Studenten

Uitstel-diploma

Nog niet uitreiken van getuigschrift (Uitstel diploma)

Een student die aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift, kan de examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan. De examencommissie heeft bepaald dat de student zijn verzoek moet indienen voordat hij/zij zijn laatste vak heeft afgerond. Daarnaast moet er een gemotiveerd verzoek liggen waarom uitstel aangevraagd wordt en waarin de periode van uitstel gemeld wordt. De periode van uitstel mag de termijn van één jaar niet overschrijden.

Bij alle verzoeken moet een studievoortgangsoverzicht toegevoegd worden.

Procedure:

a.  Ontvangst verzoek student (incl. periode van uitstel)

b.  Stilleggen procedure maken diploma bij CES-BOZ

c.  Controle info verzoek student

d.  Akkoord/Afwijzing verzoek (incl. Maximale duur)

e.  Indien nodig, geeft de student aan wanneer uitstel (eerder) opgeheven kan worden

f.   Opstarten formele procedure diploma

g.  Uitreiken diploma/getuigschrift aan de student op afgesproken datum.

Studenten kunnen een gemotiveerd verzoek om uitstel van het afgeven van het diploma aanvragen via de examencommissie. Dit kan via het web-aanvraagformulier met in achtneming van bovenstaande bepalingen.