Zie Onderwijs

Pre-master onderwijs

De vakgroep OMD verzorgt binnen de Premaster onderwijs in onderzoeksmethodologie en statistiek aan alle opleidingen binnen de faculteit BMS

Dit onderwijs dient als voorbereiding op het Master onderwijs en in het bijzonder de Master opdracht, waarbij enige basale kennis van deze onderwerpen onontbeerlijk is. In hoorcolleges wordt de theorie behandeld welke wordt toegepast (‘learning by doing’) in de werkcolleges en SPSS-practica. De theorie wordt beoordeeld via toetsen en kennis van SPSS via (individuele) computeropdrachten.

(Het premaster onderwijs wordt verzorgd door dr. ir. H.J. Vos en ir. W.M.M. Tielen verzorgt een introductie in het statistische software programma SPSS.)

Korte beschrijving van de door OMD verzorgde vakken in het Premaster onderwijs.

1) Onderzoeksmethodologie en Beschrijvende Statistiek (201300063; 1e en 3e kwartiel; 5ECTS)

In dit vak worden de studenten bekendgemaakt met de principes van empirisch onderzoek in de sociale wetenschappen. De rol van onderzoek bij het toetsen van theorieën (empirische cyclus) wordt besproken, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan enige wetenschapsfilosofische achtergrond (met name het zogeheten kritisch-rationalisme van Popper). De studenten maken kennis met enkele belangrijke onderzoekstypen (experimenteel, quasi-experimenteel, correlationeel onderzoek en kwalitatief onderzoek) en de hierbij optredende potentiële bedreigers van interne en externe validiteit.

De volgende te doorlopen fasen voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek zullen worden behandeld:

a) Onderzoeksvraag formuleren (gesitueerd binnen een relevant theoretisch raamwerk en meestal vanuit een literatuurstudie)

b) Centrale onderzoeksvraag opsplitsen in deelvragen

c) Hypothese(n) formuleren

d) Onderzoeksopzet ontwerpen

e) Meetinstrumenten ontwikkelen (incl. de beide klassieke kwaliteitscriteria betrouwbaarheid en validiteit)

f) Gegevens/data verzamelen(incl. wijze van steekproeftrekking)

g) Data analyse

h) Conclusies trekken en rapporteren van resultaten (incl. discussie).

Daarnaast wordt in dit vak aandacht besteed aan beschrijvende statistiek, waarbij studenten vertrouwd worden gemaakt met methoden en technieken om data te representeren (zowel grafisch als numeriek). Behandeld worden o.a. staafdiagrammen, taartdiagrammen, stam-en-blad diagrammen, histogrammen, doosdiagrammen, kruistabellen, percentiel scores, gemiddelden, medianen, modi, standaarddeviaties, varianties, interkwartielafstanden, correlatiecoëfficiënten en lineaire regressie. Verder wordt de normale verdeling (incl. de z-transformatie) nog geïntroduceerd bij het onderdeel beschrijvende statistiek.

2) Inferentiële Statistiek (201300064; 2e en 4e kwartiel; 5ECTS).

Deze cursus introduceert inferentiële statistiek (i.e., hypothese toetsing en constructie van betrouwbaarheids intervallen). Basisconcepten van  inferentiële statistiek worden besproken op basis van conclusies inzake een gemiddelde met een bekende populatie standaarddeviatie (i.e., z-test). Daarnaast worden enkele veel gebruikte statistische toetsen behandeld: t-toetsen (zowel onafhankelijke als afhankelijke), binomiale toetsen (zowel voor een enkelvoudige proportie als voor twee proporties), en chi-kwadraat toetsen. Verder worden nog enkele populaire (meer geavanceerde) statistische technieken aan de orde gesteld: enkelvoudige lineaire regressie, meervoudige lineaire regressie, een-weg en twee-weg variantie (een-weg ANOVA en twee-weg ANOVA), en niet-parametrische toetsen. Tijdens de computerpractica wordt studenten geleerd hoe ze kleine en grotere data files kunnen analyseren met behulp van het IBM SPSS statistische software pakket.