Studenten

Extra-tentamen-reparatie

Extra tentamenkans / Reparatie

Er zijn verschillende mogelijkheden waarom je een verzoek voor een extra tentamenkans of reparatie zou willen aanvragen:

-    je hebt nog niet aan alle voorwaarden voldaan om te mogen starten met de bachelor opdracht dan wel master thesis, en wachten tot je hieraan kunt gaan voldoen, levert een ernstige vertraging op.

-    je hebt vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden een bepaald tentamen niet kunnen afronden en loopt hierdoor een ernstige vertraging op.

Om een kans te maken op een positief besluit moet je in ieder geval voldoen aan de volgende aanvullende eisen:

a)  er is sprake van buitengewone persoonlijke omstandigheden. Deze moeten in ieder geval bij de studieadviseur bekend zijn en worden vermeld in het in te dienen verzoek;

b)  je hebt (indien mogelijk) minimaal drie keer een serieuze (cijfer minimaal een 4) reguliere poging gedaan om het vak te behalen of voor TOM onderwijs: serieuze pogingen (cijfer minimaal een 4) hebben gedaan om de overige onderdelen van de module te behalen;

c)  wachten op de eerstvolgende reguliere tentamenmogelijkheid levert meer dan 6 maanden vertraging op;

d)  je voldoet niet aan de reguliere zak-slaag regeling die bij de module van kracht is of aan de overgangsregeling van het vak.

Het verzoek aan de examencommissie dient altijd ingediend te worden via het web-aanvraagformulier.

Het verzoek wordt niet in behandeling genomen als er geen duidelijk onderbouwde redenen vermeld zijn voor dit verzoek, het niet vergezeld gaat van een studievoortgangsoverzicht . Vanuit de griffie zal een schriftelijk advies van je studieadviseur opgevraagd worden. Als er sprake is van een zak-slaagregeling of een overgangsregeling is het belangrijk deze ook bij je verzoek te voegen.

Er zijn twee verschillende verzoeken te onderscheiden:

1. Herkansing door omstandigheden

2. Reparatie