Informatie

Vrijstelling

Verlenen van vrijstellingen voor één of meer tentamens of examens en praktische oefeningen (WHW art. 7.12b lid 1d & WHW art. 7.13 lid 2r en t)

Bij het verlenen van vrijstellingen gaat het om verschillende onderdelen waarvoor vrijstelling verleend kan worden. Deze onderdelen zijn opgenomen in art. 3.4 van de Bachelor en Master OER en worden hieronder weergegeven.

1) De examencommissie kan een student op diens verzoek vrijstelling verlenen voor één of meerdere tentamens (Bachelor en Master OER art. 3.4). Indien een onderwijseenheid is opgebouwd uit meerdere verschillende tentamens kan de vrijstelling ook verleend worden voor een gedeelte van de onderwijseenheid.

2) De examencommissie kan een student op diens verzoek vrijstelling verlenen voor het afleggen van één of meer tentamens op grond van eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het onderwijs opgedane kennis of vaardigheden (Bachelor en Master OER 3.4).

3) De examencommissie kan een student vrijstelling verlenen van de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen aan studenten die aannemelijk kunnen maken dat zij verwachten in gewetensnood te zullen komen bij of door het moeten uitvoeren van een bepaalde praktische oefening. De examencommissie zal in overleg met de examinator van de onderwijseenheid bepalen op welke andere wijze aan de leerdoelen kan worden voldaan. (Bachelor OER art 3.4 lid 2, Master OER art. 3.4 lid 2).

De student moet hiervoor het Vrijstellingsformulier invullen en voorzien van alle benodigde informatie en bewijsmateriaal (diploma's, literatuur, informatie over Eerder Verworven Competenties). Daarna moet de student de docent van het vak benaderen (maak hiervoor een afspraak) om van hem goedkeuring te krijgen (handtekening en motivatie op basis waarvan de vrijstelling wordt gegeven). Indien de student problemen heeft met het invullen van het vrijstellingsformulier kan hij/zij contact opnemen met de studieadviseur.

De student kan daarna een gemotiveerd verzoek indien bij de examencommissie via het web-aanvraagformulier. De volgende informatie moet hierbij gevoegd worden: Het compleet ingevulde Vrijstellingsformulier, het gemotiveerde verzoek, een studievoortgangsoverzicht.

De examencommissie toetst, met in achtneming van en het advies en de motivatie van de examinator, of de student over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om een vrijstelling te verlenen met betrekking tot de desbetreffende tentamens/toetsen binnen de onderwijseenheid.