Het project Twente ’s got Talent wordt uitgevoerd door een aantal projectpartners die voor de periode van 3 jaar intensief met elkaar samen werken. De Provincie Overijssel subsidieert het project voor 50% van het budget. De andere 50 % van het budget wordt geïnvesteerd door onderstaande projectpartners.


Universiteit Twente

ELAN is het instituut voor Lerarenopleiding, Wetenschaps- en techniekcommunicatie & Onderwijspraktijk van de Universiteit Twente (UT). Vanuit ELAN is Dr. Ingrid Breymann de projectleider van het project.

Het project valt onder de vlag van het Loket VO van de UT waarin de UT alle activiteiten voor leerlingen en docenten van het voortgezet onderwijs heeft gebundeld, en het Regionale Bèta Steunpunt Oost (z.o.). Vanuit de vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie, faculteit Gedragswetenschappen wordt daarnaast expertise over gebruik van nieuwe media bij onderwijsinnovaties in het primair, voortgezet en hoger onderwijs ingebracht.

Saxion

Saxion positioneert zich als kennisinstituut dat nadrukkelijk wil bijdragen aan een vitale regio in economisch en maatschappelijk opzicht. Kernpunten waarop ze zich wil versterken zijn: onderwijsintensivering, relatie met het werkveld, internationalisering, excellentie en professionalisering. Het verhogen van het aantal techniekstudenten en afgestudeerden is een belangrijke maatschappelijke opgave.

Saxion zet samen met de UT en Windesheim Regionale Bèta Steunpunt Oost op. Doel is om kwaliteit en kwantiteit van de instroom in de bètaopleidingen HO te vergroten en de aansluiting VO-HO te verbeteren

Windesheim

Windesheim is een innovatief kennis- en expertisecentrum dat individuen en mensen in organisaties uitdaagt zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke, waarde(n)volle en zelfbewuste professionals, die over maatschappelijk relevante kennis en competenties beschikken, willen functioneren op hoger professioneel niveau, daaraan gerelateerde persoonlijke groei realiseren, en bijdragen aan de ontwikkeling, verbetering en vernieuwing van bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden.

Edith Stein

De Hogeschool Edith Stein is penvoerder van het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Regio Oost Nederland (KWTO) met als kerntaak het professionaliseren van leerkrachten basisonderwijs op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren bij natuur, wetenschap en techniek, waarbij expliciet niet alleen aandacht is voor kennis en vaardigheden, maar ook voor pedagogisch-didactische aspecten en voor attitudeverandering ten aanzien van natuur, wetenschap en techniek.

Koopal Advies & Projecten

Wytze Koopal is als onafhankelijk adviseur verbonden aan het project. Zijn rol richt zich op alle ICT mogelijkheden die in het project aan de orde komen. Wytze Koopal schrijft op zijn eigen website regelmatig berichten over zijn inbreng.

Dialogic Innovatie & Interactie BV

Dialogic Innovatie & Interactie BV is een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van innovatieprocessen en innovatiebeleid. Dialogic onderzoekt de wijze waarop innovatieprocessen vorm krijgen en de rol die gebruikers daarbij spelen.

VO-scholen in de regio

Aan dit project nemen VO-scholen met ICT-affiniteit deel die problemen ondervinden bij de uitrol van de nieuwe bètavakken of bij het aangaan van een relatie met po-scholen op het gebied van wetenschap en techniek. Beginnend met een –in eerste instantie betrekkelijk klein – aantal scholen wordt het project in tweede instantie uitgebreid via een proces van olievlekwerking op basis van good practices.

PO-scholen in de regio

Een kring van basisscholen die samen met de Hogeschool Edith Stein en VO-scholen werken aan de oriëntatie van basisschoolleerlingen op wetenschap en techniek.