Informatie voor instellingen / bedrijven

SAMENVATTING STAGE MASTER PSYCHOLOGY VOOR ORGANISATIES

Voor specialisaties Conflict, Risico & Veiligheid (CRV); Gezondheidspsychologie (GP); Human Factors & Engineering Psychology (HFE); en Instructie, Leren & Ontwikkeling (ILO). Informatie over (klinische)stages voor de specialisatie PPT is hier te vinden.

De stage in de master (10EC) geeft de student de gelegenheid om het praktijkveld waarbinnen psychologen werkzaam zijn te verkennen en zijn/haar netwerk te vergroten. Als organisatie is het een goedkope manier om een bijna afgestudeerde psycholoog in te zetten op een voor jullie belangrijke “klus”. De opdracht kan bovendien breed ingevuld worden, variërend van het schrijven van een adviesrapport of een veldverkenning, tot het ontwerpen of testen van een tool, training of beoordelingsinstrument (het product van de stage). Eventueel kan de student de stage combineren met het (empirische) afstudeeronderzoek (ook wel masterthese genoemd). Voor de stage is het vooral belangrijk dat de student werkt aan een complexe opdracht (op WO niveau) en dat de opdracht een psychologische component heeft en ook binnen de thematiek van de betreffende specialisatie past. De uiteindelijke invulling van een stage vindt plaats op basis van een stageplan en afspraken worden vooraf schriftelijk vastgelegd (zie voor uitgebreide informatie de stagehandleiding).

Stage-omvang

Een stage heeft een omvang van 10 EC oftewel 280 uur. In het masterprogramma is de stage (meestal) opgenomen in één blok. De stage beslaat dan 3 tot 4 dagen per week (28 uur) gedurende één blok (10 weken). In overleg met de stagebiedende organisatie en de (interne) stagebegeleider is het eventueel mogelijk om indien nodig af te wijken van het aantal dagen stage en/of de periode zolang er sprake is van een studeerbaar programma voor student, ook in combinatie met de vakken/these.

Stage-opdracht en nevenactiviteiten

Een stage in de master bestaat uit een stage-opdracht en nevenactiviteiten. De stage-opdracht neemt 50-80% van de tijd in beslag, de ‘nevenactiviteiten’ nemen 20-50% van de tijd in beslag.

Stage-opdracht

Voorafgaand aan de start van de stage dient de student een duidelijke en concrete ‘stage-opdracht’ te hebben geformuleerd. De stage-opdracht dient een project of een opdracht te zijn die normaliter door een psycholoog in het werkveld uitgevoerd kan worden en waar de stagebiedende organisatie belang bij heeft. De stage-opdracht dient qua niveau in overeenstemming te zijn met de te verwachten kennis en vaardigheden waarover de student in de masterfase van de opleiding beschikt (WO-niveau). Verdieping door middel van de toepassing van wetenschappelijke literatuur is daarbij verplicht. Voorbeelden van een geschikte stage-opdracht zijn ‘het schrijven van een adviesrapport’, ‘het ontwerpen van een website’ en ‘het ontwikkelen van een beoordelingsinstrument’. Van de stagebiedende organisatie wordt verwacht dat de student als stagiair tijdens de stage tijd krijgt om aan deze opdracht te werken en daarover een rapportage opstelt.

Nevenactiviteiten

Naast de stage-opdracht formuleert de student voorafgaand aan de start van de stage de nevenactiviteiten en/of werkzaamheden die door de stagebiedende organisatie van de student verwacht worden. De student draait mee in het reguliere werk van de (begeleider binnen de) organisatie. Bij nevenactiviteiten kan het gaan om allerhande ‘klussen’ voor de organisatie, waarbij ervoor gewaakt wordt dat er voldoende tijd overblijft voor het vervullen van de stage-opdracht en het schrijven van het verslag. Voorbeelden van nevenactiviteiten zijn ‘het verzorgen van een (deel van een) training, workshop of college’, ‘het testen van (nieuwe) producten of instrumenten’ en ‘het bijwonen van vergaderingen van de afdeling’.

Stageplaats en begeleiding

Het psychologie werkveld is erg breed, waardoor er veel organisaties zijn die in aanmerking kunnen komen voor een stage. Belangrijk is dat er activiteiten plaatsvinden die passen binnen de specialisaties van de masteropleiding Psychology aan de UT. Tijdens de stage in een bedrijf of instelling wordt de student begeleid door een externe begeleider en een interne begeleider. De stagebiedende organisatie wijst een externe begeleider aan die belast is met de zorg voor, begeleiding van, toezicht op de stagiair, alsmede het onderhouden van de contacten met de interne begeleider vanuit de UT. De externe begeleider is academisch geschoold en bij voorkeur psycholoog. De interne begeleider vanuit de UT is een docent van de opleiding Psychologie van de faculteit BMS, die belast is met de begeleiding en beoordeling van de student.

Contactpersonen stage

Organisaties die interesse hebben in het aanbieden van een stage(opdracht) kunnen contact opnemen met de contactpersoon van de masterspecialisatie waarbinnen de stage zou kunnen passen. Het is ook mogelijk om het aanvraagformulier in te vullen en te mailen.

Conflict, Risico, & Veiligheid (CRV) dr. Sven Zebel s.zebel@utwente.nl

Gezondheidspsychologie (GP) dr. Stans Drossaert c.h.c.drossaert@utwente.nl

Human Factors & Engineering Psychology (HFE) drs. Florence Lehnert f.k.lehnert@utwente.nl

Instructie, Leren & Ontwikkeling(ILO) dr. Hans van der Meij h.vandermeij@utwente.nl