Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Title: Anxiety and Depression after cardiovascular incident: the role of personality

 

Type of assignment:                    MA

Internal or external?:                    Internal/external

Maximum number of students:     1

Individual collecting of data?        No, data are already gathered

Type of research:                         quantitative

Description of the assignment:

 

Achtergrond

Wereldwijd zijn cardiovasculaire aandoeningen een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit, dit ondanks het feit dat behandelingsmogelijkheden en prognose van cardio-vasculaire aandoeningen de laatste jaren sterk zijn verbeterd. Uit cijfers van de hartstichting blijkt dat jaarlijks nog zo’n 30.000 mensen een hartinfarct krijgen. Een derde van dit aantal is vrouw en twee derde is man. Dit houdt in dat per dag ongeveer 80 mensen worden getroffen door een hartinfarct waarvan, er gemiddeld 15 per dag sterven (Hartstichting, 2016).

 

Driekwart van de hartpatiënten met een doorgemaakt hartinfarct kampt met psychische symptomen, zoals bijv. angst en depressie. In de nazorg bij patiënten met een doorgemaakt hartinfarct is het dan ook van groot belang om aandacht te besteden aan deze klachten, niet alleen omdat deze psychische klachten vervelend zijn voor de patiënt maar ook omdat angst en depressie de gezondheid van een patiënt verslechteren en de kans op overlijden met minimaal 20 procent toeneemt (Nyst, 2011). Uit onderzoek is namelijk gebleken dat naast dat patiënten angst- en/of depressieve klachten kunnen ontwikkelen na het doormaken van hartinfarct, angst- en/of depressieve klachten ook de kans op een hartinfarct verhogen. Zo komt een depressie een jaar na het doormaken van een hartinfarct ongeveer viermaal zo vaak voor als gemiddeld en heeft een patiënt met een depressie anderhalf tot tweemaal zoveel kans op een hartinfarct. Gebleken is dat de risicoverhoging op een hartinfarct veroorzaakt door een depressie is gelijk aan de risicoverhoging op een hartinfarct veroorzaakt door roken, een hoog cholesterolgehalte en diabetes (TPO, 2008). Preventie en behandeling van angst en depressie speelt dan ook een grote rol in de nabehandeling van patiënten met een doorgemaakt hartinfarct.

 

Meerdere onderzoeken zijn gedaan naar het verband tussen het ontwikkelen van depressieve klachten en het persoonlijkheidstype van een patiënt met hart- en vaatziekten. Uit deze studies is gebleken dat de prevalentie van het persoonlijkheidstype D ongeveer rond de 30% ligt en is gerelateerd aan een verhoogde kans op een slechte gezondheid, slechtere prognose, een hartinfarct en verhoogd risico op overlijden. Daarnaast bestaat er ook een relatie tussen het hebben van persoonlijkheidstype D en angst- en depressieklachten (Boudewijn, 2014).

 

 

Dit onderzoek

Het doel van het onderzoek van de onderzoeksgroep is om te kijken of meer zicht op het persoonlijkheidstype van een patiënt met een recent doorgemaakt hartinfarct kan bijdragen aan het inzetten van een passende benadering, begeleiding en behandeling van o.a. depressie en angstklachten.

 

Onderzoeksmethode (betrouwbaarheid en validiteit)

Er werd gebruik gemaakt van een prospectief onderzoek, binnen dit onderzoek worden vragenlijsten afgenomen, vergeleken en geanalyseerd. De onafhankelijke variabelen zijn de NEO-FFI persoonlijkheidsvragenlijst, PHQ-9 en GAD. Op dit moment zijn er 70 deelnemers aan het onderzoek, tijdens het vervolg traject ( april 2017  tot eind mei 2017 ) zullen naast de NEO-FFI persoonlijkheidsvragenlijst, PHQ-9 en GAD, ook de vragenlijst kwaliteit van leven worden afgenomen.

 

Populatie

De dataverzameling voor dit onderzoek is en zal plaatsvinden in de periode van eind april tot eind mei 2017. Het onderzoek is in samenwerking zijn met de poli psychiatrie en de cardiologie van het Medisch Spectrum Twente. De vragenlijsten werden afgenomen door de verpleegkundigen op deze afdelingen alsmede door de studenten van het Saxion.

De deelnemers zijn verworven onder patiënten die zijn opgenomen op de afdeling cardiologie van het Medisch Spectrum Twente. De inclusiecriteria voor deelname aan het onderzoek zijn: Acuut coronair syndroom/CABG. De exclusiecriteria betreffen comorbiditeit als delier, psychose en dementie, ernstige instabiliteit of dreigend overlijden, en onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal.

 

Dataverzameling

Tijdens de opname van de patiënt zijn er een NEO, PHQ-9,  GAD en de kwaliteit van leven  vragenlijsten afgenomen. De vragenlijsten werden door de patiënten zelf ingevuld. Alle gegevens zijn verzameld in het dossier.

De informatie van de afgenomen vragenlijsten en diagnoses werden standaard opgeslagen op leeftijd in een Excel bestand.

 

Jouw opdracht

De master-opdracht bestaat uit het analyseren van de bestaande data en deze te verwerken tot een wetenschappelijk artikel. Je kunt daarbij ingaan op de onderstaande onderzoeksvragen, maar ook andere vragen zijn (in overleg) bespreekbaar.

 

-          Welke van de vijf persoonlijkheidskenmerken kenmerkt de cardiologische patiënt die is opgenomen vanwege een acuut coronair syndroom of een CABG-operatie heeft ondergaan?’

-          In hoeverre zijn de patiënten die een acuut coronair syndroom hebben doorgemaakt angstig of somber? En speelt hierbij de persoonlijkheid een rol?

 

 

 

Who are we looking for?

We are looking for a student who’s ambition is to do scientific research, who likes to do statistical analyses and who is interested in translating these findings into a well-written article

More information?: dr T. Pascual Madorran, tel  0631675785, Email: T.PascualMadorran@mst.nl

 

Supervisor: to be determined