Nieuws

TIMSS 2019 & Peil.rekenen-wiskunde

Basisscholen in Nederland worden regelmatig gevraagd om mee te doen aan onderwijsonderzoek. Voor leerkrachten betekent deelname vaak een extra taak bovenop hun toch al drukke werkzaamheden. Grootschalige onderzoeksprojecten zoals TIMSS leveren echter onmisbare informatie om het onderwijs in Nederland vorm te geven. Uit TIMSS-2015 bleek onder andere dat de rekenkennis en -vaardigheden van Nederlandse groep 6 leerlingen achteruit waren gegaan en dat de werkdruk van Nederlandse leerkrachten ten opzichte van leerkrachten uit veel andere landen hoog is. Rapport: 20 jaar TIMSS 

De uitkomsten moeten echter een representatief beeld geven van het Nederlandse onderwijs. In TIMSS-2015 is dit gelukt doordat 85% van de scholen uit een representatieve steekproef mee hebben gedaan.

In het voorjaar van 2019 valt TIMSS-2019 samen met Peil. rekenen-wiskunde 2019. Deze peiling verzamelt informatie over ontwikkelingen in rekenkennis, -vaardigheden en houdingen van leerlingen die op het punt staan het primair onderwijs te verlaten en wordt onder regie van de Inspectie voor het Onderwijs uitgevoerd. Om het basisonderwijs minder te belasten en de toegevoegde waarde van deelname voor een school te kunnen vergroten, worden de onderzoeken gecombineerd.Voor meer informatie over de landelijke peiling rekenen-wiskunde zie de website: Peil.rekenen-wiskunde 2019 


Hierdoor kunnen er minder scholen worden benaderd en hoeven scholen niet twee keer dezelfde informatie te geven. Voor scholen heeft deelname een meerwaarde in de vorm van terugkoppeling op leerlingniveau voor groep 6 én 8 die handvatten biedt voor de eigen kwaliteitszorg.

Wat betekent dit voor mijn school?

Als uw school behoort tot de representatieve steekproef van 200 basisscholen, wordt uw school na de zomervakantie voor het gecombineerde onderzoek uitgenodigd. Leerlingen in groep 6 en groep 8 krijgen in de periode maart tot juni 2019 eenmalig een toets. Leerlingen, hun leerkracht en schoolleider krijgen verder een korte vragenlijst voorgelegd.

Scholen beslissen uiteraard zelf of ze mee willen doen. Wij hopen dat de scholen hiertoe bereid zijn. Alleen bij voldoende deelname (85%) zijn de uitkomsten representatief en is het mogelijk om de resultaten te rapporteren.

Meer informatie over gegevensbescherming en anonimiteit: Scholen / Ouders 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van de leden uit het onderzoeksteam via: timss@utwente.nl 

Wat betekent deelname aan het gecombineerde Peilingonderzoek van 2019?