Algemeen

Regels en Richtlijnen excie BMS

(Link) Regels en Richtlijnen Examencommissie BMS 2015-2016 (R&R)

De examencommissie heeft vanuit de WHW bevoegdheden en taken. Een van deze taken is het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen en regels voor de uitvoering van taken in het kader van de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

De examencommissie BMS heeft Regels en Richtlijnen vastgesteld. Hierin staan diverse onderwerpen nader uitgewerkt waarover de examencommissie volgens de wet en de OER uitzonderingen mag maken.

De R&R is als volgt ingedeeld:

1)    De examencommissie en haar taken en bevoegdheden

2)    Regels die de examencommissie hanteert t.a.v. de uitvoering van algemene taken en bevoegdheden

3)    Regels t.a.v. taken waarvoor studenten verzoeken moeten indienen

4)    Richtlijnen en aanwijzingen om tentamens en examens te beoordeling en de uitslag vast te stellen

5)    Wijzigingen, afwijkingen, beroep en bezwaar