Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

GBM03 - Patienten weten beter: verhalen over patiëntenervaringen met ziekenhuiszorg


Type opdracht:

Ba / Ma

In –of extern?:

Intern

Max aantal studenten?

1

Zelf data verzamelen?

nee

Type onderzoek:

Kwalitatief/kwantitatief/ literatuuronderzoek


Opdrachtomschrijving:

Achtergrondinformatie

Het levensverhalenlab van de Universiteit Twente www.levensverhalenlab.nl doet in opdracht van het Rathenau Instituut (www.rathenau.nl) onderzoek naar de ervaringen van patiënten met ziekenhuiszorg. Het betreft een groot landelijk onderzoek waarbij schriftelijke verhalen online worden verzameld via een projectwebsite www.patientenwetenbeter.nl. De onderzoeksvragen richten zich op a) ‘wat kwaliteit van zorg betekent vanuit patiëntenperspectief en b) welke rol patiënten voor zichzelf zien, en c) wat de rol van technologie is.


Het onderzoek naar ervaringsverhalen met ziekenhuiszorg past in maatschappelijke ontwikkelingen richting patiënt-centrale zorg. Hoewel verschillende stakeholders in de zorg (de overheid, ziekenhuizen en professionals, wetenschappers) het belang van patiënt-centrale zorg omarmen, verschillen de opvattingen over wat ‘patiënt-centraal’ betekent. Wat vinden patiënten eigenlijk zelf belangrijk? En zijn de eisen aan patiënten wat betreft bijvoorbeeld autonomie en mondigheid wel haalbaar? Krijgen patiënten voldoende ondersteuning om vorm te geven aan deze rollen, ook vanuit het ziekenhuissysteem?


Beschrijving van het onderzoek

Sinds een aantal decennia wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar lekenopvattingen van gezondheid als tegenwicht en als aanvulling op theorieën van medische en psychologische experts over wat gezond is. Ook vanuit de narratieve psychologie, waarin veel aandacht is voor de eigen kennis en wijsheid van mensen, wordt veel onderzoek gedaan naar verhalen over gezondheid en ziekte. Met name is er veel onderzoek verricht naar ziekteverhalen over het omgaan met een bepaalde ziekte. Recentelijk is er ook meer aandacht voor verhalen over wat mensen gezond maakt in positieve zin, dus wat hun welbevinden en kwaliteit van leven bevordert. Maar er is nog weinig narratief onderzoek gedaan naar de opvattingen van mensen over wat kwaliteit van zorg voor hen inhoudt. Dergelijk onderzoek kan een belangrijke aanvulling zijn op ander vragenlijstonderzoek en kwalitatief onderzoek naar bijvoorbeeld patiënttevredenheid. Een nevendoel van het onderzoek is om de meerwaarde van een narratieve benadering zichtbaar te maken, maar ook om de knelpunten bij dit soort onderzoek inzichtelijk te maken. Op iedere 100 bezoekers van de site blijkt 1 over te gaan tot deelname. Wie zijn deze schrijvers en waarover schrijven zij?


Binnen dit onderzoek zijn meerdere deelopdrachten mogelijk:

1.Narratieve analyse van de kwaliteit van zorg en de rol van de patiënt daarin

2.Wie zijn de deelnemers aan het pwb (online, schriftelijk, narratief) onderzoek? Wat motiveert hen? Wat zijn hun demografische achtergronden? Hoe ervaren zij het schrijven? (combinatie van beschrijvende statistiek en kwalitatieve analyse van antwoorden op open vragen)

3.De rol van technologie in de verhalen, en de relatie met kwaliteit van zorg en autonomie van de patiënt (kwalitatieve studie): technologie als hulpmiddel, achtergrond of obstakel?


Wie zoeken we?

Voor deelonderzoek 1 zijn we op zoek naar een student die het vak Narratieve Psychologie (met goed gevolg) hebben gevolgd. Voor de overige deelonderzoeken kunnen alle studenten met affiniteit met het onderwerp en met belangstelling voor kwalitatief onderzoek reageren.


Wat bieden we?

Een heleboel interessante verhalen liggen klaar om geanalyseerd te worden


Meer info?:

Stans Drossaert c.h.c.drossaert@utwente.nl


Begeleider:

Stans Drossaert en Anneke Sools