BMS - Vakgroep OMD (NL)

CV Prof. Dr. Theo de Vries

Na zijn studie wiskundig ingenieur ( TUD, 1966) promoveert de heer De Vries aan de EUR op een onderwerp in de gezondheidszorg (assessment ziekenhuislaboratorium, promotores: prof. Dr. B. Leijnse, med. fac., en prof. Dr. B.M.S. van Praag ec. fac., 1974).

Hij is in 1966 zijn loopbaan begonnen als onderzoeker bij het Mathematisch Centrum in Amsterdam (thans Centrum voor Wiskunde en Informatica). Daarna is hij een drietal jaren werkzaam geweest in de gezondheidszorg (ICT) en als wetenschappelijk hoofdmedewerker vakgroep Economie aan de Universiteit Leiden. Van 1976-1979 is hij plv. secr. van de toenmalige Raad voor Advies van het Wetenschapsbeleid. In 1979 zet hij vervolgens een wetenschappelijk onderzoeksinstituut op voor consumenten-aangelegenheden (SWOKA). In 1986 aanvaardt hij de functie als directeur van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Zuid-Holland (tot 2000).

Van 1995- 2005 is hij bijzonder hoogleraar in regionale gezondheidszorg (UvH). Vanaf 2002 is hij hoogleraar toekomststudies gezondheidszorg (UT). In het verlengde van deze leerstoel houdt hij zich binnen de UT ook bezig met innovatie, datamining en verwante technieken. De heer De Vries heeft 4 promovendi. Voor het onderwerp toekomststudie is hij verbonden als hoogleraar aan de Stichting Toekomstbeeld der Techniek.

De heer De Vries richt zich op toekomstige toepassingen van nieuwe innovatieve technologieën. Hij heeft daartoe bijvoorbeeld het Nederlands Instituut voor Telemedicine (NITEL, 2002-2005: vz) opgezet en heeft een aantal functies bij innovatieve bedrijven. Tevens heeft hij een aantal start-ups begeleid, waarvan een zeer succesvol (Focus Cura, technologie in thuiszorg).

De heer De Vries heeft veel bestuurlijke nevenfuncties gehad, hij is onder meer een tiental jaren voorzitter geweest van een zorgverzekeraar, (bestuurlijk) trekker van de fusie die leidde tot ZAO, en bestuurslid van een groot aantal instellingen in de gezondheidszorg. Van 1990 tot 1995 was hij kroonlid (2e vicevoorzitter) van het College Bescherming Persoonsgegevens (toenmalige Registratiekamer).

De heer De Vries is tenslotte politiek actief: hij is curator en penningmeester van de Teldersstichting.

Expertise

De eerste pijler is het toepassen van moderne wiskundige technologieën ten behoeve van maatschappelijke vraagstukken. Daaronder vallen het toepassen van neurale netwerktechnologie bij het opsporen van fraude bij faillissementen, het gebruik van tekstmining bij vaststellen van posttraumatische stress stoornissen, het lokaliseren van fraudes bij zorgverzekeringen etc.

De tweede pijler is het doen van studies over de toekomstige ontwikkelingen in de zorg. Innovatieve technologieën, ICT gerelateerd, en preventie vormen de hoofdmoot.

Onderwijs (promoties)

Afgeronde promoties (eerste promotor):

J. van Kokswijk, Architectuur van een Cybercultuur, 27 november 2003

J. Vorst Zorg naar de top, 4 december 2008

J.M.M. de Gouw, Besturen in de gezondheidszorg (19 januari 2012)

D.A.J. Dohmen, De e van ehealth (13 december 2012, cum laude)


Als eerste of tweede promotor betrokken bij de volgende onderwerpen (werktitels):

R.H.M. Hendriks Uitsluiting en technologie (2013)

Qiwei He (Britt), MSc Computerized adaptive text-based testing in psychological and educational measurement (2013)

Fisette M. Gebruik moderne wiskundige technologieën bij het opsporen van fraude

Lopende en afgesloten onderzoeksprojecten

Project Ontwikkeling risicodetectie model ten behoeve van het project HTR (samen met Dr.Ir. B.P. Veldkamp). Financiering: extern (Ministerie van Justitie)

Doel van het project is de opsporing van fraudes bij faillissementen. De tweede fase is succesvol afgesloten in 2007-2008. Door toepassing van neurale netwerken bleek het mogelijk de pakkans van frauderende bestuurders bij faillissementen met een factor 15 te vergroten. De derde fase wordt gericht op het vraagstuk van implementatie bij het Ministerie van Justitie. Over deze fase moet nog besluitvorming worden afgerond.

Project Verkorting en verbetering intake-trajecten bij personen met Posttraumatische Stress Syndromen (PTSS) (samen met Dr. Ir. B.P. Veldkamp). Financiering: extern

Eerste fase: PTSS behoren tot het terrein van de ggz. Deze sector verwacht ernstige capaciteitsproblemen waarmee ook de behandeling van mensen met dit syndroom onder druk komt. Daarom moet worden gezocht naar methoden en technieken die menselijke interventies (bijvoorbeeld door psychiaters en klinisch psychologen) kunnen ondersteunen en mogelijk zelfs vervangen zonder dat de kwaliteit van de zorg daaronder lijdt. Ook in kwalitatieve zin moet de PTSS-zorg worden verbeterd. Met het onderzoek wordt beoogd om met behulp van geavanceerde computerprogramma’s tot effectieve intakes te komen, waardoor het intake-traject belangrijk wordt ingekort en verbeterd. Dit onderzoek is succesvol afgesloten in 2011. Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van Engelstalig ego-documenten.

In de tweede fase wordt de in de eerste fase ontwikkelde methodologie toegepast op documenten in de Nederlandse taal. Indien die onvoldoende aanwezig zijn, zal gebruik worden gemaakt van simulaties.

In de derde fase (haalbaarheidsonderzoek) zal worden nagegaan of het mogelijk is de ontwikkelde methode toe te passen op egodocumenten die via de spraak zijn verkregen. Samenwerking wordt gezocht met experts op het vlak van speech recognition.

In de vierde fase wordt de derde fase uitgewerkt en is de focus gericht op een in de praktijk werkend systeem. Toezegging subsidies zijn onder voorbehoud van medefinanciering gedaan. Verwachte start begin 2013.

Fraudeonderzoek Zorgverzekeraar (samen met Dr. Ir. B.P. Veldkamp). Financiering: extern (zorgverzekeraar)

Pilotonderzoek foutieve declaraties van fysiotherapeuten. Gebruik is gemaakt van datamining technieken en technieken die daaraan nauw verwant zijn. Het pilot-onderzoek is geslaagd, thans wordt nagegaan of de gebruikte methode ook van toepassing is op andere categorieën van hulpverleners zoals tandartsen e.d. Contact is ook gelegd met een andere zorgverzekeraar voor verdere analyses.

Er worden thans gesprekken gevoerd met justitiële autoriteiten om na te gaan of de ontwikkelde technologiën ook bruikbaar zijn in een aantal typen misdrijven (2011)

Huidige functies

Curator en penningmeester Teldersstichting

Lid kernredactie Liberaal Reveil

Lid Bataafsch Genootschap, Diligentia etc.

Lid Raad van Advies MCH+ (logistiek)

etc.

Publicaties

Navolgend enkele publicaties die kenmerkend zijn voor het interessegebied van de heer De Vries:

Vries, T. de De toekomstige rol van ICT in de zorg, Oratie, Universiteit Twente, 21 maart 2002

Vries, T. de en Paassen, P.A.M. van Care about care, The importance of ICT in the Dutch health care sector, in: Continuity of care, NVMA (2003) pp 76-80

Vries, T. de, De toekomst ligt steeds verder weg, in: M. Drenth et al, , Ethiek van de wetenschapscommunicatie Boom Onderwijs, ISBN 90 8506 0850, (2005) pp 130-3

Vries, T. de, Technologie en Zorg: Wie wordt er beter van? Uitgeverij SWP 2005, ISBN 90 6665 657 3

Veldkamp, B.P., & de Vries, T. (2008). Finding a model for predicting bankruptcy fraud. Proceedings of the ECDM 2008

Veldkamp, B.P., & de Vries, T. (2008). Identification of bankruptcy fraud in Dutch organizations. In: Hans Weghorn and Ajith P. Abraham (Eds.) Proceedings of the MCCSIS ’08 (pp. 63-66). Amsterdam, NL: IADIS Press.

Veldkamp, B.P., & de Vries, T. (2008). Search for A Model for Predicting Academic Performance, Proceedings of SMU 2008

Vries, T. de, Moderne wiskundige technieken in dienst van maatschappelijke vraagstukken STT (2009)

Vries, T. de, Hendriks R.H.M, Technology and health: impact on solidarity Latin American Journal of Telehealth 2009:1 (1): 67-77.

Vries, T. de, Een explosief mengsel, STT/Present juli 2009

Nijhof N, Gemert-Pijnen JEWC, Seydel ER, Vries T de, Dementia and Technology. With Respect To Monitoring Sleep/Wake Rhythm, In G. Eysenbach (Chair), Medicine 2.0 .Symposium conducted at the University of Toronto, Canada. 2010

Vries T de, De weg naar de chaos en wat er aan te doen is, STT/Present juni 2010

Vries T. de, Het is vijf voor twaalf in de informatiemaatschappij,, STT/Present dec 2010

Vorst, JHL, De Vries,T et al., Cooperation Instead of Competition, World Medical and Health Policy, June 2011

Vries T. deen Labohm,J. Klimaatmodellen en hun tekortkomingen, Liberaal Reveil, sept 2011

He, Q., Veldkamp, B. P., Vries T. de. (submitted). Screening for posttraumatic stress disorder using verbal features in self narratives: a text mining approach. Psychiatry Research (2011)

Van Geldrop A en Vries T de, Fraude loont: De toekomst van Fraude en ICT, STT Academy 2012 (2) ISBN 978-94-91397-01-1

He, Q., Veldkamp, B. P., Glas, C. A. W., & de Vries, T. (2012). Computerized assessment on psychiatric patients’ self-narratives using N-grams mining. Submitted for publication to Behavioral Research Methods.

PResentaties

Navolgend enkele presentaties die kenmerkend zijn voor het interessegebied van de heer De Vries:

Vries, T. de, The Future Strategy about Patients and Technology, AIM, March 18, 2004 (Blankenberge, België)

Vries, T. de, Technology and health: impact on solidarity, (keynote), AIM congress Buenos Aires 20-22 May 2005

Vries, T. de, The need for innovation in health care: The eHealth bonanza,

(keynote) Ehealth Laboratory of Excellence and Innovation Latin America and Europe Dec 7-9 2006 (Belo Horizonte, Brazilië)

Vries, T. de, Veldkamp B.P., Identification of bankruptcy fraud in Dutch organizations, ECDM 2008 (Amsterdam)

Vries, T. de, Veldkamp B.P. Measuring academic performance, SMUE 2008

5&6 september 2008 (Baia delle Zagare, Italië)

Vries, T. de, Veldkamp B.P., Mine Your Own Bussiness, Studium Generale Technische Universiteit Eindhoven, 13 mei 2009 (Eindhoven)

Vries, T. de, Veldkamp B.P., Mine Your Own Bussiness: Data, information and analysis ; Seminar Tilburg University Feb 3 2010

Vries, T. de, Veldkamp B.P., Opsporing onjuiste declaraties “fraude”; Slimmer detecteren, Zorgverzekeraars Nederland, 5 april 2011

Vries, T. de, Fraud and information technology, National Audit Office Jan 13th 2011

Vries T. de Faillissementsfraude, automatisch opgespoord, conf. FIOD Vastgoed, versluiering en automatisering, 29 maart 2012

Vries T. de Basisregistraties en Fraudebestrijding, ICTU Min I&M 10 mei 2012

Vries T.de Neural network as a new alternative for statistical models: new insights for quality assessment? Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement Nov 21 2012

Pers en communicatie rond projecten over Fraude

Computer traceert fraude bij faillissement, Financieel Dagblad, 1 augustus 2008, p1

Volgspot op bestuur en bedrijf; Justitie voert permanente integriteitstoets in voor bestuurders ondernemingen, Financieel Dagblad, 25 september 2008

Faillissementsfraude, Radio 1, Goede morgen Nederland, 16 juli 2009

Vries T. de, Fraude loont, Present sept 2011

Vries T. de, Fraude, Liberaal Reveil, sept 2011

Conferentie Fraude

Eindverantwoordelijke Organisatie Topconferentie Fraude en ICT (20 januari 2012)

Als vervolg op de topconferentie wordt gewerkt aan de opzet van een instituut voor onderzoek naar fraude met behulp van geavanceerde mathematische technieken. De doelstellingen van DFI zijn:

a)Onderzoek naar fraude (bijv op het terrein van fraude, frauduleuze jaarverslagen, maar ook fraude in de zorg of sociale systemen);

b)Het delen van kennis met betrekking tot onderzoek naar fraude (kennis is doorgaans zeer versnipperd);

c)Het opzetten van een fraudemonitor;

d)Het ontwikkelen van communicatie met betrekking tot fraude.

Het DFI wordt binnen de Universiteit Twente breed ondersteund door expertisegroepen op het gebied van informatica, wiskunde en forensische psychologie. De feitelijke opzet van DFI wordt ondersteund door vier personeelsleden.

De uitrol van het instituut wordt verwacht in 2013.