Studenten

Studenten

Bachelor onderwijs oude model en Master onderwijs

Voor studenten die nog studeren onder het oude bachelor model zijn in principe twee mogelijkheden voor tentamens uit het de B3 ingeroosterd. Studenten die nog onderwijseenheden uit de B1 of de B2 moeten behalen dienen zich te melden bij de studieadviseur.

In het master onderwijs worden voor het afleggen van een schriftelijk of mondeling tentamen twee kansen/mogelijkheden per (studie)jaar ingeroosterd, het reguliere tentamen en de herkansing. Hierbij is de standaard regel van kracht dat de student aan maximaal twee tentamens per jaar mee mag doen ook al wordt het vak vaker aangeboden.

In uitzonderlijke gevallen kan een student de examencommissie verzoeken om een herkansingsmogelijkheid van een toets of tentamen.

Voor het bachelor onderwijs volgens het oude model en het masteronderwijs geldt dat de examencommissie in uitzonderlijke gevallen een examinator kan vragen een extra tentamen te maken, buiten de voor het betreffende studiejaar ingeroosterde mogelijkheden om.

Om in aanmerking te komen gelden de volgende eisen:

a)  er is sprake van buitengewone persoonlijke omstandigheden. Deze moeten in ieder geval bij de studieadviseur bekend zijn en worden vermeld in het in te dienen verzoek;

b)  je hebt minimaal twee keer een serieuze (cijfer minimaal een 4) reguliere poging gedaan om het vak te behalen of TOM onderwijs: je hebt ;

c)  wachten op de eerstvolgende reguliere tentamenmogelijkheid levert meer dan 6 maanden vertraging op;

d)  je voldoet niet aan de reguliere zak-slaag regeling die bij de module van kracht is of aan de overgangsregeling van het vak.

Het verzoek aan de examencommissie dient altijd ingediend te worden via het web-aanvraagformulier.

Het verzoek wordt niet in behandeling genomen als er geen duidelijk onderbouwde redenen vermeld zijn voor dit verzoek, het niet vergezeld gaat van een studievoortgangsoverzicht en een schriftelijk advies van je studieadviseur. Als er sprake is van een zak-slaagregeling of een overgangsregeling is het belangrijk deze ook bij je verzoek te voegen.