Studenten

Studenten

Extra kans

De examencommissie neemt een verzoek om een extra kans alleen in behandeling als de afronding van de opleiding ernstige vertraging dreigt op te lopen. De examencommissie hanteert als uitgangspunt dat een vertraging van meer dan 6 maanden geldt als ‘ernstig’.

Daarnaast moet je voldoen aan de volgende eisen:

a)  er is sprake van buitengewone persoonlijke omstandigheden. Deze moeten in ieder geval bij de studieadviseur bekend zijn en worden vermeld in het in te dienen verzoek;

b)  je hebt minimaal twee keer een serieuze (cijfer minimaal een 4) reguliere poging gedaan om het vak te behalen;

c)  wachten op de eerstvolgende reguliere tentamenmogelijkheid levert meer dan 6 maanden vertraging op;

d)  je voldoet niet aan de reguliere zak-slaag regeling die bij de module van kracht is.

Het verzoek aan de examencommissie dient altijd ingediend te worden via het web-aanvraagformulier.

Het verzoek wordt niet in behandeling genomen als er geen duidelijk onderbouwde redenen vermeld zijn in dit verzoek, het niet vergezeld gaat van een studievoortgangsoverzicht en een schriftelijk advies van je studieadviseur. Als er sprake is van een zak-slaagregeling is het belangrijk deze ook bij je verzoek te voegen.