Examencommissies BMS

Info-algemeen

[Under construction]

De examencommissie heeft volgens de WHW de bevoegdheid om in bepaalde gevallen af te wijken van het in de OER bepaalde. Studenten kunnen daartoe een verzoek aan de examencommissie richten.

Lees voordat je een verzoek in gaat dienen eerst de algemene informatie op de website, daarna de informatie met betrekking tot het onderwerp waarvoor je een verzoek wilt indienen en bespreek je verzoek met de studieadviseur.

Een verzoek van een student dient tijdig schriftelijk (via een web-aanvraagformulier) te worden ingediend en moet voorzien zijn van alle benodigde bijlagen (in ieder geval een Studievoortgangsoverzicht (Osiris). De griffie zal contact met je studieadviseur opnemen voor een advies. Er is een voorbeeldbrief beschikbaar. Niet volledig ingediende verzoeken zullen niet in behandeling genomen worden.

De Examencommissie Management Sciences kent een aparte werkwijze. Informatie hierover is beschikbaar op de Engelstalige Afdeling van deze website.