Rapportages voor intern gebruik

Twente's got Talent - eindrapportage WP5

Twente’s got Talent

Eindrapportage WP 5: Projectmanagement


Opstart van het project

Na gedeeltelijke toekenning van het project door de Provincie Overijssel heeft de projectleiding overleg gevoerd met de Provincie over het aanpassen van het projectplan en het indienen van een vervolgaanvraag.

Het projectplan werd opgesplitst in 2 fases: Fase 1 werd toegespitst op het vo, fase 2 op het po (WP1). De voorgestelde wijzigingen werden in maart 2010 akkoord verklaard door de Provincie Overijssel.

Voor fase 2 werd een aangepast voorstel ontwikkeld – in nauwe samenwerking tussen Hogeschool Edith Stein en de projectleiding – toegespitst op versterking van het raakvlak tussen po en ho, in het bijzonder betreffende de oriëntatie en voorlichting over wetenschap en technologie in de bovenbouw van het po. Dit voorstel werd op 15 april 2010 voor de volgende tranche van ICT diensteninnovatieprogramma van de provincie ingediend en op 15-9-2010 gehonoreerd.

Aan het begin van het project moest een geschikte projectpartner voor WP 3 worden gevonden. Hiervoor kon Koopal Advies& Projecten aangetrokken worden, een bedrijf met ruime ervaring op het snijvlak van onderwijs en ICT.

Voor het project werd een stuurgroep samen gesteld die de rol van opdrachtgever en adviseur voor het project op zich zou nemen. Als leden werden vertegenwoordigers van alle kennisinstellingen en van de Provincie Overijssel te gezocht. Leden van de Stuurgroep werden: Joke Voogt (Universiteit Twente), Sietse Dijkstra (Windesheim), Cees Terlouw (Saxion), Hans Dekker (Edith Stein) – later opgevolgd door Manon Ketz, en Aryan van de Maat (Provincie Overijssel).


Doorlopende activiteiten

Tijdens de hele projectlooptijd werden bilaterale overleggen met alle projectpartners en gezamenlijke project- en stuurgroepbijeenkomsten gehouden en werkafspraken met alle betrokkenen gemaakt. Het projectmanagement heeft zoveel mogelijk bijgedragen aan versterking van de samenhang en aan de ondersteuning van de deelprojecten.

Daarnaast heeft de projectleider een aantal presentaties over het project gehouden.

Hieronder worden de bijdragen aan de deelprojecten verder toegelicht.


WP 1 Aansluiting PO-VO:

WP1 werd met name ondersteund bij het werven van PO-scholen. Dit speelde met name begin 2011 toen PO-scholen begonnen af te vallen en de ruimte voor activiteiten bij de scholen heel beperkt bleek te zijn. Ook werd geïnvesteerd in verbinding met het wetenschapsknooppunt/ Twente Academy Young en het maken van afspraken naar aanleiding van de SG-bijeenkomsten.


WP 2.2 videoconferencing wiskunde D:

WP 2.2 werd ondersteund bij communicatie met de scholen en inrichting en uitvoering van de scholing en de pilots videoconferencing. In het eerste halfjaar 2010 werden meerdere bijeenkomsten voor scholen uit Enschede, Almelo en Hengelo (met en over videoconferencing) georganiseerd. Ook was het projectmanagement intensief betrokken bij de DOT wi D, de VC-scholing en de uitvoering van de eerste pilots.

Daarnaast werd contact gelegd tussen onderzoekers van Dialogic en Researchnet met als doel het onderzoek en monitoring van TgT en het project IIO videolessen op elkaar af te stemmen om de “overlast” voor scholen zoveel mogelijk te beperken.

In september 2011 kon een onderzoeker van de Universiteit Twente worden betrokken bij het project die zich ging richten op het gebruik van een digibord bij de videolessen.


WP 2.3 informaticaonderwijs:

Overleg met Windesheim over (door-)ontwikkeling van het informatica-game, uitzetten bij scholen, verbinding met Informatica Steunpunt Oost en presentatie van de game tijdens projectbijeenkomst en tijdens Twents Meesterschap conferenties.


WP 3 ICT hulpmiddelen

Vanwege het projectbelang was het projectmanagement sterk betrokken bij de invoering van de samenwerkomgeving. Gebruik van de samenwerkomgeving voor projectcoördinatie werd bevorderd, o.a. met het doel de verbindingen tussen de verschillende WP’s te versterken. Er werden gebruikersgroepen geworven bij de DOT’s van ELAN, groepen van Bèta Steunpunt Oost en projectteams. De projectleiding heeft verder ondersteuning geboden bij de organisatie en uitvoering van workshops voor medewerkers van ELAN en collega’s van het regionale Bèta Steunpunt Oost (nov. 2010), en voor docenten uit de regio (op “Twents Meesterschap” conferenties), bij de evaluatie van de samenwerkomgeving en bij de benodigde doorontwikkeling naar aanleiding van de resultaten van de evaluatie.

De samenwerkomgeving kon ondergebracht worden bij het regionale Bèta Steunpunt Oost (zie www.beta-oost.nl en mijn.beta-oost.nl, de partners Saxion, Windesheim en Universiteit Twente dragen na afloop van het project gezamenlijk de exploitatie en de doorontwikkeling van de samenwerkomgeving.


Knelpunten

De opstart van het project verliep moeilijk. Dit had o.a. de maken met de gedeeltelijke toekenning van de subsidie. Daardoor moest moeite worden gedaan voor opdeling van het project in 2 fases en het voorbereiden van een vervolgaanvraag.

De tijdsplanning van de deelprojecten leek te optimistisch. Alle werkpakketten waren veel langer met de inhoud bezig dan gepland. Ze zijn daardoor minder aan uitrol naar scholen toegekomen dan was gehoopt.

Aandachtspunten tijdens de uitvoering waren o.a. de samenhang tussen de werkpakketten en de uitrol naar scholen: De moeilijkheid om scholen te werven werd sterk onderschat. Dit speelde in het bijzonder bij WP1 en WP 2.3.

De realisatie van WP 4 was lastig vanwege uitloop bij de projectrealisatie van de werkpakketten.Overzicht uitgevoerde activiteiten en resultaten

•Instellen stuurgroep

•Projectbijeenkomsten (op 1 juli 2010, 23 sept. 2010, 2 dec. 2010, 10 maart 2011)

•Stuurgroep bijeenkomsten (7 juli 2011, 15 dec. 2011, 22 maart 2012, 6 sept. 2012, 10 dec. 2012)

•Rapportages (tussenrapportages voor project- en stuurgroepbijeenkomsten, eindrapportage)

•Presentatie TgT-project op open sessies op Surf OWD 2010 (9 en 10 november 2010)

•Presentatie op summit PBT binnen onderwijslab (18 november 2010)

•Input geleverd aan project InnovatieImpulsOnderwijs voor projectplan, informatiebijeenkomsten, apparatuurkeuze en professionalisering docenten)

•Evaluatiedocumenten over pilots videoconferencing

•Samenwerkomgeving “Mijn beta-oost” en adoptie door Bèta Steunpunt Oost

•Workshops op Twents Meesterschap 2011, 2012 en 2013:

oWS wiskunde D en videoconferencing

oWS gaming met daarin ook inf-game van Windesheim

oWS Mijn (samenwerkomgeving)

oWS lesarrangementen

oWS modules W&T (basisonderwijs)