Zie Onderzoek

Expertisecentrum Health Analytics Wijkverpleging

Expertisecentrum Health Analytics Wijkverpleging is het onderzoeks- en kenniscentrum voor analyses binnen de wijkverpleging.

Het doel van deze analyses is het verbeteren van de zorginhoudelijke kwaliteit, de cliëntervaring en de kosten. We richten ons op balans tussen het bedrijfsleven en de wetenschap. Goede analyses brengen namelijk de wetenschap in praktijk. Wij maken onafhankelijk onderzoek mogelijk, gericht op drie centrale thema’s:

 1. Uitkomsten in de wijkverpleging
 2. De rol van technologie in de wijkverpleging, met name ICT (zoals software in de zorg)
 3. Het gebruik van de juiste meetmethodes en data-analyses in de wijkverpleging

Onze diensten bestaan uit onderzoek, onderwijs en consultancy. Wij werken samen met instellingen en organisaties binnen en buiten het onderwijs, nationaal en internationaal. Vanwege ons netwerk en de verbindende kracht zien we ons ook als netwerkorganisatie en helpen dus gezamenlijke activiteiten van mensen en organisaties in ons vakgebied voort.

Waar we ons niet op richten:

In ons vakgebied hoor je vaak termen als Big Data en Data Mining of Proces Mining. We maken wel gebruik van kennis op deze vlakken maar we waken ervoor ze geen doel op zich te laten worden.

Onderzoek

We richten ons op onderzoek in de wijkverpleging daar waar het gaat om gebruik van technologie, waaronder ICT. Denk hierbij aan alle technologie die in de wijkverpleging gebruikt. Het onderzoek betreft wetenschappelijk onderzoek. We richten ons met name op kwantatief onderzoek en niet op kwalitatief onderzoek. Alle onderzoeksmethodes zijn wetenschappelijk onderbouwd. We vinden dat onderzoek niet complex hoeft te zijn, als het maar goed is.

Onderwijs

Zowel cursussen in het bedrijfleven als modules in het regulier universitaire onderwijs kunnen worden gegeven of ondersteund. De cursussen worden bij de UT of in-company gegeven gericht op de 3 thema’s. Daarnaast kan het Expertisecentrum Health Analytics ook gespecialiseerde cursussen op maat verzorgen over een groot aantal onderwerpen. Waar een cursus het beste gegeven kan worden, wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. Bij voldoende deelnemers zal er in overleg met alle deelnemers een datum bepaald worden.

Heeft u belangstelling om aan een cursus deel te nemen of heeft u vragen over de cursussen dan kunt u contact opnemen met het Expertisecentrum Health Analytics secretariaat.

Advisering

In grote lijnen betreft de adviserin:

 • Het doen van onderzoek. Het centrum heeft voor verschillende organisaties onderzoek gedaan. Zo heeft het centrum recent onderzoek gedaan naar zorgzwaarte, cliëntkenmerken, classificatiessystemen en standaardisering. Verschillende datasets van anderen zijn geanalyseerd met betrekking tot hun samenstelling en kwaliteit.
 • Het gebruik van technologie in de wijkverpleging. Denk hierbij ook aan advies rond het concept Smart Cities in de wijkzorg.
 • Valide meetmethoden en data-analyses op het vlak van uitkomsten in de wijkverpleging. Daarvoor tankt ons centrum uit de jarenlange ervaring zowel binnen de wijkverpleging als binnen het ziekenhuis en zorgverzekeringswereld.
 • De verspreiding van kennis op dit vakgebied in Nederland. Denk aan de vertaling van Engelstalige artikelen en andere publicaties. Om dit goed te kunnen doen is vakkennis nodig en die is binnen dit expertisecentrum aanwezig.

Kwaliteit van data

Het centrum heeft door zijn ervaring met zowel ICT bronnen van data als de analyses die erop volgen een systematiek ontwikkeld. Deze is bedoeld voor de beoordeling van de kwaliteit van data die gebruikt worden voor Health Analytics. Deze systematiek loopt als rode draad door de werkzaamheden op ieder thema. Met behulp van deze systematiek kan verantwoord gewerkt worden met en geadviseerd worden over de kwaliteit van data.

Medewerkers

Op inleenbasis wordt gebruikt gemaakt van verschillende experts binnen ons vakgebied. Zij kunnen zowel werkzaam zijn binnen als buiten de UT.

Wij maken onder andere gebruik van de kennis binnen:

Publicaties en E-books

Visiedocument Expertisecentrum Health Analytics Wijkverpleging

Neem voor publicaties en verwijzingen contact op met ons secretariaat

Partners

 • Zorginstellingen die wijkvepleging leveren
 • Belangenbehartigers van (het bestuur van) zorgorganisaties
 • Belangenbehartigers van zorgmedewerkers in de wijkverpleging
 • Leveranciers van technologieën in de zorg

Contact

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het expertisecentrum:

Birgit Olthof
Lorette Bosch