Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Stichting Informele Zorg -Twente: Familie-ervaringsdeskundigheid: Onderzoek naar ervaringen familieleden van (ex) GGZ clienten en de inzet (effectiviteit) van familie-ervaringsdeskundigen.

 

Type opdracht:                             Master                            

In –of extern?:                              Extern,                                                  

Maximum aantal studenten         1

Zelf data verzamelen?                 Ja

Type onderzoek:                          Kwalitatief/ kwantitatief

OPDRACHTOMSCHRIJVING

 

Ervaringsdeskundigheid

Binnen de GGZ is gepionierd met het inzetten van ervaringsdeskundigheid. Inmiddels zien we ervaringsdeskundigen in diverse functies en in steeds meer organisaties en sectoren. De successen die geboekt zijn met cliënt-ervaringsdeskundigen, zijn eveneens de inspiratie voor een nieuwe ontwikkeling: de inzet van familie-ervaringsdeskundigen. Daar waar de kennis en ervaring van (ex)GGZ cliënten een belangrijke pijler vormt voor het herstel van de cliënt, zijn de kennis en ervaring van familieleden van (ex)GGZ cliënten enorm waardevol bij de begeleiding, ondersteuning en herstel van familieleden/mantelzorgers van GGZ cliënten.

 

In Nederland wonen 4 miljoen volwassen mantelzorgers. Daarvan is een vijfde mantelzorger (of familielid: binnen de GGZ wordt gesproken over familieleden; daarbuiten over mantelzorgers) van iemand met een verstandelijke of psychiatrische problematiek. Het is belangrijk dat ook voor deze groep mantelzorgers een passende vorm van ondersteuning wordt ontwikkeld, juist omdat zij een bijzonder kwetsbare groep vormt. Onderzoek van het SCP laat zien dat de ondersteuningsvragen van deze groep mantelzorgers verschillen van de vragen die andere mantelzorgers hebben. Waar deze groep meer behoefte aan heeft is om meer en volwaardiger in de hulpverlening te worden betrokken. Deze mantelzorgers hebben behoefte aan erkenning van hun deskundigheid en zij willen beter betrokken worden bij de behandeling en begeleiding van hun naaste. 

 

Deze opdracht: Evaluatie van eenTraining voor Ervaringsdeskundigen

SIZ Twente, Mediant GGZ, Intact Tactus en Saxion Hogescholen starten daarom een pilot waarmee enerzijds een ondersteuningsvorm wordt ontwikkeld en anderzijds recht wordt gedaan aan de kracht, ervaring en deskundigheid van deze mantelzorgers. Geïnspireerd door de successen die zijn geboekt met het fenomeen cliënt-ervaringsdeskundige in de GGZ, gaan wij: 

- een training ontwikkelen voor familieleden van (ex)GGZ cliënten die daarna als familie ervaringsdeskundigen worden ingezet om familieleden (tijdelijk) te ondersteunen;

- een leergang ontwikkelen voor familieleden van (ex)GGZ cliënten die daarna als (betaalde) familie ervaringsdeskundigen op structurele basis worden ingezet binnen zorginstellingen op gelijke wijze als cliënt-ervaringsdeskundigen;

- een cultuuromslag bewerkstelligen binnen zorginstellingen waarbij de familie-ervaringsdeskundige een belangrijke rol inneemt in de triade familie-cliënt-professional doordat hij een verbindende schakel vormt tussen familieleden en professionals.


Deze pilot is UNIEK in Nederland! Met deze pilot zijn wij met recht aan het pionieren en zal Twente straks koploper zijn op het gebied van (h)erkenning en ondersteuning van familieleden/mantelzorgers GGZ. Omdat wij willen weten wat deze pilot de deelnemers en de familieleden/mantelzorgers oplevert en hoe wij deze mensen (nog) beter kunnen opleiden en ondersteunen, zoeken wij studenten die kwalitatief en kwantitatief onderzoek willen doen naar onder andere ervaringen van de deelnemers aan de trainingen en leergang en naar de effectiviteit van de inzet van de familie-ervaringsdeskundigen. De precieze onderzoeksvraag zal afhangen van de fase waarin de pilot verkeert, de eisen vanuit de opleiding en de interesses van de studenten zelf.

 

 

Wie zoeken we?           Wij zoeken Master studenten die met hun opleiding, kennis en enthousiasme een bijdrage willen leveren aan het versterken en verbeteren van ons concept.

Meer info?:                   Saskia Kelders, UT

Begeleider:                   wordt nader bepaald