Rapportages voor intern gebruik

Twente's got Talent - eindrapportage WP3

Eindrapportage Twente’s got Talent

Werkpakket 3: ICT hulpmiddelen

Wytze Koopal , 22 oktober 2012Management summary

Voor dit werkpakket zijn in overleg met de projectleider in februari 2010 vier hoofdthema’s opgepakt:

1.Uitbreiden Online Leeromgeving (OLO), in samenhang met werkpakket WP 2.1 (Individuele lesarrangementen)

2.Videoconferencing, ten bate van werkpakket 2.2 (Wi-D -> Wi-Video)

3.Samenwerkomgeving

4.Advies digiborden (voor WP 1; Aansluiting PO-VO)

Tevens is er op verzoek ook eenmalig geadviseerd bij het werkpakket 2.3 (Informatica game) in oktober 2010.


De werkzaamheden binnen dit ICT werkpakket zijn grotendeels uitgevoerd in het begin van het project, dus in het kalenderjaar 2010. Er is formeel een overdrachtsmoment geweest in februari 2011, ter overdracht en/of afronding van de activiteiten in dit werkpakket (hierbij is ook een rapportage opgeleverd). Natuurlijk is er daarna nog wel betrokkenheid geweest bij het project, indien gevraagd.


Voor het uitbreiden van de OLO (WP 2.1) is technisch advies uitgebracht en tevens is er een planning en begroting gemaakt. Verder is een aanzienlijk aantal uren besteed aan project-leiding voor dit werkpakket. Op het overdrachtsmoment was het gewenste eindproduct van dit werkpakket, de Docentenportal, nog niet opgeleverd.


Voor Videoconferencing (WP 2.2.) is (voor)onderzoek verricht naar technische wensen en eisen. Tevens is contact gezocht en overleg geweest met Kennisnet (Eveline Daems) omtrent te volgen aanpak. En er is intensief contact geweest met het Bogerman College in Sneek (Francine Behnen ea), aangezien daar al ervaring was opgedaan met videolessen. Dit alles heeft veel technische know-how opgeleverd over hoe videolessen zouden kunnen gaan werken.

In juni 2010 is er een eerste bijeenkomst georganiseerd met docenten, waarbij ook contact is gelegd met het Bogerman in Sneek via videoconferencing. Toen zijn ook de eerste docent-ontwikkelteams zich gaan vormen. In het schooljaar 2010-2011 zijn vervolgens de eerste videolessen verzorgd op enkele scholen (zie de rapportage voor deelproject Wiskunde D, werkpakket 2.2).


Voor de Samenwerkomgeving is onderzoek gedaan naar functionele eisen en wensen bij de (potentiële) eindgebruikers. In sept 2010 is de digitale Samenwerkomgeving beschikbaar gekomen. Daarna is het gebruik gestaag gestegen. In sept 2011 is een verbeterde versie geintroduceerd. Er zijn nu meer dan 400 gebruikers ingeschreven op de Samenwerkomgeving.


Er is eenmalig contact geweest omtrent digiborden met de eelprojectleider voor het werkpakket 1, maar verdere inspanningen zijn er voor dit werkpakket niet geleverd.


1.Inleiding

Geen specifieke tekst voor werkpakket 3.2.Highlights (per deelproject minimaal 1 highlight vermelden)

De belangrijkste highlight voor dit werkpakket is de totstandkoming van de digitale Samenwerkomgeving. De Samenwerkingomgeving kent inmiddels meer dan 400 gebruikers uit de regio; dit zijn voornamelijk docenten uit de provincie Overijssel en en aangrenzende gebieden.

De andere opbrengst van dit deelproject is dat er de basis is gelegd voor de benodigde technische voorzieningen voor Videolessen.3.Inhoudelijke resultaten van TGT

De digitale samenwerkomgeving is gerealiseerd met open source software, van server tot en met de digitale samenwerkomgeving zelf. De samenwerkomgeving (mijn.beta-oost.nl) is gemaakt in Elgg (www.elgg.org).

We hebben voor de videoconferencing onderzoek gedaan naar open standaarden op dit gebied. De open standaard H.264 wordt ondersteund door de video-apparatuur die we ingezet hebben.4.Beleidsmatige implicaties van TgT. Wat leren we uit het project en onze ervaringen?

De digitale samenwerkomgeving is inmiddels enkele keren ook in landelijke bijeenkomsten gepresenteerd als voorbeeld hoe je docenten bij je activiteiten kunt betrekken en hoe je samen wilt en kunt werken met VO-scholen, maar vooral met docenten onderling. Het model heeft recent navolging gevonden bij de regionale bèta steunpunten in Utrecht en Amsterdam.

De digitale Samenwerkomgeving is ingebed binnen de werkzaamheden van het Bèta Steunpunt Oost. De partners, Saxion, Windesheim en Universiteit Twente, zorgen inmiddels voor de financiële ondersteuning hiervan.

Wat betreft Videolessen zijn we met enkele scholen in Overijssel van start geaan in het schooljaar 2010-2011. Met deze scholen hebben we Videolessen uitgevoerd. In eerste instantie waren er vooral technische hobbels te nemen. Later hebben we ook meer organisatorische uitdagingen gehad, zoals bijvoorbeeld het op elkaar afstemmen van roosters van verschillende scholen.