorstel tot machtiging voor het jaar daarna (21 euro).

Het vorige bestuur heeft zich vooral ingezet om de financiën weer op orde te krijgen. Wij zullen dit proces met kracht doorzetten. Wanneer de jaarrekening is goedgekeurd (eind april) zal het nieuwe bestuur drie maatregelen treffen om de financiële huishouding te verbeteren. Allereerst wordt het financiële verslag gepubliceerd op de VTB site. Je vindt hier ook de begroting. Ten tweede worden leden die nog niet hebben betaald actief benaderd om tot betaling over te gaan. Door de brand bij de Universiteit en een late start van de automatische betalingsrun bij de Postbank hebben diverse leden buiten hun schuld nog niet aan hun betalingsverplichting (kunnen) voldoen. Wanneer een lid ondanks drie herinneringen niet tot betaling overgaat zal het lidmaatschap worden beëindigd. Tenslotte wordt elk lid gestimuleerd om de VTB te machtigen. De bijdrage bedraagt ook in 2003 slechts 21 euro of indien je niet machtigt 23 euro.

In het advies van de toekomstcommissie werd ook gesproken over de mogelijkheden van fusie met BeKader. Tijdens de ALV is afgesproken dat mogelijkheden tot samenwerking met Bekader (de alumnivereniging van bedrijfskunde) zullen samen met het bestuur van Bekader worden verkend en waar mogelijk worden uitgebouwd. De uitkomst van de verkenning staat niet vooraf vast. Wel is duidelijk dat een samenwerking stapsgewijs tot stand zal moeten komen. Een volledige fusie is voorlopig niet aan de orde.

Het logo van de VTB krijgt na vele jaren een opfrisbeurt. Ondernemend, kwalitatief hoogwaardig en binding met de Universiteit Twente en de faculteit in het bijzonder zijn de kernwaarden die we de ontwerpers meegeven.

De begroting wordt gelijktijdig met de jaarrekening gepresenteerd.