UTFaculteitenBMSTIMSSInformatie voor scholen

Informatie voor scholen

Voor het succes van TIMSS is het van groot belang dat (bijna) alle scholen in de steekproef ook meedoen. Als een land te weinig scholen bereid kan vinden om aan TIMSS deel te nemen, zijn de resultaten voor dat land niet meer representatief. Dit betekent dat de uitkomsten niet (inter)nationaal gerapporteerd kunnen worden en dat ook vergelijkingen over jaren heen niet meer mogelijk zijn. Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden over wat TIMSS oplevert, wat aan een school gevraagd wordt bij deelname aan TIMSS en welke tegenprestaties hier tegenover staan.

 • Wat houdt deelname in?

  Deelname aan TIMSS betekent voor een school de afname van :

  De TIMSS-Toets

  De toets voor groep 6-leerlingen is samengesteld uit rekenopgaven en natuuronderwijsopgaven. Deze opgaven kennen een inhoudelijke dimensie en een cognitieve dimensie. De inhoudelijke dimensie verwijst naar de leerstof, de cognitieve dimensie heeft betrekking op gedragingen of handelingen die van leerlingen verwacht worden bij het oplossen van de opgaven.

  De TIMSS-toets bestaat uit meer dan 300 meerkeuzeopgaven en open opgaven. Dit zijn te veel opgaven om ze allemaal aan één leerling voor te leggen. Daarom worden de opgaven verdeeld over een aantal toetsboekjes. Een leerling krijgt vooraf één van de toetsboekjes toegewezen. Een toetsopgave komt in twee verschillende toetsboekjes voor. De toets duurt twee keer 36 minuten met een korte pauze ertussen. De toets ziet er aantrekkelijk uit en de beschikbare toetstijd is voldoende om de toets te kunnen maken. Vragen over leerstof die de leerlingen nog niet hebben gehad, mogen worden overgeslagen. Een voorbeeld toetsboekje kunt u hier vinden.In 2019 is de toets op tablet. We hebben hier nog geen voorbeeldopgaven van.  

  Drie vragenlijsten

  TIMSS kent vier verschillende soorten vragenlijsten:

  • Een leerlingvragenlijst, bestemd voor de getoetste leerling met o.a. vragen over de houding van leerlingen ten opzichte van de exacte vakken en school (± 30 minuten).
  • Een leraarvragenlijst, bestemd voor de leraar van de getoetste klas (± 45 minuten). Deze vragenlijst gaat o.a. over achtergrondkenmerken van de leraar, knelpunten in het onderwijs, onderwijsklimaat en ICT-gebruik.
  • Een schoolvragenlijst, bestemd voor schoolleider of directeur, o.a. over het onderwijsleerklimaat op de school (± 20 minuten).

  Voor TIMSS-2019 kunnen leerkrachten en schoolleiders de vragenlijsten online invullen.

 • Wat levert TIMSS op?

  Met de via TIMSS verzamelde informatie wordt inzicht verkregen in factoren die mogelijk van belang zijn voor het verbeteren van leerprestaties. Met deze kennis zou de ongelijkheid tussen en binnen landen in de onderwijskansen van leerlingen teruggedrongen kunnen worden.

  Omdat TIMSS elke vier jaar wordt herhaald kan ook worden nagegaan hoe het onderwijsniveau zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Zo bleek uit TIMSS-2015 dat het Nederlandse reken- en natuuronderwijsniveau van groep 6 een lichte achteruitgang laat zien.

  Daarnaast kan het niveau van het Nederlandse onderwijs vergeleken worden met die in bijvoorbeeld Vlaanderen, Duitsland, Engeland, Finland of de Verenigde Staten. Uit TIMSS-2015 bleek een kleine daling te zien te zijn op de prestaties van rekenen-wiskunde en natuuronderwijs van leerlingen. Daarnaast is de internationale positie van Nederland in TIMSS slechter geworden, mede omdat andere landen er op vooruit zijn gegaan.

 • Tegenprestaties

  Een school die meedoet aan TIMSS, kan de volgende tegenprestaties verwachten:

  • Een grafisch overzicht van de prestaties van elke leerling uit de geselecteerde klas op de TIMSS-toets. Deze individuele leerlingscores per toetsboekje worden afgezet tegen het landelijke gemiddelde.
  • TIMSS-toetsboekje met opgaven die niet voor toekomstige trendvergelijkingen gebruikt zullen worden.
  • Een vergoeding voor de school of aardigheidje voor de leerlingen die de toets maken.

  Zodra het rapport voor 2019 gepubliceerd is, kunt u het rapport via deze website verkrijgen. Verder kan het onderzoeksrapport van TIMSS-2015 via de website worden verkregen. De rapporten van de eerdere studies kunt u vinden bij publicaties.

 • Anonimiteit is gewaarborgd

  Gegevensbescherming en anonimiteit

  De gecombineerde peiling wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksteam onder verantwoordelijkheid van de Universiteit Twente en de Universiteit van Amsterdam. De anonimiteit van de school, leerkrachten en leerlingen is gegarandeerd. De resultaten van de peiling worden gepubliceerd in nationale rapportages waarin de uitkomsten op geen enkele wijze herleidbaar zijn tot scholen, leerkrachten of leerlingen. De Inspectie voor het Onderwijs beschikt niet over informatie waarmee zij uitkomsten kan koppelen aan de Inspectiegegevens van individuele scholen.

  TIMSS voldoet aan de AVG-wet. Via de link vindt u de Data Protection Declaration die is opgesteld door IEA, verantwoordelijk voor de uitvoering van het internationale onderzoek TIMSS 2019. Link GDPR Teacher Questionnaire en link GDPR School Questionnaire.   

  Deelname aan het onderzoek gebeurt op basis van anonieme gegevensverwerking. De resultaten van het onderzoek zullen op geen enkele wijze herleidbaar zijn tot scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders die deelnemen aan het onderzoek. Alleen de leerkracht zelf kan bijhouden welke leerling welk toetsboekje heeft ingevuld, zodat hij het grafisch overzicht van de prestaties van de getoetste klas, hier naast kan leggen.  

  In het onderzoeksrapport worden de resultaten op de TIMSS-toets en de gegevens van de vragenlijsten alleen gepresenteerd voor heel Nederland en niet voor individuele scholen.