Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: E-health in de vroege hartrevalidatie

In/extern: extern
Meerdere studenten mogelijk? Ja
Zelf data verzamelen? Ja
Type onderzoek: kwantitatief en/of kwalitatief

Je participeert in een lopend onderzoek van Medisch Spectrum Twente (MST), Roessingh Research & Development (RRD) en Universiteit Twente binnen de hartrevalidatie.

Achtergrond en doel onderzoek
In het MST ondergaan jaarlijks  ongeveer 1300 patienten een openhartoperatie. Velen van hen starten ongeveer zes weken na de operatie met poliklinische hartrevalidatie bij de fysiotherapeut (fittraining). De hartrevalidatie is erop gericht het fysieke en psychosociale functioneren te verbeteren en het riscio op toekomstige problemen met hart en vaten te verminderen. Om in te spelen op de vraag van patiënten om in de postoperatieve fase na een open hartoperatie sneller te starten met revalideren en meer begeleiding op maat te ontvangen, is het gebruik van E-health een goede mogelijkheid. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen en evalueren van een gepersonaliseerd, intelligent online oefenprogramma waarmee patiënten, na ontslag uit het ziekenhuis, thuis aan de slag kunnen. Dit oefenportaal ondersteunt het proces van therapeutisch onderzoek, klinisch redeneren en behandelen en biedt de patiënt de mogelijkheid om thuis op maat te revalideren. Door sneller te starten met revalideren, wordt verwacht dat patiënten in een betere fysieke conditie de reguliere revalidatie ingaan en grotere gezondheidswinsten boeken. Daarnaast vergroot het oefenprogramma de mogelijkheden tot zelfmanagement en leidt het in de toekomst mogelijk tot een efficiëntere inzet van mensen en middelen in de hartrevalidatie.

Stand van zaken onderzoek
Het oefenportaal  is reeds ontwikkeld en bestaat uit filmpjes met oefeningen (mobiliteit, kracht, ontspanning) die wekelijks door de fysiotherapeut klaargezet kunnen worden voor de patient. Tevens is er een beslisboom ontwikkeld die de fysiotherapeut ondersteunt in het op maat maken van het programma.  In een quasi-experimenteel onderzoek zullen de effecten van vroege hartrevalidatie (middels online oefenportaal) onderzocht worden. Hierbij worden patienten die het reguliere programma doorlopen (controle groep) vergeleken met patienten die het online oefenprogramma aangeboden krijgen voorafgaande aan het reguliere programma (interventiegroep). Gekeken wordt naar de effecten op fysiek uithoudingsvermogen (6 min wandeltest), activiteitenniveau (stappenteller, IPAQ), functionele status (GARS), angst en depressie (HADS), kwaliteit van leven en tevredenheid met de behandeling (CSQ). De dataverzameling in de controle groep loopt. We verwachten in februari / maart te starten met de dataverzameling in de interventiegroep.

Opdracht
Van studenten wordt verwacht dat ze meewerken aan de patienteninclusie. Dit betekent patienten benaderen in de klinische fase, uitleg over het onderzoek geven, metingen coördineren, oefenprogramma uitleggen, etc.  

Daarnaast kunnen verschillende onderzoeksvragen /doelen uitgewerkt worden, zoals toetsen van de beslisboom.

Op basis van welke variabelen stelt de fysiotherapeut wekelijks het oefenprogramma samen en is de ontwikkelde beslisboom hierbij een adequaat hulpmiddel? Doel is te komen tot een advies op welke manier ‘intelligentie’ ingebouwd kan worden in het oefenportaal, zodat het oefenprogramma automatisch afgestemd kan worden op de gebruiker (op basis van gemeten variabelen).  

  • Evalueren van de ervaringen van de therapeuten en patienten met het online oefenportaal (door middel van diepte-interviews).
  • Evalueren van compliance met oefeningen.

Hoe compliant is de patient met het uitvoeren van de oefeningen? En hoe kunnen we patienten motiveren om actief deel te (blijven) nemen? Misschien kan het helpen om ze informatie te geven over hun voortgang, of zou het helpen om ze zelf een deel van de oefeningen te laten kiezen? En hoe moet de interactie met de patient er op het oefenportaal precies uitzien?

Ideeën voor eigen onderzoeksvragen zijn ook bespreekbaar.

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met dr. M. Veehof (Gezondheidswetenschapper / ergotherapeut MST), tel: 06-11769873, email: m.veehof@mst.nl