Archief vereniging

Taken bestuur

Op 28 maart 2003 heeft de ALV de huidige bestuursleden gekozen. Op haar eerste vergadering heeft het bestuur daartoe gemandateerd door de ALV de volgende taakverdeling gekozen:

  • Karen Fehse, voorzitter
  • Gerrit-Wim Gerritsen, vice-voorzitter
  • Roelf Laats, penningmeester
  • Gemma Smid, secretaris

Op de ALV van 29 september 2005 zijn Karen Fehse en Gerrit-Wim Gerritsen van stoel gewisseld. Daar er bij deze vergadering alleen het erelid Ernst Vuijk acte de présence gaf, voelt het bestuur zich zijns ondanks genoodzaakt zich over de periode vanaf 2003 te verantwoorden.

Beleidsvoornemens in hoofdlijnen

Het bestuur heeft bij aanvang van haar werkzaamheden beleidsvoornemens uitgegeven, waarover de leden per brief zijn geïnformeerd. In hoofdlijnen kwamen de beleidsvoornemens neer op:

  • Organisatie van inhoudelijke activiteiten;
  • Organisatie van sociale activiteiten;
  • Versterken van het netwerk;
  • Verstevigen communicatie met de faculteit BBT;
  • Borgen continuïteit doelstelling vereniging.

Borgen continuïteit doelstelling vereniging

De borging van de continuïteit van de vereniging heeft meer aandacht gevraagd dan bij aanvang reeds vermoed mocht worden. Naar aanleiding van het ‘Eindrapport van de Toekomstcommissie VTB’ bestond er discussie over het voortbestaan van de vereniging. Op de ALV van maart 2003 is ingestemd met het voortbestaan van de VTB. Hiervoor is in beheersmatige zin een aantal zaken randvoorwaardelijk. Ten eerste de financiën: deze waren en zijn gezond. Voor deze was vaststelling was wel een herhaalde controle van de kascommissie over de periode 2001-2002 noodzakelijk (zie verder ‘financieel verslag’). Ten tweede een deugdelijke ledenadministratie: het bestuur heeft helaas moeten constateren dat de overgedragen ledenadministratie niet voldoende deugdelijk was. Voorgaande besturen zijn ondersteund door de faculteit Bestuurskunde in de administratie. Het huidige bestuur moest vaststellen dat de aan deze invulling door de faculteit in 2003 materieel geen invulling is gegeven en in 2004 is de ondersteuning formeel beëindigd. Het bestuur heeft daarom veel energie gestoken in het op orde krijgen van de administratie. Deze energie hadden wij liever in de primaire doelstellingen van de vereniging gestoken. In 2005 is de ledenadministratie op orde overgedragen aan het Alumnibureau van de Universiteit. Het Alumnibureau zal de vereniging verder ondersteunen in het verzenden van mailing e.d., wat voorheen door de faculteit gebeurde. Het contact met de faculteit BBT is desalniettemin onderhouden en krijgt onder meer vorm door participatie van de VTB in voorlichtingsdagen en terugkomdagen, participatie in de ‘praktijkraad’, alsook meer praktisch in het verstrekken van een aanmeldingsformulier voor de VTB bij afstuderen. Het bestuur heeft besloten het eerste jaar van lidmaatschap gratis aan nieuwe leden aan te bieden. Met het Alumnibureau is voorts participatie in het Alumnimagazine aankomend en is het onderhoud van de website geregeld.

Organisatie van inhoudelijke en sociale activiteiten

Het bestuur heeft in de afgelopen periode herhaaldelijk getracht invulling te geven aan inhoudelijke en sociale activiteiten, bijvoorbeeld door het organiseren van regioborrels in Den Haag en Enschede. De respons op deze borrels was echter niet zodanig dat deze voortgezet zijn. Op oproepen en dergelijk is niet door leden gereageerd. Gezocht wordt nog naar een formule die voorziet in een behoefte, waarbij het bestuur zich wederom aan bevolen houdt voor suggesties.

Versterken netwerk

Daar de faculteit BBT geen steun meer verleende aan het blad ‘Intermediair’, dat daardoor inmiddels ter ziele is gegaan, heeft het bestuur bij aanvang van zijn periode zelf nieuwsbrieven uitgegeven ter onderhoud van het netwerk. Inmiddels is met de studievereniging Sirius overeengekomen dat publicatie van nieuws uit en over de vereniging via haar periodiek ‘Sirius Sights’ geschiedt. Dit blad is en zal periodiek aan de leden aangeboden worden. Ter versterking van het netwerk is ook de almanak na een lange periode opnieuw uitgebracht. Het netwerk van leden werkzaam bij lokale overheden bestaat voort en bedruipt grotendeels zichzelf. Het bestuur ondersteunt dergelijke initiatieven graag.