Smart Cities initiative

Smart City is een snel groeiend concept in zowel onderzoek als beleid. Het concept van de Smart City wordt door veel wetenschappers en beleidsmakers gezien als een oplossing voor steden om om te gaan met belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals energietransitie, sociale ongelijkheid, gezondheid en veiligheid. Centraal bij dit soort grootschalige maatschappelijke uitdagingen staat de stad als de plek waar problemen en oplossingen samenkomen. Steden - of meer in het algemeen stedelijke regio's - moeten steeds meer ‘smart’ functioneren om zo een competitief voordeel te behalen en zich te bewijzen.

In de stad van de toekomst ontstaan nieuwe mogelijkheden voor stedelijke vraagstukken, maar dat vraagt ook om een nieuwe rolverdeling, nieuwe competenties, nieuwe samenwerkings- en beleidsmodellen. Hoe vernieuw je de gemeentelijke organisatie om hieraan invulling te geven? En hoe legitiem is het voor gemeenten om vergaande innovatieve ICT-technologieën in te zetten in het slim faciliteren van maatschappelijke processen en gemeentetaken? Dit vraagt om slimme, innovatieve bestuurlijke benaderingen (‘Smart Governance’) om de zichzelf steeds meer sturende burgermaatschappij te bedienen en te benutten.

Maar hoe zetten we de transformatie in om onze steden slimmer te maken?

Ons onderzoek

Op de Universiteit Twente hebben veel vakgroepen affiniteit met het concept ‘Smart City’. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bestuurskundig onderzoek naar burgerparticipatie, netwerksamenwerkingsmodellen en de veranderende rol van gemeenten in relatie tot de “energieke samenleving”. Andere voorbeelden zijn onderzoek van de faculteit ET (Engineering Technology) op het gebied van bijvoorbeeld verkeer, infrastructuur en life cycle management en onderzoek van het Digital Society Institute op het gebied van Smart Grids.

Lees meer op onze Engelse website.