Studenten

Studenten

Starten bachelor afstudeerthese

In de Bachelor OER art. 3.2 lid 2i staat “Voor toelating tot de afstudeerfase dient de student het kernprogramma van de bachelor te hebben afgerond”. Dit betekent dat de B1 en B2 moeten zijn afgerond. Indien een student wil starten met de bachelor afstudeerthese zonder dat er voldaan is aan alle gestelde voorkenniseisen kan de student een verzoek indienen bij de examencommissie. Dit kan via het web-aanvraagformulier.

Er is een verschil in de eisen die gesteld worden voor studenten die TOM onderwijs volgen en studenten die nog volgens het oude bachelor onderwijsmodel moeten afstuderen. Deze eisen staan beschreven in de opleidingsspecifieke bijlagen.

Wanneer je niet aan de ingangseisen kunt voldoen, maar je wilt wel aan de opdracht beginnen, dan kun je een verzoek indienen bij de examencommissie. Je moet in het verzoek duidelijk toelichten waarom je niet voldoet aan de gestelde voorkenniseisen en waarom je nu aan de opdracht wilt beginnen. Het verzoek dient vergezeld te gaan van een advies van de studieadviseur en een reële studieplanning waarin afronding van de bachelorvakken of -modules prioriteit heeft. Daarnaast moet een studievoortgangsoverzicht toegevoegd worden.

Je kunt het verzoek indienen via het web-aanvraagformulier.